HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop

Feest – eigen lezingen

Uit de Handelingen van de Apostelen 13, 46-49

Gods woord ook voor de niet-Joden

Paulus en Barnabas zeiden onomwonden tot de Joden:
‘De boodschap van God moest het eerst onder u worden verkondigd, maar aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, wenden we ons tot de andere volken. Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken, om redding te brengen tot aan de uiteinden van de aarde.”’
Toen de niet-Joden dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren kwamen tot geloof. Het woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek.

Psalm 117, 1 + 2

Refr.: Ga uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel de schepping.

Loof de Heer, volken op aarde,
prijs Hem, naties overal.

Zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de Heer.

Vers voor het evangelie (Lc 4, 18)

Alleluia.
De Geest van de Heer rust op Mij,
zegt de Heer,
want Hij heeft Mij gezalfd
om aan armen
het goede nieuws te brengen
om aan gevangenen
hun vrijlating bekend te maken.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Lucas 10, 1-9

De oogst is groot.

De Heer stelde tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan.
Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 

Van Woord naar leven

Ga op weg…

Beste mensen,
de twee broers, Cyrillus en Methodius uit Tessalonika (Noord-Griekenland) van wie we vandaag het feest vieren, leefden in de negende eeuw na Christus. Het waren vooruitstrevende en kundige monniken met een groot elan. Zij hebben bijzonder geijverd om het christendom in heel Zuidoost-Europa te verspreiden door in het Slavisch, hun landtaal, het geloof te verkondigen en de liturgie in de landstaal over te brengen. Dat was helemaal nieuw met verrassende resultaten. De invloed van deze twee monniken is zo groot geweest dat ze in 1980 uitgeroepen zijn tot medepatronen van Europa.

Hoe zijn wijzelf tot geloof gekomen, en hoe beleven we dat in deze tijd, nu het kerkbezoek terugloopt? Hoe staan we erin? Kunnen we de vertaalslag maken naar deze tijd, die anders is dan in onze jeugd? Verlangen we ernaar om meer gevoed te worden in eigentijdse taal? Of blijft het een zoektocht en kunnen we de weg (nog) niet vinden? Het mag echter steeds een zoektocht blijven, want dat is de realiteit omdat het leven steeds verandert. Dat houdt ons proces immers levend. Klaar zijn we nooit.

De twee voormannen hebben geluisterd naar de oproep waar Abraham, en vele, vele anderen in de loop van de tijd naar geluisterd hebben: Ga op weg….

Ga op weg is een oproep die altijd en overal enigszins verschillend kan klinken, maar dezelfde kern bevat. Op weg gaan is in beweging blijven, uiterlijk en innerlijk.

Het geloof is niet verdwenen. Er zijn veel vormen veranderd. Nieuwe vormen bijgekomen, oude vormen losgelaten, of anders gebracht, zoals je een deur waar de verf af is, kunt opknappen door een moderne kleur te geven die beter bij de nieuwe tijd past.

Laten we op weg gaan naar de vorm die bij ons past. Verstillen bij muziek, samenzang, creativiteit, pelgrimage, kunstbeschouwing, de natuur in trekken, stille mijmeringen, het Woord beluisteren, en naar authentieke vieringen gaan die hartverwarmend zijn, in ons innerlijk huis de ramen wagenwijd openzetten voor de stille wind van het niet te bevatten geheim.

Op weg gaan, niet alleen om ons eigen plekje te vinden, maar ook om iets uit te dragen van hetgeen er in ons leeft. Onze levenswandel kan al een verkondiging zijn, als we elkaar liefhebben. De kern van het christelijk leven is immers God beminnen en de naaste!

Ook deze site mag onder andere een stukje eigentijdse verkondiging worden. We vertrouwen onszelf met al onze verlangens en al onze noden toe aan de Ene, die zich wonderlijk genoeg aanpast aan alle tijden en plaatsen, en aan alle mensen door de eeuwen heen.

Laten wij bidden …

Heer,
Maak ons een werktuig van uw Vrede.
Laat ons, waar haat is, liefde brengen,
waar onrecht is, tot vergeving stemmen,
waar verdeeldheid is, eendracht stichten,
waar dwaling is, waarheid doen gelden,
waar twijfel is, geloof vestigen,
waar wanhoop is, hoop wekken,
waar duisternis is, licht ontsteken,
waar droefheid is, vreugde brengen.
Laat ons er meer op uit zijn om te troosten,
dan om getroost te worden;
te begrijpen, dan om begrepen te worden;
te beminnen, dan om bemind te worden.
Want als we geven, ontvangen we,
als we vergeven, krijgen we vergiffenis,
en door te sterven, worden we eeuwig geboren.

(een anoniem gebed uit de 19e eeuw; niet van Franciscus, zoals vaak gezegd wordt)

Het bovenstaande gebed bevat een levensprogramma met een taal die ieder van ons kan verstaan. Welke zin eruit zou je vandaag mee willen nemen?

Vrede gewenst!
Ricky Rieter

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.
Omdat er soms niet toelaatbare berichten werden achtergelaten, zal je reactie na acceptatie worden geplaatst.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.