donderdag in week 8 door het jaar

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 42, 15-25

De Allerhoogste weet alles en kent zijn heilige tekenen.

Ik wil nu de werken van de Heer gedenken en vertellen wat ik heb gezien.
Door het woord van de Heer bestaan zijn werken, zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd. De zon ziet lichtend op alles neer, het werk van de Heer is vol van zijn luister. Zelfs zijn heiligen heeft Hij niet in staat gesteld voluit te vertellen over alle wonderbare werken die Hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is gevestigd door zijn majesteit.
Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en doorziet hun verborgen plannen. Want de Allerhoogste weet alles en ziet tot in de verste tijd wat zal gebeuren.
Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is. Geen enkele gedachte ontgaat Hem en niet één woord is voor Hem verborgen.
Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend, van vóór het begin tot in eeuwigheid is Hij dezelfde. Aan Hem wordt niets toegevoegd of afgedaan, Hij heeft van niemand raad nodig.
Hoe bekoorlijk zijn zijn werken, hoe schitterend om te zien. Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid, het gehoorzaamt Hem wanneer het nodig is.
Alles bestaat twee aan twee, het een tegenover het ander, Hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is. Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is, wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien?

Psalm 33, 2-9

Refr.: Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt

Huldig de Heer bij de klank van de lier,
speel voor Hem op de tiensnarige harp.
Zing voor Hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.

Oprecht is het woord van de Heer,
alles wat Hij doet is betrouwbaar.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.

Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.
Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,
Hij bergt de oceanen in schatkamers weg.

Laat heel de aarde vrezen voor de Heer
en wie de wereld bewonen Hem duchten,
want Hij sprak en het was er,
Hij gebood en daar stond het.

Vers voor het evangelie (Ps 111, 7)

Alleluia.
Rechtvaardig en eerlijk
is het werk van de Heer,
uit al zijn regels
blijkt zijn trouw
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 46-52

‘Zorg dat ik weer kan zien’.

Toen Jezus met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 
Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 
De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 
Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’
Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ 
Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 
Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’
De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’ 
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’
En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Van Woord naar leven

LEVEN IN GODSONTMOETING

Bartimeüs riep de Heer, en bleef roepen. Waarop, zo lezen we, de Heer zich over hem ontfermde, en hem daadwerkelijk genas.
En dan die mooie woorden: Hij volgde Jezus op zijn weg.

Geliefde mensen,
gods-ontmoeting komt van twee kanten. God ontmoet ons, en als het goed is ontmoeten wij ook Hem.
Dat Hij ons ontmoet, en wel dagelijks, en in wezen voortdurend, is een feit. Dat staat zelfs los van het feit of wij in bewustzijn Hem ontmoeten of niet. In Christus bewoont God ons, heeft Hij ons lief, raakt Hij ons aan, roept Hij ons op. Zijn verblijf in ons is niet van passieve aard, integendeel. Zijn tegenwoordigheid is actief; een levende liefde zeg maar.
Wij, van onze kant uit, zijn geroepen God in Christus te ontmoeten. God-zij-dank moeten we Hem niet zoeken ver van ons weg. Gewoon naar binnen kijken: daar is Hij. Of rondom ons: ook daar is Hij.
Dit te vatten vraagt geloof; een eenvoudig en puur geloof. Goed nieuws voor hen die geen hogere studies hebben gedaan inzake theologie. De meest eenvoudige mens kan in puurheid verwijlen bij de Heer die in ons aanwezig is. Het is kwestie van je verenigen met de Geest die in je woont. Hij zal je binnenvoeren in die wonderlijke wereld van geloof en overgave aan de Heer.

Zoals gezegd: de tegenwoordigheid van de Heer is een actieve aanwezigheid. Net zoals bij Bartimeüs raakt de Heer ook ons aan, spreekt Hij tot ons (ook al horen we Hem niet) en roept Hij op.
Vandaag ben je opgestaan. Je hebt naar buiten gekeken – of op je gsm – om te zien wat voor een weer het is. Misschien heb je al een ochtendgebed gedaan. Of je hebt de e-mail van het Bijbelcitaat reeds gelezen. Misschien ook de ‘lezingen van de dag’ op deze pagina. Ik weet niet hoe laat je deze woorden leest, maar misschien heb je al mensen ontmoet: in je eigen huis, of op je werkplek, of waar dan ook. Misschien waren je gedachten reeds bij mensen waar je diep om geeft, of bij problemen in de wereld. Het kan ook zijn dat een zeker intens verdriet je huidig gemoed bepaalt, om welke reden ook. Of misschien heb je bij een tas koffie gewoon wat gemijmerd over het leven.
Wel, lieve mensen, in dit alles is God in Christus aanwezig en raakt Hij je aan, meer en dieper dan je vermoedt. In het alledaagse, in het gewone van elke dag, komt Hij naar je toe, ontmoet Hij je.

Vraag is: Ontmoet jij ook Hem? We hoeven deze ontmoeting niet altijd bewust te beleven in ons hoofd. Het gaat veeleer om een houding die in wezen een evidentie kan zijn. God is er en dat volstaat. Zonder dit constant te beredeneren mogen we ons wentelen in zijn aanwezigheid; als een vanzelfsprekendheid.
Zoals we in- en uitademen. Daar denken we ook niet altijd bewust bij na.

Moge, zoals bij Bartimeüs vandaag, onze gods-ontmoeting ertoe leiden dat we Hem op onze levensweg steeds meer en dieper gaan volgen. Mogen we, vanuit zijn roep, en onze ontmoeting met Hem, de weg vinden en gaan die Hij met ons, en in ons, wil gaan. Ik wens het ieder van jullie van harte toe.

Wie deze tekst leest vanuit België of Nederland weet dat de zon vandaag volop gaat schijnen. Ik zou zeggen: geniet ervan. Ook dát is God ontmoeten. Drink van de warmte ons gegeven door de zon. Zie de schoonheid van de natuur rondom je. En wees je ervan bewust dat jij deel uitmaakt van die schepping.

Laten we bidden

Heer,
raak ons aan met uw Liefde
en geef dat deze genade
ons op weg mag zetten
U steeds dieper te volgen.
In uw naam.
Amen.

Veel zegen over deze nieuwe dag.
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.