donderdag in week 9 door het jaar

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 8-15

Dierbare,
houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, en omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren; ik ben zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen.
Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven; als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen; als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen; als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.
Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan.
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Tussenzang: Ps 25, 4-5 + 8-10 + 14

Refr.: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.

Goed en rechtvaardig is de Heer:
Hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.

Liefde en trouw zijn de weg van de Heer
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
De Heer is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

Vers voor het evangelie (Hebr 4, 12)

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
het dringt diep door tot waar ziel
en geest elkaar raken.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 28-34

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’
Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’
De schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan Hij, en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’
Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’
En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Van Woord naar leven

WAAR HET OM GAAT
(Bij Mc 12, 28-34)

Jezus antwoordt op de vraag van een Schriftgeleerde wat het belangrijkste gebod is van alle geboden:
‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

Luister, Israël… dit gaat vooraf aan al het andere: luisteren, zwijgen, stil worden, de leegte koesteren, arm worden van geest… enkel de Heer. Kijken naar Hem; diep in jezelf, in de ander, in de schepping. Vertoeven bij Hem, in zijn aanwezigheid, bij zijn Woord. God God laten zijn, jij zijn kind, door Hem gebaard. Luister, Israël… Luisteren in de Geest met de liefde van een op God verliefde ziel.

De Heer, onze God, is de enige Heer… Hem het centrum laten zijn van je leven, het hart van je bestaan, de enige, de altijd grotere, de ongrijpbare, de ene en ware God. Enkel Hem aanbidden, niets of niemand anders, enkel God. Hij, je alfa en omega, je oorsprong en doel, je diepste motivatie, de ziel van je bidden en doen, de kern van je bestaan, het levend hart van je liefde. God, onze enige Heer…

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht… God liefhebben met je hele wezen. Als een gebed zonder ophouden. Opborrelend vanuit zijn eigen Geest als een bron en stuwkracht van voortdurende liefde. Met kennis en wijsheid, God prijzend met al je krachten. Eén en al lofzang.

Heb uw naaste lief als uzelf… Jezelf liefhebben en waarderen, je roeping beminnen en koesteren, haar hoog achten als de weg van je diepste gehoorzaamheid. Om geen enkele andere reden dan om van de ander te kunnen houden, je leven voor hem of haar te geven. Liefhebben vanuit de Liefde.

Er zijn geen geboden belangrijker dan deze… Liefhebben… het hart van ons christen-zijn. Tot het uiterste. Met, in en door de Heer. Kerstmis, Goede Vrijdag, Pasen, eucharistie; weg van liefde. De Heer ons voorgegaan. Nu wij in Hem.

Kom, verliefde ziel, vlij je neer tegen de Heer. Leef, ga, bemin, zing en vier. In Christus.

Amen.

Laten we bidden

Goede God,
in de liefde tot U en tot de naaste
ontspringt de bron van het geluk
waartoe wij allen zijn geschapen.
Laat uw Woord het richtsnoer van ons leven zijn.
Leer ons daaruit de wijsheid putten
die wij nodig hebben
om te komen tot uw gemeenschap.
In Jezus’ naam.
Amen.

Geliefde mensen, moge je vandaag de liefde van God doorvoelen in alles wat je doet. Heb God lief met heel je hart, ziel, verstand en kracht, én je naaste als jezelf. Laat deze geboden je leiden naar een dag vol vrede en vreugde.
Met een genegen groet,
kris


Om mee op weg te gaan

Wat betekent het voor mij om God lief te hebben met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht?

Hoe kan ik vandaag meer liefde en waardering tonen voor mezelf en mijn roeping?

Ben ik bereid om vandaag Gods liefde concreet gestalte te geven in alles wat ik doe en naar iedereen toe die ik ontmoet?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.