donderdag in week 11 door het jaar

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 48, 1-14

Toen kwam Elia, een profeet als een vuur, zijn woorden brandden als een fakkel. Hij bracht hongersnood over het volk, door zijn inzet voor de Heer maakte hij het klein in aantal. Op bevel van de Heer hield hij de regen tegen en liet hij driemaal vuur uit de hemel komen.
Hoezeer werd u geroemd, Elia, om uw wonderdaden, wie kan zich in roem met u vergelijken? U hebt een gestorvene opgewekt uit de dood, uit het dodenrijk, op bevel van de Allerhoogste. U hebt koningen ten onder doen gaan en voorname mannen op hun ziekbed laten sterven. Op de Sinai hebt u terechtwijzingen gekregen en op de Horeb straffen horen afkondigen. U hebt koningen gezalfd om te vergelden en profeten om u op te volgen. U werd weggenomen in een wervelwind van vuur, in een wagen met vurige paarden. Over u staat geschreven dat u klaarstaat voor de vastgestelde tijd, om de toorn te stillen vóór hij razernij wordt, de ouders te verzoenen met de kinderen, de stammen van Jakob te herstellen. Gelukkig zijn zij die u gezien hebben en in liefde zijn gestorven; ook wij zullen zeker leven.
Elia verdween in een wervelwind, en Elisa werd van zijn geest vervuld. Hij beefde in zijn tijd voor geen enkele leider, niemand kreeg hem in zijn macht. Niets ging zijn krachten te boven, zelfs toen hij al gestorven was, profeteerde zijn lichaam nog. Bij zijn leven gaf hij tekenen en bij zijn sterven verrichtte hij wonderbare daden.

Tussenzang: Ps 97, 1-7

Refr.: Wees blij in de Heer.

De Heer is koning – laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.
In wolk en duisternis is Hij gehuld,
zijn troon rust op recht en gerechtigheid.

Vuur gaat voor Hem uit,
rondom verterend wie tegen Hem opstaan.
Zijn bliksems verlichten de wereld,
de aarde ziet het en beeft.

De bergen smelten als was voor de Heer,
voor de Heer van heel de aarde.
De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

Beschaamd staan zij die beelden aanbidden
en zich beroemen op goden van niets.
Voor Hem moeten alle goden zich buigen.

Vers voor het evangelie (Ps 111, 7-8)

Alleluia.
Rechtvaardig en eerlijk is het werk van de Heer,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 7-15

In die dagen sprak Jezus tot zijn leerlingen:
‘Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.’

Van Woord naar leven

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
(Bij Mt 6, 7-15)

Het christelijk gebed is een geheimnisvol leven met God, een deelname aan de kern van zijn wezen, aan zijn goddelijke, drie-ene Liefde. In het gebed mogen we aanzitten aan de tafel van God, mogen we drinken van zijn liefde zoals een kind drinkt aan de borst van zijn moeder. Niet zozeer als een prestatie van onze kant, maar als een vrucht van de gloed van de Heilige Geest die ons van binnenuit zal aanzetten tot gebed.

Dit gebeuren komt bijzonder tot uiting in de woorden die de Heer ons zelf heeft geleerd in het ‘Onze Vader’. Door dit gebed neemt Hij ons namelijk op in zijn ja-woord tot de Vader, opdat we zelf, in zijn naam, zouden deelhebben aan Gods liefde en deze liefde zouden belichamen in ons dagelijks leven.

Het is heilzaam om het ‘Onze Vader’ door de dag heen in de stilte van ons hart met regelmaat te prevelen, te zingen en te overwegen. Meer dan we vermoeden, brengt dit gebed ons onder Gods leiding en zegen over ons leven. Het verbindt ons met Hem en helpt ons te leven in zijn genade.

Bidden is niet alleen spreken tot God, maar ook luisteren naar zijn stem in ons hart. Het ‘Onze Vader’ biedt ons een structuur waarin we onze verlangens, zorgen en dankbaarheid kunnen uitdrukken, terwijl we ons openstellen voor zijn antwoord en leiding.

Moge het bidden van het ‘Onze Vader’ ons helpen om blije en waardige christenen te zijn, die dragers en uidragers zijn van Gods liefde.

Laten we bidden

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw Naam word geheiligd,
uw rijk kome,
u wil geschiedde
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Geliefde mensen, moge het ‘Onze Vader’ ons helpen om Gods vrede uit te dragen naar allen toe die wij vandaag ontmoeten.
Een mooie donderdag,
kris


Om mee op weg te gaan

Suggestie: Neem vandaag de tijd om meerdere keren het ‘Onze Vader’ te bidden, eventueel zingend. Doe dit met volle aandacht en een oprecht hart. Sta stil bij de betekenis van elk woord. Moge het een ware gods-ontmoeting zijn.


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Reacties worden geplaatst na moderatie om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.