Leestip van de dag – maandag 5 september 2016

“Álles is van u. Maar u bent van dahlia-482337_640
Christus en Christus is van God.”

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. 

“Álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.”

1 Korintiërs 3, 22-23

In de gemeenschap van christenen in de Griekse stad Korinte gaat het er levendig aan toe. De gelovigen zijn er vol initiatief en er zijn allerlei groepen actief die onder leiding staan van charismatische leiders. Daar komen soms spanningen uit voort. Bepaalde personen of groepjes denken de belangrijkste te zijn. De apostel Paulus komt tussenbeide en herinnert de christenen in Korinte eraan dat ze naast alle talenten en leiders iets bezitten dat veel dieper gaat en dat hen tot een eenheid maakt: ze behoren God toe.

Eens temeer weerklinkt in zijn woorden de grote christelijke boodschap: God is met ons, en wij zijn geen ontheemden of wezen die op zichzelf zijn aangewezen, maar wij zijn zijn kinderen. We zijn van Hem. Hij ziet als een echte vader naar ons om en laat het ons aan niets ontbreken. Integendeel, Hij overlaadt ons met zijn liefde en zijn gaven: “Álles is van u – bevestigt Hij: wereld, leven en dood, heden en toekomst. Álles is van u.” Hij heeft ons zelfs zijn Zoon gegeven, Jezus.

Wat een groot vertrouwen van de kant van God door alles in onze handen te leggen! Maar hoe vaak hebben we zijn gaven niet misbruikt. We meenden de baas te zijn over de schepping en hebben haar geplunderd en ontsierd. We meenden de baas te zijn over onze broers en zusters en hebben hen tot slaven gemaakt, vernederd of vermoord. We meenden de baas te zijn over ons eigen leven en hebben het verknoeid door alleen op onszelf gericht te zijn.

“Álles is van u.” Deze immense gave van God vraagt om dankbaarheid. Vaak klagen we over wat we niet hebben en richten we ons alleen maar tot God om te vragen. Waarom kijken we niet om ons heen naar al het goede en mooie dat ons omgeeft? Waarom danken we God niet voor alles wat Hij ons iedere dag geeft?

Die woorden ‘alles is van u’ zijn ook een verantwoordelijkheid. Ze vragen zorg, tederheid en aandacht voor wat ons is toevertrouwd: de hele wereld en ieder menselijk wezen. Ze vragen om dezelfde zorg die Jezus heeft voor ons: “u bent van Christus.” Ze vragen om dezelfde zorg die de Vader heeft voor Jezus: “En Christus is van God.”

Dat is wat we moeten doen: blij zijn met wie blij is, huilen met wie huilt, iedere pijn of scheiding op ons nemen als iets dat ons toebehoort. En het omzetten in liefde. Alles is ons gegeven om het naar Christus te brengen, dat wil zeggen: naar de volheid van leven, en naar God, dat wil zeggen: naar zijn einddoel. Zo geven we aan alle dingen en aan alle mensen hun eigen waardigheid en hun diepste betekenis.

Fabio Ciardi

° Focolare België
° Focolare Nederland