Leestip van de dag – vrijdag 10 november 2017

Paus Franciscus: ‘Verhef uw hart en niet uw gsm !’

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie is paus Franciscus op woensdag 8 november met een nieuwe reeks gestart met als thema: de Eucharistie.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

Vandaag vatten we een nieuwe reeks catecheses aan die de blik zal richten op het hart van de Kerk, namelijk de Eucharistie. Voor ons christenen is het van fundamenteel belang goed de waarde en de betekenis in te schatten van de heilige Eucharistie om steeds dieper onze relatie met God te beleven.

Zonder de zondag kunnen we niet leven

We mogen het groot aantal christenen niet vergeten die overal in de wereld, tweeduizend jaar lang,  tot de dood toe de Eucharistie hebben verdedigd. En hoevelen ook vandaag nog hun leven wagen om aan de zondagsmis deel te kunnen nemen. In het jaar 304, tijdens de vervolging van keizer Diocletianus, werd een groep christenen, in Noord- Afrika, betrapt bij het vieren van de Eucharistie in een huis en ze werden gearresteerd. De Romeinse proconsul stelde hen tijdens de ondervraging de vraag waarom ze dat hadden gedaan, wel wetend dat het absoluut verboden was. Ze antwoordden: Zonder de zondag kunnen we niet leven, wat wilde zeggen: zonder de viering van de Eucharistie, kunnen we niet leven, ons christelijk leven zou sterven.

Vlees en bloed van Jezus

Inderdaad, Jezus zei tot zijn leerlingen: Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag (Joh 6,53-54).

Op zoek naar de bron

Die christenen in Noord-Afrika werden gedood omdat ze de Eucharistie vierden. Ze hebben het getuigenis nagelaten dat men het aardse leven kan opofferen voor de Eucharistie, want die geeft ons het eeuwig leven door ons deelachtig te maken aan de overwinning van Christus op de dood. Een getuigenis dat ons allen uitdaagt en een antwoord eist op de vraag wat het voor ieder van ons betekent deel te nemen aan het offer van de heilige Mis en tot de tafel van de Heer te naderen. Zijn we op zoek naar die bron waaruit water opborrelt tot eeuwig leven? Die van ons leven een geestelijk offer van lofprijzing en dankzegging maakt en van ons het ene lichaam van Christus maakt?

Dat is de diepe betekenis van de heilige Eucharistie,
die betekent ‘dankzegging’: dankzegging aan God Vader,
Zoon en heilige Geest en die ons opneemt in
en omvormt tot de gemeenschap met zijn liefde.

Het geheim van het geloof

In de komende catecheses zou ik een antwoord willen formuleren op enkele belangrijke vragen over de Eucharistie en de heilige Mis, om zo opnieuw te ontdekken of te ontdekken, hoe, doorheen dat geheim van het geloof, de liefde van God straalt.

De Kerk vernieuwt zich dankzij de liturgie

Het Tweede Vaticaans Concilie werd heel sterk bewogen door het verlangen de christenen te helpen begrijpen wat de grootheid is van het geloof en de schoonheid van de ontmoeting met Christus. Om die reden was het op de eerste plaats noodzakelijk, onder leiding van de Heilige Geest, een vernieuwing van de liturgie door te voeren, want de Kerk leeft en vernieuwt zich dankzij de liturgie.

Liturgische vorming van de gelovigen

Wat de concilievaders sterk onderlijnd hebben, is de, voor een echte vernieuwing, onmisbare liturgische vorming van de gelovigen.

Dat is ook het doel van deze reeks catecheses die we
vandaag aanvatten: groeien in de kennis van de grote
gave die God ons in de Eucharistie heeft geschonken.

Het gaat om de Heer!

