H. Drie-eenheid – C

Hoogfeest


Uit het boek Spreuken 8, 22-31

Christus, de Wijsheid Gods, leeft van alle eeuwigheid in Gods nabijheid. Hij is God. Niets van wat bestaat, is zonder Hem gemaakt. Hij wil bij de mensen wonen.

Zo spreekt de wijsheid van God:
De Heer heeft mij vóór al het andere geschapen, toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen. Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. De aarde en de velden had de Heer nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en verheugde mij in de mensheid.


Gezonden antwoordpsalm 8

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde!

Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet.
Ach, wat is de mens dan dat Gij naar hem omziet,
’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt?

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem gekroond met luister en met eer.
Heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd.

Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden.
Vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen.


Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 5, 1-5

Door de Zoon zijn wij verzoend met de Vader. In de beproevingen die wij nog moeten doorstaan, blijven wij vol hoop dank zij de heilige Geest, ons gegeven in Gods liefde.

Broeders en zusters,
nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 


Vers voor het evangelie (cfr. Op. 1, 8)

Alleluia.
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
God die is, die was en die komt.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Johannes 16, 12-15

De openbaring, door de Zoon doorgegeven, heeft zijn bron bij de Vader en wordt voltooid in de Geest. Omdat al wat de Zoon heeft gegeven van de Vader komt, gaat ook niemand naar de Vader, tenzij door de Zoon.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug.’
‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van mij heeft, zal Hij mij eren.
Alles wat van de Vader is, is van mij; daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.’

Van Woord naar leven

‘Gods liefde in ons hart is uitgegoten’, zo horen we vandaag bij Paulus in zijn brief aan de christenen van Rome.

En dat is nu precies wat onze Drie-ene God voortdurend doet in elk mensenhart: Zijn liefde uitstorten, ‘uitgieten’ over en in ieder van ons. En wel, zoals Paulus verder zegt ‘door de heilige Geest, die ons gegeven is’.

De Vader, de Zoon en de Geest, ze beminnen elkaar voort-durend, als een lofzang zonder ophouden. Geen onderonsje, maar geopend naar ieder ieder mensenkind, ieder van ons uitnodigend deel te nemen aan hun liefde. En dit laatste is mogelijk doordat ze hun liefde van seconde op seconde in ons hart uitstorten.

Christelijk leven is dus in wezen deelnemen aan het leven van Gods Drie-ene liefde. Uiteraard niet door God te worden, wel door hun liefde te zijn. In het hele concrete leven van elke dag. Rustend in hen, hen dragend in jezelf, hen barend doorheen je zijn, je gebed, je daden van goedheid.

We zijn hiertoe geroepen als persoon, levend in de Kerk, wiens hart Christus zelf is. Haar roeping is het Hem te belichamen. En dit kan maar wanneer ze zich opent voor Christus, zich verinnigt in Hem, met Hem gemeenschap beleeft. Op eigen houtje zal zij hier nooit in slagen. Het is maar in de zachte gloed van de Geest dat deze overgave kans van slagen kent. Wie leeft in de Kerk zonder het vuur van de Geest zal uit zijn op applaus, postjes, rijkdom, prestige. Wie leeft in het vuur van de Geest zal vreugde vinden in het beleven van de liefde, in het vriendschap sluiten met de armen, in het omhelzen van het broze, doorheen gebed voor de wereld en daden van kleine goedheid; kortom: in z’n omgang met God en medemens. Dit laatste zal heel vaak als synoniem ervaren worden.

Laat ons intreden in Gods Drie-ene liefde, opdat Hij kan gebeuren in Kerk en wereld.

Een zalige hoogdag voor ieder van u.

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Drie-ene God,
verwelkom ons in jullie liefdesleven, opdat wij er deelgenoot van mogen worden, elkaar de voeten wassend doorheen gebed en daad.
Door Christus, onze Broeder en Heer.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.