Hemelvaart van de Heer – B

Hoogfeest

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 1-11

In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken.
Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Tussenzang: Uit ps 47

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen

Alle volkeren, klap in de handen,
jubel voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zing nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze Koning een loflied.

Koning is God over heel de aarde,
zing dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 1, 17-23

Broeders en zusters,
moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

Vers voor het evangelie (Mt. 28, 19a + 20b)

Alleluia.
Ga op weg, zegt de Heer,
en maak alle volken tot mijn leerlingen.
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 16, 15-20

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:
‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen: zij die geloven zullen in mijn naam demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hen niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.
En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Van Woord naar leven

VERKONDIGING

Na Jezus’ hemelvaart gingen zij op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Een christen is – als het goed is – gekenmerkt door drie eigenschappen: Hij is een genieter, hij bemint en hij draagt uit. Deze vormen een onlosmakelijk trio. Laten we elk van deze eigenschappen eens van dichterbij bekijken, met bijzondere aandacht voor de derde.

Een christen is een genieter.
Zeker weten! Een christen vindt vreugde in het diepe besef dat hij persoonlijk bemind wordt door God. Hij voelt zich aangesproken en aangeraakt. Hij ervaart Gods aanwezigheid en voelt zich daardoor vervuld tot in z’n diepste zijn. Wat een vreugde!
Daarnaast herkent hij God in al het moois om hem heen. Dit brengt hem – als het goed is – in een stemming van voortdurende dankbaarheid.
Bijzonder doorheen de ander ervaart hij Gods roep z’n verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van die ander. Zijn antwoord op dit appel zal niet enkel zingevend zijn voor zijn eigen bestaan, maar hij zal er diep vanbinnen ook een zeer intense vreugde aan beleven; een vreugde die haar wortels heeft in het Pasen van de Heer. Immers, ingaan op Gods roep is je laten drijven op de stroom van de Geest die je zal binnenvoeren in het grote ‘ja’ van de Heer. In alle nederigheid vertrouw je je immers toe aan Christus’ aanwezigheid om vanuit het Pasen dat Hij in jou verricht zelf uitdrager te worden van dit Licht. En dat is ‘vreugde’, in de zeer diepe betekenis van het woord.
Ja, een christen is een genieter.

Een christen is ook een liefhebber.
Liefde vormt de kern van zijn bestaan. Hij is geroepen tot liefhebben, tot het belichamen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor ieder mens. Dit betekent eenvoudigweg oprecht er zijn voor de ander, vriendelijkheid tonen, teder zijn, barmhartigheid tonen, vergevingsgezind zijn … we kennen deze deugden maar al te goed. Men zei ooit van de eerste christenen: ‘Zie hoe liefdevol ze met elkaar omgaan.’ En inderdaad, een christen zou herkenbaar moeten zijn aan zijn liefdevol leven.

Een christen is ook een uitdrager.
Het is de roeping van een christen om uit te dragen wat hij zelf draagt, namelijk Gods liefde. Hij is geroepen om dit te verkondigen in daad en woord. Niet op z’n eentje, maar mét de Heer, of in zijn naam.
Het evangelie van vandaag vertelt ons dat Jezus niet alleen aanwezig zal zijn bij deze verkondiging, maar deze ook zal ondersteunen met tekenen. Wat zijn die tekenen? Wel, ik denk dat we dat niet te ver moeten zoeken. Een verzoening die plaats vindt, een eenzame die vriendschap ervaart, een gevangene die wordt bezocht en daardoor iemand ontmoet die hem niet verwerpt, een stervende die men nabij is, een arme die daadwerkelijk wordt geholpen op vlak van voeding en huisvesting, een zinvol geloofsgesprek met iemand die zoekend is, … Het zijn allemaal wonderen, of tekenen, die hun wortels hebben in Christus. Het zijn tekenen van Gods liefde, waar wij het instrument van mogen zijn. Mooi toch!!

Laten we uitdragende mensen zijn, het goede nieuws verkondigend doorheen daad en woord. Mogen wij als Kerk op deze wijze een fris beeld zijn van Gods liefde voor de mensheid.

Laten we bidden

Vader,
dank U voor uw liefde die ons vervult met vreugde.
Help ons om zelf deze liefde te zijn
en daardoor uw blijde boodschap te verkondigen.
Laat ons een teken zijn
van uw liefdevolle aanwezigheid in deze wereld.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Geliefde mensen, laat ons uidrager zijn van wat we zelf dragen: Gods liefde voor allen.
Een zalige hoogdag !
kris


Vragen om mee op weg te gaan

Welke ’tekenen’ van Gods liefde heb ik recentelijk ervaren in mijn eigen leven of gezien in de levens van anderen?

Wanneer heb ik nog eens met anderen over God gepraat?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.