donderdag in week 32 door het jaar

Uit het boek Wijsheid 7, 22 – 8, 1

De wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderricht. Zij heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein, betrouwbaar, onkwetsbaar, goedwillend, scherpzinnig, onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten doordringend, hoe verstandig, zuiver of verfijnd ze ook zijn. De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister van de Almachtige; niets dat onrein is kan haar binnendringen. In haar schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles, ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles. Ze gaat over op elk volgend geslacht van vrome mensen en maakt hen tot vrienden van God, en tot profeten. Want God heeft alleen degene lief die zijn leven deelt met de wijsheid. In schoonheid overtreft ze de zon, haar plaats is boven de sterren. Ze is schitterender dan het daglicht, want dat wordt gevolgd door de nacht, maar de wijsheid wordt nooit verduisterd door het kwaad. Haar macht omvat de wereld van het ene uiteinde tot het andere, alles bestuurt ze even voortreffelijk.

Psalm 119, 89 + 90 + 91 + 130 + 135 + 175

Refr.: U woord, Heer, staat vast in de hemel voor eeuwig.

Heer, voor eeuwig
staat uw woord in de hemel vast.
Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.

Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan,
alles is aan U onderworpen.
Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.

Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
onderwijs uw dienaar in uw wetten.
Moge mijn ziel leven en U loven,
mogen uw voorschriften mijn hulp zijn.

Vers voor het evangelie (cf. Ef 1, 17-18)

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’
Tegen de leerlingen zei Hij: ‘Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet Hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.’

Van Woord naar leven

GODS KONINKRIJK IN EN ONDER ONS
(Bij Lc 17, 20-21)

‘Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik’, zegt Jezus ons vandaag.

Misschien stel je jezelf wel eens de vraag: ‘Hoe en waar kan ik God beminnen, en dienen, op dit moment?’. Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: Op de plek waar je je die vraag stelt moet het gebeuren. Of je nu thuis bent – al dan niet alleen -, nog in je bed, aan het ontbijt, op je werk, op school, onderweg, … Waar dan ook en onder welke omstandigheid … de plek waar je nu bent is voor jou nu het Rijk Gods, dat ‘binnen uw bereik’ ligt, en waar je God en medemens kan dienen.

Zelfs als je alleen thuis bent, bezig in het huishouden, een boek lezend, studerend of je tijd gevend aan ontspanning, op elk moment mogen wij leven in diepe verbinding met de heilige Geest die in ons is en ons in Christus zal brengen. Het is leven in een gebedshouding die Paulus verwoordt als ‘bidden zonder ophouden’. Uiteraard beredeneer je dit niet altijd. Het gaat over een innerlijke houding waarin je hart z’n thuis heeft in de vrede van Christus.
Je kan inderdaad lezen, je ontspannen, het huishouden doen, of wat dan ook, vanuit de vrede van Jezus. Jouw ontspanning, jouw boek, jouw wasmachine, zijn op die moment instrumenten waarin je het Godsrijk kan beleven.

Maar ook heel bewust – en dit kun je ook als je alleen bent – tijd maken voor gebed: Kerk en wereld in de schoot neerleggen van Christus, is een heel diepe en sterke manier van God en medemens dienen. We mogen deze vorm van naastenliefde niet onderschatten. Meer dan ooit heeft onze wereld mensen nodig die tijd geven aan gebed voor Kerk en wereld.

Maar ook wanneer we mensen ontmoeten dient het Rijks Gods zich aan. Door elke mens immers komt Christus naar ons toe als een bedelaar naar liefde. Een medemens ontmoeten – onder welke hoedanigheid ook – is Christus ontmoeten. Een medemens dienen (een glimlach, een gesprek, tederheid bieden, samen werken) is ten diepste Christus ontmoeten die zich aandient doorheen die ander.
Als ik – werkzaam in het woonzorgcentrum – in de loop van de dag dertig mensen ontmoet (bewoners, collega’s, vrijwilligers, familie), ontmoet ik dertig maal Christus die mij vraagt het beste in mezelf naar boven te halen om de liefde heel concreet gestalte te geven. Niet vanuit een ik los van God, maar juist vanuit Gods tegenwoordigheid die mij in Christus bewoont en mij aanzet zijn liefde daadwerkelijk – in eenheid met Hem – te beleven.

Het koninkrijk Gods is ook onder ons wanneer de liefde niet bemind wordt. Het is niet altijd een gebeuren van vrede en alleluia. De oorlog in Oekraïne en het Heilig Land, de hongersnood in de wereld, de vele ongerechtigheden waar dan ook, behoren jammer genoeg ook tot het koninkrijk Gods. Daar komt Jezus naar ons toe als de Gekruisigde, met die grote smeekbede: ‘Ik heb dorst’. Mogen we ook hier de Heer ontmoeten en diep omarmen, door niet van het lijden weg te lopen, maar juist zijn liefde ook hier daadwerkelijk geëngageerd gestalte te geven.

Geliefde mensen, je ziet, een christen verveelt zich nooit. Of men nu alleen is of anderen ontmoet, op momenten van vreugde of tijdens omstandigheden van ‘pijn’, ten allen tijde kunnen we God dienen. Immers altijd dient het koninkrijk van God zich aan, met het appel de liefde handen en voeten te geven.

Laten we bidden

Vader,
wij danken U
omdat U voortdurend uw Rijk aanbiedt
met de mogelijkheid
uw liefde gestalte te geven.
Moge de heilige Geest
vanuit zijn genadevolle gloed in ons,
ons aanzetten deze liefde ten diepste te beleven
in eenheid met Christus,
onze Broeder en Heer.
Amen.

Een liefde-volle dag.
Met een genegen groet,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.