donderdag in week 12 door het jaar

Uit het tweede boek Koningen 24, 8-17

Jojachin was achttien jaar oud toen hij koning werd. Drie maanden regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Nechusta, de dochter van Elnatan, uit Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer, precies zoals zijn vader.
Het was in die tijd dat veldheren van koning Nebukadnessar van Babylonië tegen Jeruzalem optrokken en het beleg voor de stad geslagen werd. Toen koning Nebukadnessar zelf voor de belegerde stad verscheen, gaf koning Jojachin van Juda zich samen met zijn moeder, zijn hovelingen, zijn legeraanvoerders en zijn kamerheren aan de koning van Babylonië over; deze nam hem gevangen in het achtste jaar van zijn regering. Nebukadnessar haalde alle schatten weg uit de tempel van de Heer en het koninklijk paleis en haalde alle gouden versieringen los die koning Salomo van Israël in de grote zaal van de tempel had aangebracht, zoals de Heer had voorzegd.
Heel Jeruzalem werd in ballingschap weggevoerd: alle legeraanvoerders en alle krijgslieden, tienduizend man, en alle handwerkslieden en smeden; alleen de onaanzienlijksten van het gewone volk bleven achter. Koning Jojachin werd als balling meegevoerd naar Babel, samen met zijn moeder, zijn vrouwen, zijn kamerheren en de notabelen. Ook zevenduizend militairen en duizend handwerkslieden en smeden, allen betrokken bij het krijgsbedrijf, werden door de koning van Babylonië in ballingschap weggevoerd. Hij stelde Mattanja, een oom van Jojachin, in diens plaats als koning aan en veranderde zijn naam in Sedekia.

Psalm 79, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 9

Refr.: God van ons heil, om uw Naam, bevrijd ons.

God, vreemde volken hebben uw land bezet,
uw heilige tempel ontwijd
en Jeruzalem in puin veranderd.

De lijken van uw dienaren lieten zij liggen
als aas voor de vogels van de hemel,
het vlees van uw getrouwen als voedsel
voor de wilde dieren op aarde.

Hun bloed werd als water vergoten
rond Jeruzalem – en niemand die hen begroef.
Gehoond worden wij door onze naburen,
beschimpt en bespot door de volken rondom.
Hoe lang nog, Heer?
Bent U voor eeuwig verbolgen?

Hoe lang blijft uw woede branden?
Reken ons de zonden van vroeger niet aan,
toon erbarmen en haast u,
want onze ellende is groot.

Help ons, God, bevrijd ons,
tot eer van uw roemrijke Naam,
red ons en bedek onze zonden,
omwille van uw Naam.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Maak ons ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten
naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 7, 21-29

Van Woord naar leven

HANDELEN NAAR DE WIL VAN DE VADER
(Bij Mat 7, 21-29)

Jezus leert ons dat het niet genoeg is om slechts te bidden en zijn Naam te roepen. Om werkelijk zijn volgelingen te zijn, moeten we handelen naar de wil van de Vader. Jezus vertelt ons dat alleen degenen die Gods wil doen, het koninkrijk van de hemel zullen binnengaan. Dat is klare taal.

Hij benadrukt dat woorden zonder daden leeg zijn. Zelfs als we profeteren, demonen uitdrijven en wonderen verrichten in zijn naam, zal Hij ons niet herkennen als we niet leven volgens Gods geboden.

Wie enkel Christus aanroept en niet evangelisch leeft, is als iemand die zijn huis op zand bouwt. Hij denkt misschien dat hij op de Heer bouwt, maar in werkelijkheid bouwt hij op zichzelf en op het idee dat hij goed bezig is.

Onze gebeden zijn belangrijk en broodnodig, maar ze moeten overvloeien in daden die Gods wil weerspiegelen. Alleen door ons leven te bouwen op Christus, de ware rots, zullen we in de juiste balans staan wat betreft de verhouding contemplatie en actie. Probeer niet zelf die rots te zijn, want zonder Christus als fundament zullen we al snel vervallen in een geloof dat geen uitwerking kent in het dagelijks leven. Het is in de combinatie van een gezond geloofsleven en geloofshandelen dat we als christenen Gods koninkrijk zullen belichamen.

Moge de heilige Geest ons hiertoe van binnenuit inspireren.

Laten we bidden

Vader,
help ons niet alleen te bidden,
maar ook te handelen zoals U verlangt.
Laat ons uw wil uitvoeren
en zo deel worden van uw koninkrijk.
Beziel ons met uw heilige Geest,
zodat onze levens
zowel in gebed als in actie
uw liefde en waarheid weerspiegelen.
In Jezus’ naam.
Amen.

Geliefde mensen, moge de heilige Geest ons ten diepste motiveren en leiden, zodat we vanuit het gebed Gods koninkrijk zichtbaar maken in de realiteit van het concrete dagelijkse leven.
Een mooie donderdag, 
kris


Om mee op weg te gaan

Bid ik regelmatig, en leef ik zodanig vanuit mijn gebedsleven dat ik Gods wil volbreng?

Ontmoet ik God in mijn gebed op zo’n manier dat Hij de ziel is van mijn handelen?

Omarm ik voldoende de stilte in mijn gebedsleven, opdat de genade van de heilige Geest mijn dagelijks leven in overeenstemming kan brengen met mijn gebedsleven?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen worden de reacties geplaatst na moderatie.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.