Heilig Hart van Jezus – A

Hoogfeest

Uit het boek Deuteronomium 7, 6-11

De liefde van God voor zijn volk, dat zo vaak ontrouw is, blijft steeds uitnodigend en belangeloos, en komt altijd het eerst. De liefde van het volk voor God kan dan alleen maar een antwoord zijn, een ingaan op zijn geboden. In het hart van Christus zijn deze twee vormen van liefde één.

Mozes sprak tot het volk:
‘U bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat Hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! Maar omdat Hij u liefhad en zich wilde houden aan wat Hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. 
Besef dus goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. 
Maar ieder die Hem haat zal daarvoor boeten met zijn leven; de Heer zal hem niet laten begaan, Hij laat hem persoonlijk boeten. 
Neem daarom de geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig in acht.

Gezongen antwoordpsalm 103

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen.
Verheerlijk met ziel de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Hij toonde zijn werken aan Israëls volk.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren,
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

Uit de eerste brief van Johannes 4, 7-16

Wanneer wij elkaar liefhebben openbaren wij Hem die in ons verblijft.

Geliefde broeders en zusters,
laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. 
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Geliefde broeders en zusters,
als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. 
Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 
En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Vers voor het evangelie (Mt 11, 29ab)

Alleluia.
Neem mijn juk op je en leer van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-30

Alleen de Zoon kan de geheimen van Gods hart onthullen. Zij die ingenomen zijn met hun eigen wijsheid, blijven gesloten voor deze openbaring. De nederigen die haar wel aanvaarden, zien hun juk verlicht.

In die tijd zei Jezus:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

EENVOUD VAN HART

Vandaag horen we Jezus zeggen: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.’

Het heeft geen enkele zin om aan je buurman te zeggen dat Jezus Christus ‘de eschatologische theofanie is die op ontologische wijze de intentionaliteit voedt van onze onderbewuste en interpersoonlijke relaties’ (cfr E. Tardif).

Laat ons eenvoudig zijn, en ook zo spreken. Niet hoogdravend, maar vanuit onze Gods-relatie, drinkend aan het Hart van Jezus, bron van levend water.

Als onze woorden de gewone man/vrouw in de straat niet kunnen raken, moeten we ons vragen stellen wie of wat we dienen.

Laten we bidden

Goede Jezus, Heer en broer,
maak ons arm en nederig van hart.
Leer ons uw liefde verstaan
met de gezindheid van een kind:
verwonderd om uw leven in ons.
Schenk ons de genade U te mogen ontmoeten,
dag na dag, uur na uur,
in stilte, in nederigheid,
in een sterk en diep geloof
dat ons in U doet zeggen: mijn God, mijn Al.
Amen.

Een zalige hoogdag,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.