H. Barnabas, apostel

Gedachtenis – eigen lezingen

Uit de Handelingen van de Apostelen 11, 21b-26 + 13, 1-3

In die dagen kwamen veel mensen tot geloof en bekeerden zich tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden.
Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.
Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen.

Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus.
Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld.’
Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.

Tussenzang: Ps 98, 1-6

Refr.: De Heer heeft voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.
Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

Zing voor de Heer bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.
Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de Heer, uw koning, verschijnt.

Vers voor het evangelie (Mt 28, 19a + 20b)

Alleluia.
Ga op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen,
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 7-13

Jezus sprak tot de twaalf:
‘Verkondig dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn, en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel, vraag geen reistas mee voor onderweg, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want de arbeider is zijn brood waard. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren.

Van Woord naar leven

OM NIET ONTVANGEN, OM NIET GEVEN
(Bij Mt 10, 7-13)

Beste mensen,
Jezus heeft de twaalf apostelen uitgezonden met niets anders dan hun ervaring uit de tijd waarin ze met hem meetrokken. Geen universitaire vorming, geen diploma’s, alleen het leven wat ze samen gedeeld hebben. Dat is toch een zeer gevarieerd leven geweest, ook regelmatig vol vragen. Wijsheid deden ze op door de totaal onverwachte antwoorden die Jezus gaf. Nee, geen colleges gaf Jezus, maar al oplopend met Hem die gezegd heeft dat hijzelf de Weg is hebben ze een uitstekende leerschool gehad.

Hij leefde voor hoe ze aan zijn koninkrijk vorm konden geven.  Hun toerusting was de oefening om in Hem te geloven, en ook het leren begrijpen wat Hij bedoelde met alle tekenen die Hij verrichtte. Zijn onderricht betrof vooral de omvorming van hun denken, het loskomen van de gewone manier van redeneren. Zonder aantekeningen, zonder boeken, schriften, markeerpennen in allerlei kleurtjes, onderstrepingen, opsomming van rijtjes woorden die ze niet mochten vergeten. Geen examens.

Jezus’ verhalen gingen gepaard met vooral voorbeelden uit de praktijk van hun dagen.

Wat ze alleen nodig hadden was de openheid van hart. Gewone kerels waren het, zoals er zo velen zijn. Mannen met gebreken en talenten, en ieder een eigen karakter: NIETS, was de basis voor ALLES. Geroepen om door te geven, zonder er een salaris voor te krijgen.

Pure ontvankelijkheid: geroepen om uit te delen wat ze helemaal gratis ontvangen hadden.

Kijken we naar deze tijd, dan moet je overal voor betalen, ook voor gewone diensten aan elkaar, wat in vroeger tijden bij burenhulp hoorde. Ik herinner me dat ik op een nacht wakker werd van een klop op mijn raam en een dringende stem. Het bleek onze buurman te zijn die dacht dat mijn ouders daar sliepen. Of mijn vader kon komen helpen bij het kalven van een koe (dus bij de geboorte van een kalf). Blijkbaar verliep het proces niet goed. Ik meteen naar boven. Mijn vader stond in een mum van tijd klaar, wist dat er spoed nodig was om te voorkomen dat het mis zou gaan. Hulp aan elkaar, het bestaat ook nu nog, al is er veel georganiseerd. Ook spontane hulp komt zeker nog steeds voor, heb ik tijdens mijn ziekteproces vaak ondervonden.

De kern van het gekozen zinnetje van vandaag is: Alles hebben we gekregen ‘uit den hoge’, en alles geven we Hem terug, soms rechtstreeks in gebed, andere keren in dienstverlening door onze gaven te gebruiken. Franciscus van Assisi is daar een glansrijk voorbeeld van. Voor hem is het een kwestie van leven in dankbaarheid. Dat is, hetzelfde als ‘teruggeven’.

Laten we bidden

Goede Vader,
uit U zijn we voortgekomen,
naar U gaan we terug.
Ons leven is een schat,
die we zomaar zonder enige verdienste
gekregen hebben.
Niet alleen voor onszelf,
maar mede voor iedereen die ons nodig heeft.
Wij vragen die genade
door Jezus, Uw Zoon.
Amen

Beste mensen, leef vanuit je hart en niet vanuit behoefte aan prestatie of beloning, of vanuit de gedachte dat jij ook die andere wel eens nodig kunt hebben, maar gewoon spontaan zonder eigenbelang.
Een mooie dinsdag toegewenst, zoek de gelegenheid om te voelen hoe dat ‘teruggeven’ in jezelf vorm krijgt.

Ricky


Suggesties voor de verwerking

Kun je bij jezelf ontdekken of er soms eigenbelang zit in je behulpzaamheid aan een ander?

Wat je naar mensen kunt doen, ga na of je dit ook naar de Ene doet, uit wie al het goede voortkomt.


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.