Leestip van de dag – woensdag 1 maart 2017

‘Laat u met God verzoenen’

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand maart.

‘Laat u met God verzoenen’ (2 Kor. 5, 20)

Op veel plaatsen in onze wereld woeden bloedige oorlogen. Ze lijken geen einde te kennen. Families, gezinnen, stammen en volken zijn erbij betrokken. Twee jaar geleden vertelde Gloria uit Afrika: “We hoorden van een dorp dat in brand was gestoken. De mensen daar bezaten niets meer. Met vrienden ben ik begonnen om nuttige zaken te verzamelen: matrassen, kleding, voedsel. We vertrokken naar het dorp, en na acht uur reizen vonden we die mensen. Ze waren totaal ontredderd. We luisterden naar hun verhalen, we probeerden troost te bieden… Een gezin vertelde ons: ‘Ons dochtertje was in huis toen het verbrand werd. We hadden het gevoel samen met haar dood te gaan. Jullie liefde is zo belangrijk voor ons. Het geeft ons kracht om vergeving te schenken aan de mannen die ons dat hebben aangedaan’.”

Ook de apostel Paulus deed een soortgelijke ervaring op. Juist hij, de vervolger van de christenen ontmoette op zijn weg volkomen onverwacht de liefde van God en werd door Hem uitgenodigd om in zijn naam gezant te worden van verzoening. Hij werd een hartstochtelijk getuige van het mysterie van Jezus’ dood en verrijzenis. Het was Jezus die de hele wereld met zich verzoende zodat allen het leven van gemeenschap met Hem en met de medemensen zouden kennen en ervaren. En door toedoen van Paulus heeft de boodschap van het evangelie zelfs de ‘heidenen’ bereikt, die beschouwd werden als mensen die het verst afstonden van de redding.

Ook wij kunnen fouten maken en ontmoedigd raken, of misschien leven in de illusie dat we de barmhartigheid van God niet nodig hebben. Maar de grote barmhartigheid van God kan ook ons genezen en ons vrij maken om deze schat met anderen te delen. Op die manier dragen we bij aan het plan van liefde dat God met de mensheid en met de hele schepping heeft en alle tegenstellingen overbrugt.

Op het kruis, met de dood van zijn Zoon, heeft God ons het grootste bewijs gegeven van zijn liefde. Door middel van het kruis van Christus heeft Hij ons met zich verzoend. Deze fundamentele waarheid van ons geloof is vandaag nog helemaal actueel. Het is de openbaring die heel de mensheid verwacht: ja, God is ons nabij met zijn liefde voor allen. Hij heeft ieder van ons persoonlijk lief. Onze wereld heeft deze boodschap nodig. Maar wij kunnen deze boodschap pas doorgeven als we die eerst onszelf eigen maken: als wij ons omgeven weten door deze liefde, ook al lijkt alles daarmee in tegenspraak.

Jezus heeft duidelijk gezegd dat we ons eerst moeten verzoenen met onze broer of zuster voordat we ons offer naar het altaar brengen[4] en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad, zonder vooroordelen en zonder ons af te sluiten. We moeten openstaan en waardering hebben voor de positieve waarden van onze medemensen. We dienen bereid te zijn ons leven voor elkaar te geven. Dat is het grootste gebod van Jezus en het kenmerk van de christenen. Dat geldt nu nog net zo goed als in de tijd van de eerste volgelingen van Jezus. Dat betekent mensen te zijn die verzoening brengen en onze dagen vullen met daden van vriendschap, in ons gezin, in onze eigen kerkgemeenschap en tussen de kerken, in alle kringen waartoe we behoren.

Letizia Magri