Leestip van de dag – donderdag 17 mei 2018

Laat de genade van uw doop vrucht
dragen op ‘n pad van heiligheid

In zijn zesde en laatste catechese over de doop tijdens de algemene audiëntie sprak paus Franciscus over het witte doopkleed en de doopkaars.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

Vandaag beëindigen wij de catechese over het doopsel. De spirituele uitwerking van dit sacrament, onzichtbaar voor de ogen, maar actief in het hart van wie een nieuw schepsel geworden is, komen aan het licht in de overhandiging van het witte kleed en van de brandende kaars.

Smetteloos nieuw kleed

Na het bad van de wedergeboorte, waardoor een mens voor God in echte heiligheid wordt herschapen (cf. Ef 4,24), leek het, vanaf de eerste eeuwen, vanzelfsprekend de nieuwgedoopten te bekleden met een smetteloos nieuw kleed, gelijkenis met de glans van het nieuwe leven dat men door Christus en in de Heilige Geest heeft ontvangen. Het witte kleed drukt symbolisch uit wat in het sacrament gebeurt en kondigt de staat aan van de gedoopten in de goddelijke heerlijkheid.

Deugden

Wat het betekent: zich met Christus bekleden, brengt de Heilige Paulus in herinnering wanneer hij uitlegt welke deugden de gedoopten moeten cultiveren: Doet dat aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid (Kol 3,12-14).

Licht van Christus

Ook het doorgeven van vuur ontstoken aan de paaskaars, verwijst naar de uitwerking van het doopsel: Ontvang het licht van Christus, zegt de voorganger. Die woorden herinneren eraan dat niet wij het licht zijn, maar dat Jezus Christus het licht is (Joh 1,9; 12,46), die, verrezen uit de doden, de duisternis van het kwaad heeft overwonnen. Wij zijn ertoe geroepen zijn glans te ontvangen!

Zoals het vuur van de paaskaars licht geeft
aan de onderscheiden kaarsen,
zo verwarmt de liefde van de verrezen Heer
het hart van de gedoopten
en vervult hen met licht en warmte.

Dat is de reden waarom vanaf de eerste eeuwen het doopsel ook genoemd werd verlichting en wie gedoopt was de verlichte werd genoemd.

Kinderen van het licht

Want, dit is de christelijke roeping: Altijd leven als kinderen van het licht door te volharden in het geloof (cf. Ritus van de christelijke initiatie van volwassenen, n. 226; Joh 12,36). Als het om kinderen gaat is het de plicht van ouders en peters en meters ervoor te zorgen dat de vlam van de doopgenade in de kleinen gevoed wordt door hen te helpen volharden in het geloof (cf. Orde van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel, 1980, n. 73). De hier bedoelde christelijke opvoeding (waar de kinderen recht op hebben) heeft tot doel de kinderen stap voor stap binnen te leiden in de ware kennis van Gods heilshandelen in Christus zodat zij uiteindelijk zelf het geloof van hun doopsel onderschrijven (ibid., Ten geleide, II, n 3).

Vuur dat onze harten verwarmt

De levende aanwezigheid van Christus – die moet behoed, verdedigd en in ons verruimd worden – is het licht dat onze weg verlicht, het licht dat onze keuzen richting geeft, vuur dat onze harten verwarmt bij het ontmoeten van de Heer en ons in staat stelt te helpen wie met ons de weg gaat tot aan de onverbreekbare vereniging met Hem. Op die dag, zo zegt de Apokalyps: “zal er geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen (cf. 22,5).

Onzevader

De viering van het doopsel eindigt met het bidden van het Onzevader, eigen aan de gemeenschap van Gods kinderen. Immers de kinderen die herboren worden in het doopsel zullen de volheid van de gave van Gods Geest ontvangen in het vormsel en zij zullen aan de eucharistie deelnemen en zo leren wat het betekent God aan te spreken met Vader.

Gaudete et exultate

Bij het einde van deze catechese over het doopsel herinner ik ieder van jullie aan de uitnodiging die ik als volgt heb verwoord in de apostolische exhortatie Gaudete et Exultate: Laat de genade van uw doop vrucht dragen op een pad van heiligheid. Sta toe dat alles voor God open is, en kies daarom voor Hem, kies God altijd weer. Weest niet ontmoedigd, want je hebt de kracht van de Heilige Geest om het mogelijk te maken. Heiligheid is per slot van rekening de vrucht van de Heilige Geest in je leven (cf. Gal 5,22-23) (nr. 15).

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be