dinsdag in week 9 door het jaar

Uit de tweede brief van Petrus 3, 12-15a + 17-18

Broeders en zusters,
u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg, maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is.
Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.

Tussenzang: Ps 90, 2-4 + 10 + 14 + 16

Refr.: Laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

Nog voor de bergen waren geboren,
voor U aarde en land had gebaard –
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
U doet de sterveling terugkeren tot stof.

U zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.

Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Onze redder Christus Jezus is verschenen,
Hij heeft de dood vernietigd
en heeft onvergankelijk leven doen oplichten
door het evangelie.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 13-17

In die dagen stuurden hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten enkele farizeeën en herodianen naar Jezus toe om Hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken.
Toen ze bij Hem gekomen waren, zeiden ze tegen Hem: ‘Meester, we weten dat U oprecht bent en dat U zich niets aantrekt van het oordeel van anderen. U ziet niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?’
Maar omdat Hij hun huichelarij doorzag, antwoordde Hij: ‘Waarom stelt u Me op de proef? Laat Me eens een denarie zien.’
Ze gaven Hem een munt en Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’
‘Van de keizer,’ antwoordden ze.
Toen zei Jezus tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’
En ze waren met stomheid geslagen.

Van Woord naar leven

HET GEDULD VAN GOD IS ONZE REDDING
(Bij 2 Pe 3, 12-15a, 17-18)

Beste mensen, vaak komen we in tijdnood. Waarom eigenlijk? We krijgen allemaal evenveel tijd toegemeten. Dat lijkt een eerlijke verdeling. Maar de een heeft het zo druk met alle dingen die in 24 uren gedaan moeten worden, een ander verveelt zich. Werk, belangstelling, leeftijd, verantwoordelijkheid, gezinssamenstelling, alles kan meespelen.

In De tweede brief van Petrus staat een prachtige zin: Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is (2 Pe 3, 15 a). Speelt het begrip ‘tijd’ dan geen rol voor onze Heer? In psalm 90 horen we: Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht); vers 4.

In onze beleving werkt dat niet zo. We kunnen het ook niet goed begrijpen. Wij haasten ons soms van het ene werkje naar het andere. Gods tijd heeft echter een andere dimensie. Tijd en eeuwigheid zijn voor God dezelfde begrippen. Ze vallen in Hem samen. God heeft geen haast met de verwerkelijking van hetgeen Hij met ons voor heeft.

Hij heeft hemel en aarde geschapen, en wil weer uitkomen met ons mensen bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want, er is iets misgegaan in de wereld waarin mensen het roer soms van Hem over hebben willen nemen. Wij mochten inderdaad zijn medewerkers zijn, maar als we dat in ons eentje doen loopt dat echt een keer verkeerd af. God, de eeuwige en tijdloze heeft begrip voor de zwakheid van de mensen en wacht op ons. Het wordt ons nog een keer aangezegd dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde echt kunnen komen, als wij de samenwerking met Hem niet uit het oog verliezen. God gaat creatief om met de tijd. Dat is toch wel heel bijzonder, een wachtende, geduldige God totdat wij aanvoelen dat wachten en geduld hebben heel vruchtbaar kunnen worden. Gods voorbeeld is altijd de Spiegel waarin we mogen zien hoe we zelf moeten handelen. Hij kent de eenheid van tijd en eeuwigheid. Zijn tijd heeft eeuwigheidswaarde.

Laten we bidden

God van de tijd en de eeuwigheid,
we willen ons voegen naar uw tijd.
We begrijpen soms uw tijd niet,
en nemen die dan zelf in handen.
U hebt een eindeloos geduld met ons.
Leer ons om ook Uw tijd als de enig juiste te zien.
Graag willen we U bedanken voor uw geduld,
door Jezus, Uw Zoon!
Amen.

Beste mensen, mogen we de tijd die ons vandaag gegeven zal worden, onder zijn liefdevolle leiding invullen, zonder haast. God heeft alle tijd, vandaag en ook morgen, zelfs een leven lang. Maar er is maar één dinsdag, 4 juni 2024! Goede tijd gewenst vandaag!
Ricky


Suggesties op mee op weg te gaan

Laten we vandaag eens kijken hoe wij omgaan met de ons gegeven tijd. Misschien kunnen we naar Gods voorbeeld geduld hebben met onze eigen gebrekkigheid en die van anderen. Bovendien God altijd danken voor zijn geduld met ons.

Hoe is het met ons geduld? Kunnen we wachten als er iets niet vlot verloopt? Nemen we de tijd om hetgeen we doen samen met Hem te doen en onder zijn zegen te stellen?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.