Geboren worden, ook Maria…

Een woordje naar aanleiding van het feest dat we vandaag vieren: de geboorte van Maria. We beluisteren pastor Guido van de Pastorale eenheid Anderlecht.

Elkeen die dit leest, kan dat omdat hij of zij ooit geboren is en mens geworden. Gelukkig denk je dan. Ja, ooit schonken onze ouders ons het leven en werden we op deze wereld gezet. Er zijn dan heel wat uitdrukkingen om dat te omschrijven: ‘een kind krijgen’, ‘een kind kopen’ enz. Krijgen of ontvangen drukt nog het best uit dat een kindje normaal een groot geschenk is. Dat geschenk viel ook de ouders van Maria te beurt. Het geboortefeest van Maria wordt vandaag, op 8 september, in de Kerk gevierd.

Historisch
Historisch gezien is niet bekend op welke datum Maria is geboren. Vanaf de 6de eeuw schrijven pelgrims over het vermeende geboortehuis van Maria bij de Vijver van Bethesda (Jeruzalem) waar toen al een basiliek ter ere van haar was gebouwd. In welk jaar deze kerk precies werd ingewijd is onbekend; hoogstwaarschijnlijk gebeurde dat op de 8ste september, de dag waarop later het feest van Maria Geboorte gevierd zou worden.
Tezamen met Jezus zelf en de H. Johannes de Doper behoort zij tot de weinigen van wie de biologische geboorte wordt herdacht binnen de Kerk. Vaak gedenkt men de sterfdag van een heilige als de geboorte in het nieuwe leven na de dood.
In twee preken van de heilige Andreas van Kreta, bisschop van Jeruzalem omstreeks 680, wordt over het feest van 8 september gesproken. In 799 wordt op de Synode van Salzburg het feest verplicht gesteld. Het feest werd het eerst gevierd in het Oosten vanaf de zesde eeuw, onder invloed van het concilie van Efeze (431), waar Maria officieel tot ‘Moeder van God’ (‘Theotokos’) werd uitgeroepen. Paus Sergius I († 701; feest 8 september) voerde het in voor de kerk van Rome, en in de 11e eeuw was het verspreid over de gehele Kerk.

Nieuw begin
Het feest van Maria geboorte is voor verschillende religieuze congregaties de dag waarop zusters of broeders hun intrede doen of hun geloften afleggen. Ikzelf werd op die dag in Alsemberg tot priester gewijd door de toenmalige kardinaal Danneels. In zijn homilie sprak hij toen over de verscheidene aspecten van Maria en hoe een priester zich daaraan kan spiegelen. Het geboortefeest van Maria is inderdaad een mooie dag om een religieus leven of een priesterleven te starten. Het is een begin, een geboorte in een nieuwe vorm van leven en met een andere opdracht in het leven en de wereld staan. Dat het feest bij het begin van een nieuw werkjaar valt is een mooi toeval want ook daar begint een nieuwe tijd van verwachting en uitkijken. Deze feestdag is ook het patroonsfeest van het bisdom Hasselt.

Vreugde in de Kerk
Hoe dan ook, op dit feest nodigt de Kerk ons uit te delen in haar vreugde om de geboorte van Maria want daardoor kon Gods plan met de wereld en Jezus beginnen: “Laten wij met vreugde de geboorte vieren van de heilige Maagd Maria, want uit haar is opgegaan de Zon van de gerechtigheid, Christus, onze God.“, zegt de liturgie van de dag.  Het is dus een feest vervuld van blijdschap dat we allemaal herkennen in de geboorte van onze eigen kinderen of bij familie en vrienden.  Bij dit kerkelijk feest komt een goddelijke dimensie bovenop; de geboorte van Maria wijst al vooruit op de komst van de Messias.  Dit wordt prachtig vertaald als Maria de ‘Morgenster’ die bij dageraad aan de opkomst van de zon voorafgaat!

Vreugde om de geboorte van een mens
Wanneer een kind geboren wordt, vinden alle ouders het onvergelijkbaar met andere kinderen.  Dat moeten ook de heilige Joachim en Anna gedacht hebben toen Maria geboren werd.  Ieder kind is een mysterie van God dat ter wereld komt.  Daarom brengt deze dag ons er toe om met diepe eerbied de ontvangenis en de geboorte van elk menselijk wezen te bezien.  Wat een wonder van de Schepping wanneer in de schoot van een moeder een kind gevormd wordt en wanneer dit het licht van de wereld ziet, geroepen om kind van God te zijn.  Wat zouden Maria’s ouders gevoeld hebben, indien zij, zelfs maar van verre, iets hadden gezien van de bestemming van hun kind?  Toch bidden we vandaag ook voor alle moeders die deze vreugde van het moeder-zijn niet kunnen ervaren.

Gewone dagen
Nog een laatste – niet meteen voor de hand liggend – aspect van dit feest is de waarde van gewone dagen.  De geboorte van Maria geschiedde zonder verdere details en de evangelies vertellen ons niets daarover.  De wereld ging gewoon verder.  Vaak blijft hetgeen voor God belangrijk is, verborgen voor de ogen van de mensen.  Uiterlijk onderscheidde Maria zich nauwelijks van anderen maar God keek vol liefde naar haar in de kleine bezigheden van iedere dag.  Als wij onze Moeder navolgen, kunnen we leren het kleine van alledag naar waarde te schatten en – naar een oude uitspraak van wijlen Paus Johannes Paulus II : “het eigen leven tot een gave voor de Heer te maken. ” 

 Weerspreuken
Zoals vele feesten kent ook dit feest een paar weerspreuken:
“Op Maria Geboort, trekken de zwaluwen voort.”
“Het weer van Lieve Vrouw Geboort, duurt gaarne zo vier weken voort.”

Ik wens jullie een fijne, ‘gewone’ feestdag toe!

Pastor Guido

Bron: Pastorale eenheid Anderlecht

Geboorte van Maria