Lezingen van de dag – dinsdag 11 oktober 2016


Heilige (of feest) van de dag

Gummarus van Lier († ca 770) 220px-sint_gommaar

Gummarus (ook Goemer, Gommaar, Gommaer, Gomarus of Gommarus) van Lier, België; kluizenaar

Gummarus was afkomstig uit Emblehem (het tegenwoordige Emblem) bij Lier. Hij was als ridder verbonden aan het hof van Pepijn de Korte († 768). Hij begeleidde zijn vorst op menige veldtocht en was zoveel als zijn rechterarm. Maar hij wist zich aan het mondaine leven te onttrekken door vasten en gebed. Hij sloot een gelukkig huwelijk. Na de dood van zijn vrouw ging hij op pelgrimstocht naar Rome en trok zich na thuiskomst terug in de eenzaamheid ergens in de omgeving van Lier en bouwde er een bidplaats. Daaruit ontstond geleidelijk aan de stad Lier.

Legende
Op de eerste dag van zijn reis naar Rome sloeg hij zijn tent op aan het riviertje de Nete. Om ruimte te maken moest hij wel een boom omhakken. Maar de man aan wie die boom toebehoorde was hier woedend over. Toen heeft Gummarus in de daarop volgende nacht de boom weer rechtop gezet en met zijn gordel stevigheid gegeven.
Een andere versie vertelt dat het niet Gummarus zelf was, maar zijn soldaten die een boom hadden omgezaagd op privé-terrein. Gummarus zou die boom weer op zijn schouders hebben genomen en op zijn plaats hebben teruggezet. Vervolgens bond hij zijn riem eromheen en de boom was weer de oude en groeide als kool.

Tegenwoordig bevindt zich ter plaatse een gedachteniskapel. Vroeger stond daarnaast een zeer kunstig in ijzer uitgebeelde boom. Dat kunstwerk staat thans in de St.-Gumaruskerk zelf.
Een andere legende vertelt nog dat Sint Gummarus een bron liet ontspringen door zijn pelgrimsstaf in de grond te steken.

Na Gummarus’ dood werd zijn heilig lichaam in een boot geheel vanzelf zonder riem of schipper van Emblem naar Lier overgebracht.
Om de 25 jaar staan de Sint-Gummarusfeesten in het teken van de Grote Ommegang. Daarin wordt de zilveren reliekschrijn van Gummarus rondgedragen onder begeleiding van de zogeheten Reuzentrein. Die bestaat uit een aantal praalwagens waarop reusachtig groot zijn afgebeeld o.a.: de Dolfijn, de Kameel, de Olifant, het Ros Beiaard, Cor de Kluts, Pallieter, de Leeuw met de Maagd, het Schip van ’s Lands Welvaren enz.

Vanwege het voorval met de boom werd Gummarus in vroeger tijden aangeroepen bij arm- en beenbreuken.
Omdat er vooralsnog geen patroonheilige van de spoorwegen is, zou Gummarus kunnen worden aangeroepen vanwege zijn trein!

dinsdag in week 28 door het jaarbijbel


Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 1-6

Hoe wij ons ook inspannen, onze ascetische werken baten niet zonder de Geest. Het enige waar het op aankomt is het geloof dat zich uit in de liefde. Dit geloof kunnen wij niet verwerven door onze werken. Onze werken moeten integendeel vertrekken vanuit het geloof.

Broeders en zusters,
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven.
Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld.
Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.
In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

 

Psalm 119, 41 + 43 + 44 + 45 + 47 + 48

Refr.: Heer, uw geboden heb ik lief !

Laat mij, Heer, uw trouw ervaren,
red mij, zoals U hebt beloofd. Drieeenheid_2

Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond,
in uw voorschriften stel ik mijn hoop.

Ik zal mij houden aan uw wet,
voor eeuwig en altijd.

Laat mij voortgaan op een ruime weg,
want steeds zoek ik uw regels.

Ik verheug mij in uw geboden,
ik heb ze lief.

Ik reikhals naar uw geboden,
ik heb ze lief.
Uw wetten blijf ik overdenken.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 11, 37-41

Godsdienstige voorschriften onderhouden maakt van een mens nog geen goede christen. Jezus wijst ons op het belang van het hart en de innerlijkheid.

Toen Jezus uitgesproken was, nodigde een Farizeeër Hem uit voor de maaltijd.
Hij ging naar binnen en ging aan tafel aanliggen. Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat Hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd.
Maar de Heer zei tegen hem: ‘Ach, jullie Farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft Hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als aalmoes, dan is niets meer onrein voor jullie!’

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we bij Paulus: ‘In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.’

Bij Jezus ging en gaat het om de binnenkant. Het is niet omdat je ‘in orde’ bent met zogenaamde religieuze rituelen dat het ok is. Op zich zijn deze dingen zelfs onbelangrijk. Van belang is dat we ons hart keren naar God; eerlijk en oprecht, het ware offer hoog in het vaandel dragend, namelijk het offer van de liefde. Daarover gaat het.

We zijn geroepen te leven van binnen naar buiten, vanuit Jezus’ inwoning. Laten we, met alle liefde die we in ons dragen, ons geven aan zijn aanwezigheid, opdat we vanuit de innige samensmelting met de Heer mogen leven; Hij met ons en door ons en in ons. Moge God op deze wijze door ons heen zijn liefdeslied zingen naar allen waarvoor we leven, die we ontmoeten, waarvoor we bidden.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Jezus,zz11
neem ons op in U, en leer ons vanuit U lief te hebben. Ja Heer, leer ons dat heilige ‘Gij’ van harte te beminnen, en zo de wereld graag te zien. Oh Heer. Amen.