H. Drie-eenheid – B

Hoogfeest

Uit het boek Deuteronomium 4, 32-34 + 39-40

Mozes sprak tot het volk:
‘Ga de hele geschiedenis maar na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: Is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de Heer, uw God, in Egypte hebt zien doen?
Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat alleen de Heer God is, boven in de hemel en hierbeneden op de aarde; een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal.’

Tussenzang: Uit ps 33

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: Zalig het volk, door de Heer als zijn erfdeel gekozen.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt,
de geest uit zijn mond schiep de hemelse machten.
Want Hij sprak een woord en alles ontstond,
Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn.

Het oog van de Heer rust op hen die Hem vrezen,
die rekenen op zijn erbarming;
dat Hij hen ontrukken zal aan de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Wij stellen al onze hoop op de Heer,
Hij is onze hulp en ons schild.
Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 14-17

Broeders en zusters,
allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
God die is, die was en die komt.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 28, 16-20

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen.
Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Van Woord naar leven

DEELNAME AAN HET GODDELIJKE LEVEN

Vandaag vieren we het feest van de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest. De Vader, de Schepper van hemel en aarde. De Zoon, waarin de Vader mens is geworden en naar de aarde is afgedaald. De Geest, door wie de Zoon in relatie kon treden met de Vader, en wij met Hen.

Vandaag wil ik graag met jullie kijken naar de bekende Drievuldigheidsicoon, ook wel bekend als de icoon van ‘de gastvrijheid van Abraham’, geschilderd door Andrei Roebljov. Je zag de icoon al bij het Bijbelcitaat van vandaag. Ook hieronder kan je ze nog eens zien. Deze icoon is een diepgaand en inspirerend beeld dat een krachtige boodschap van gemeenschap, liefde en uitnodiging draagt. Dit meesterwerk, geschilderd in de vroege 15e eeuw, is een van de meest vereerde en bestudeerde iconen in de orthodoxe christelijke traditie.

De icoon toont drie figuren die aan een tafel zitten, symbolisch de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vertegenwoordigend. De figuren zijn in een cirkelvormige compositie geplaatst, wat de eenheid en de eeuwige gemeenschap van de Drie-eenheid benadrukt. Wat deze icoon onder andere zo bijzonder maakt – en waar ik vandaag graag op wil inzoomen – is de open ruimte aan de voorkant van de tafel. Deze leegte nodigt de kijker uit om deel te nemen aan de hemelse gemeenschap. Het is een visuele weergave van de uitnodiging die God aan elke mens richt om deel te nemen aan het goddelijke leven.

Dit open gebaar staat symbool voor de gastvrijheid van God. Het suggereert dat de Drie-eenheid niet slechts een afgesloten goddelijke kring is, maar een liefdevolle gemeenschap die uitreikt naar de mensheid. De open ruimte vooraan in de icoon vertegenwoordigt de plaats die voor ons is gereserveerd, een uitnodiging om aan tafel te komen en deel te nemen aan de goddelijke maaltijd.

In deze uitnodiging ligt een diepgaande boodschap over de aard van het christelijke leven. Het roept ons op om te leven in gemeenschap met God en met elkaar, om deel te nemen aan de goddelijke liefde die binnen de Drie-eenheid stroomt en overvloeit naar de wereld. Het beperkt zich dus niet tot een spiritueel gegeven; het roept ons ook op tot concrete daden van liefde, gastvrijheid en solidariteit met onze medemensen.

De icoon beeldt de diepste waarheid van het christendom uit: dat Gods liefde zo groot is dat Hij ons opneemt in zijn eigen leven, ons omhult met zijn genade en ons oproept om die liefde in de wereld te weerspiegelen.

De open ruimte vooraan op de icoon nodigt ons dus uit om ons leven te zien als een antwoord op Gods uitnodiging. Elke keer dat we in Gods naam anderen verwelkomen, liefde tonen en gemeenschap vormen, nemen we deel aan de goddelijke maaltijd die de icoon verbeeldt. We worden opgeroepen om ons hart en ons huis open te stellen, anderen te omarmen zoals God ons heeft omarmd, en een leven te leiden dat doordrenkt is van de vreugde en vrede van de goddelijke gemeenschap.

In het dagelijks leven betekent dit een voortdurende inspanning om relaties te koesteren, om te geven zonder voorbehoud, en om een ruimte van liefde en acceptatie te creëren waar anderen zich welkom en geliefd voelen. De icoon van de heilige Drie-eenheid wijst er ons op, hoewel de goddelijke gemeenschap heilig en verheven is, ze ook dichtbij en toegankelijk is. We zijn geroepen om die goddelijke liefde te belichamen en uit te dragen, om samen met de Drie-eenheid een tafel van gemeenschap en genade te vormen die openstaat voor iedereen, zonder onderscheid.

Laten we bidden

Heilige Drie-eenheid,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
wij danken U voor Uw uitnodiging
om deel te nemen
aan Uw goddelijke gemeenschap.
Help ons om uw liefde en gastvrijheid
te weerspiegelen in ons dagelijks leven.
Geef ons de kracht
om onze harten en huizen
open te stellen voor anderen,
zodat wij uw liefde mogen uitdragen
en een bron van vreugde en vrede mogen zijn
voor de wereld om ons heen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Geliefde mensen, moge deze dag ons inspireren om met een open hart en een liefdevolle geest te leven, in gemeenschap met onze allerheiligste Drie-ene God.
Een zalige feestdag toegewenst!
Van harte, kris


Om mee op weg te gaan

Wat betekent het voor mij persoonlijk om uitgenodigd te worden aan de tafel van de Drie-eenheid?

En welke gevolgen heeft dat voor mijn dagelijks leven met betrekking tot mijn relaties met medemensen?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.