De Eucharistie is een wonderlijk gebeuren waarin Christus, ons leven, tegenwoordig komt. Deelnemen aan de eucharistieviering is opnieuw het verlossende lijden en sterven van de Heer beleven. Het is een verschijning van God: de Heer komt op het altaar aanwezig om aan de Vader te worden geofferd voor het heil van de wereld (Homilie in de eucharistieviering in Casa Santa Marta, 10 februari 2014). De Heer is daar bij ons aanwezig. We gaan er vaak naartoe, we kletsen onder mekaar terwijl de priester de Eucharistie viert … en we vieren niet samen met Hem. Het gaat om de Heer! Als vandaag de president van de Republiek of een heel belangrijk iemand uit de wereld hier zou aanwezig zijn, dan zouden we allen ongetwijfeld dicht bij hem willen zijn om hem te groeten. Maar besef het wel: wanneer je naar de eucharistieviering gaat, is de Heer daar! En jij bent verstrooid! Daaraan moeten we denken. Padre, maar de mis is zo saai – Wat zeg je nu, is de Heer vervelend? – Neen, neen, de Mis niet, de priesters wel – Wel, dat de priesters zich bekeren, maar het is wel de Heer die daar aanwezig is! Begrepen? Niet vergeten.

Deelnemen aan de Mis is opnieuw het verlossende
lijden en sterven van de Heer beleven.

Het kruisteken maken

Laten we nu trachten ons enkele eenvoudige vragen te stellen. Bijvoorbeeld, waarom begint men de eucharistieviering met het kruisteken en met de schuldbelijdenis? Hier zou ik een uitweiding willen maken. Hebben jullie al opgemerkt hoe kinderen het kruisteken maken? Men kan niet uitmaken of het een kruisteken is dan wel een luchttekening. Zo doen ze (hij maakt een vage beweging). Men moet de kinderen leren het kruisteken goed te maken. Zo begint de eucharistieviering, zo begint het leven, zo begint de dag. Het wil zeggen dat wij verlost werden door het kruis van de Heer. Kijkt naar de kinderen en leert hen het kruisteken goed maken.

De lezingen

En de lezingen in de eucharistieviering, waarom hebben die daar hun plaats? Waarom leest men op zondag drie lezingen en de andere dagen twee? Wat betekent de lezing in de Mis? Waarom worden ze gelezen, wat is hun rol?

Waarom zegt de priester die de viering voorzit op een
gegeven ogenblik: Verhef uw hart ?
Hij zegt niet: Omhoog de gsm en maak een foto !

Neen, dat is een slechte zaak. Ik zeg jullie dat het mij pijn doet wanneer ik hier op het plein of in de basiliek voorga en de vele gsm’s zie die omhoog gaan, niet alleen vanwege gelovigen, maar ook van priesters en zelfs van bisschoppen. Asjeblieft! De Mis is geen schouwspel: het is het lijden en verrijzen van de Heer gaan ontmoeten. Om die reden zegt de priester: Verheft uw hart. Wat betekent dat? Denkt eraan: geen gsm’s!

Het wezenlijke herontdekken

Het is heel belangrijk terug te keren naar de fundamenten, wat het wezenlijke is herontdekken door wat men ziet en aanraakt in de viering van de sacramenten. De vraag van de apostel Tomas (cf. Joh 20,25) om de wonden van de nagels in het lichaam van Jezus te mogen zien en aanraken, is het verlangen om op een of andere wijze God te mogen aanraken en zo in Hem te geloven. Wat de heilige Tomas aan Jezus vroeg, is wat wij allen nodig hebben: Hem zien, Hem aanraken om Hem te kunnen herkennen. De sacramenten komen aan deze menselijke behoefte tegemoet.

De sacramenten, en de viering van de Eucharistie in het bijzonder,
zijn tekenen van de liefde van God,
bevoorrechte wegen om Hem te ontmoeten.

Op die wijze, door middel van deze catecheses die we vandaag aanvatten, zou ik samen met jullie de schoonheid willen herontdekken die in de viering van de Eucharistie verborgen is en die, eenmaal onthuld, de volle zin geeft aan het leven van elkeen. Mogen Onze-Lieve-Vrouw ons op deze weg begeleiden. Dankjewel.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be