Leestip van de dag – dinsdag 27 december 2016

Vrede voor iedereen, niet met woorden papa_francisco_en_canonizazion_de_juan_xxiii_y_juan_pablo_ii
maar met daden en concreet !

Vrede aan onze broers en zussen die uitgesloten en verwaarloosd worden, honger lijden en slachtoffer zijn van geweld, bad paus Franciscus op Kerstmis.

Geliefde broers en zussen, zalig Kerstfeest !

Vandaag beleeft de Kerk opnieuw de verbazing van de Maagd Maria, van Sint-Jozef en van de herders in Betlehem bij het zien van het pasgeboren Kind dat in een kribbe ligt: Jezus, de Redder. Op deze dag vol licht weerklinkt de profetische aankondiging: Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst (Js 9,5)

De kracht van de liefde

De macht van dit Kind, Zoon van God en van Maria, is niet de kracht van deze wereld, steunend op geweld en rijkdom; het is de kracht van de liefde. Het is de kracht die hemel en aarde heeft geschapen, die het leven geeft aan al wat bestaat: de grondstoffen, de planten, de dieren. Het is de kracht die man en vrouw tot elkaar aantrekt en hen één vlees maakt, één bestaan.

Het is de kracht die het leven vernieuwt, die vergiffenis schenkt,
vijanden verzoent, het kwaad in goed verandert.
Het is de kracht van God.

Die kracht van de liefde heeft Jezus ertoe gebracht zich te ontdoen van zijn heerlijkheid en mens te worden. Ze zal Hem ertoe brengen zijn leven te geven op het kruis en uit de doden op te staan. Het is de kracht van de dienstbaarheid, die in de wereld het Rijk van God instelt, het Rijk van gerechtigheid en vrede.

Verlangen naar vrede

Daarom wordt de geboorte van Jezus vergezeld van de zang van de engelen die verkondigen: Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft (Lc 2,14). Vandaag weerklinkt deze boodschap over heel de aarde en wil alle volkeren bereiken, vooral die getroffen worden door oorlog en bittere conflicten en die veel sterker het verlangen naar vrede ervaren.

Aleppo

Vrede aan de mannen en vrouwen van het gemartelde Syrië, waar teveel bloed werd vergoten. Vooral in de stad Aleppo, die de voorbije weken het toneel was van een van de wreedste veldslagen. Het is meer dan ooit dringend dat, met eerbiediging van het humanitair recht, bijstand en hulp geboden wordt aan de uitgeputte bevolking die zich nog altijd in een uitzichtloze situatie van groot lijden en ellende bevindt. Het wordt tijd dat de wapens definitief zwijgen en de internationale gemeenschap zich daadwerkelijk inzet om een onderhandelde oplossing te bereiken en het burgerlijk samenleven in dat land te herstellen.

Midden-Oosten

Vrede aan de vrouwen en mannen van het geliefde Heilige Land, door God uitverkoren en bemind. Dat Israëli en Palestijnen de moed en de wil opbrengen een nieuwe bladzijde van de geschiedenis te schrijven, waarin haat en wraak plaats maken voor de wil om samen een toekomst op te bouwen van wederkerige verstandhouding en eensgezindheid. Dat ook Irak, Libië en Jemen – waar de bevolking lijdt onder oorlog en wreedaardige terroristische acties – de eenheid en samenhorigheid terugvinden.

Afrika

Vrede aan de mannen en vrouwen van verschillende streken in Afrika, vooral in Nigeria, waar het fundamentalistisch terrorisme ook kinderen inzet om wreedheid en dood te zaaien. Vrede in Zuid-Soedan en in de Democratische Republiek Congo zodat verdeeldheid overwonnen wordt en alle mensen van goede wil een weg kunnen gaan van ontwikkeling, mededeelzaamheid en de voorkeur geven aan een cultuur van de dialoog boven de logica van de confrontatie.

Oost-Oekraïne

Vrede aan de vrouwen en mannen die nog steeds de gevolgen ondergaan van het conflict in Oost-Oekraïne, waar een gezamenlijke wil dringend nodig is om aan de bevolking verlichting te bieden en de aangegane verbintenissen uit te voeren.

Colombia

We bidden om eendracht voor het geliefde volk van Colombia dat er naar streeft een nieuwe en moedige weg te gaan van dialoog en verstandhouding. Moge een dergelijke moed ook het geliefde Venezuela bezielen om de noodzakelijke stappen te zetten en een einde te maken aan de huidige spanningen en samen een toekomst van hoop voor heel de bevolking op te bouwen.

Azië

Vrede aan hen, die in verschillende landen, moeten lijden omwille van voortdurend gevaar en blijvende onrechtvaardigheid. Moge Myanmar er in slagen de inspanningen voor een vredevolle samenleving verder te zetten en, met de hulp van de internationale gemeenschap, de nodige bescherming en humanitaire hulp te bieden aan hen die in grote en dringende nood verkeren. Moge het Koreaanse schiereiland er in slagen de spanningen die er heersen te overwinnen in een hernieuwde geest van samenwerking

Slachtoffers van terreur en vluchtelingen

Vrede aan wie gewond werd of een dierbare heeft verloren ten gevolge van de nietsontziende terroristische acties die angst en dood hebben gezaaid in het hart van vele landen en steden. Vrede – niet met woorden maar met daden en concreet – aan onze broers en zussen die uitgesloten en verwaarloosd worden, aan hen die honger lijden en aan hen die slachtoffer zijn van geweld. Vrede aan de vluchtelingen, aan de migranten en asielzoekers en aan wie slachtoffer zijn van mensenhandel.

Vrede aan de volkeren die lijden onder de economische ambities
van enkelen en de hebzuchtige gulzigheid van de god
van het geld die tot verslaving leidt.

Vrede aan wie getekend wordt door sociaal en economisch ongemak en aan wie lijdt onder gevolgen van aardbevingen en andere natuurrampen.

Mensen van goede wil

Vrede aan de kinderen, op deze dag waarop God kind wordt, vooral aan hen die de vreugde van het kind – zijn moeten missen omwille van honger, oorlog en het egoïsme van de volwassenen. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil, die elke dag werken, bescheiden en met geduld, in het gezin en in de samenleving om een meer menselijke en meer rechtvaardige wereld op te bouwen vanuit de overtuiging dat alleen door vrede een voorspoedige toekomst voor allen mogelijk is.

Geliefde broers en zussen, Een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven: Hij is de Vredevorst. Laten we Hem verwelkomen!

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be