Lezingen van de dag – dinsdag 18 april 2017


Heilige (of feest) van de dag

Savina Petrelli ( † 1923)

Savina Petrilli, Siena, Italië; stichteres

Zij werd in 1855 te Siena geboren. Op haar 22e begint ze met drie vriendinnen een opvangcentrumpje voor twaalf verlaten weeskindertjes. Het jaar daarop al zette zij dat om in een religieuze congregatie; zo werd 1874 het stichtingsjaar van de Congregatie van de Arme Zusters van de Heilige Catharina van Siena. Ze heeft heel wat moeilijkheden te overwinnen; haar huizen worden niet alleen een toevluchtsoord voor wezen, maar ook voor armen, gehandicapten, bejaarden, zieken, analfabeten en zondaars. “Als de mensen ons bezig zien, moeten ze de indruk hebben dat ze Jezus zelf aan het werk zien” zei ze.

Paasdinsdag


Uit de Handelingen van de Apostelen 2, 36-41

Het is typisch dat in de eerste verkondiging van de christelijke geschiedenis de verrijzenisboodschap steeds verbonden wordt met een oproep tot bekeringsgezindheid. Het aanvaarden van Jezus’ verrijzenis en dus de mogelijkheid van het leven als verrezenen eist een uittreden uit onszelf, een wil om nieuwe mens te worden. Zich bekeren is langs de kant van Christus gaan staan. Zich laten dopen is zich laten opnemen in Jezus’ leven, is Jezus in ons laten verrijzen.

Op Pinsteren sprak Petrus: ‘Laat het hele volk van Israël er zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’
Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’
Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.

 

Psalm 33, 4 + 5 + 18 + 19 + 20 + 22

Refr.: De aarde is vol van de mildheid van de Heer.

Oprecht is het woord van de Heer,
alles wat Hij doet is betrouwbaar.

Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.

Het oog van de Heer rust op wie Hem vrezen,
op wie hopen op zijn trouw.

Hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal Hij hun leven sparen.

Wij verwachten vol verlangen de Heer,
Hij is onze hulp en ons schild.

Schenk ons uw trouw, Heer,
op U is al onze hoop gevestigd.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 20, 11-18

De verrezen Heer laat zich maar herkennen door de mens die Hem met liefde zoekt. Het verhaal van Maria Magdalena toont ons aan dat Jezus ontdekt wordt waar Hij niet verwacht wordt. We moeten dus Jezus leren zien waar Hij is. Hij is overal waar mensen elkaar de kans geven nieuw te zijn.

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.
‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar.
Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem naartoe gebracht hebben.’
Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.
‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’
Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’
Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!‘ (Dat betekent ‘meester’.)
‘Houd me niet vast’ , zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’
En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.

Van Woord naar leven

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.
Zo lezen we vandaag in de Handelingen van de Apostelen.

Drieduizend op één dag … da’s goed geboerd van Petrus. Dat moet nogal een gebeuren geweest zijn. Zie je je dat al voor je ? Drieduizend mensen die zich laten dopen … Ik vermoed dat het een waar feest was.

Het doet me denken aan vorige zaterdagnacht waar – toegegeven het aantal was iets minder – 229 (jong)volwassenen werden gedoopt in België. In Frankrijk waren het er zelfs 4.500.

Natuurlijk gaat het niet om het getal … zelfs al was er maar één dopeling die nacht wereldwijd … we zouden er even blij om moeten zijn.

En, hoe vreugdevol me dit ook stemt, iets doet me ook droevig worden. Want 4.500 dopelingen voor Frankrijk, en 229 voor België, mag dan best veel lijken, feit is dat er duizenden en duizenden zich niet lieten dopen, of wereldwijd gezien zelfs vele miljoenen. Terwijl zeer zeker ook zij diep vanbinnen met een zekere dorst zitten naar het transcendente, al dan niet verdrongen om welke reden ook.

Ik wil u, vanuit deze gedachte, uitnodigen in uw gebed alle mensen wereldwijd bij de Heer te brengen, vragend, ja smekend, zijn heilige Geest te zenden over allen, opdat ieder God mag vinden, en de vreugde mag smaken Hem welkom te heten in hun leven, met alle goede gevolgen van dien.

Lieve mensen, het gebed is krachtig wanneer we dit verrichten diep verbonden met elkaar. Jezus heeft gezegd: Vraag en je zult verkrijgen. Wel, laat ons vragen, laat ons samen vragen, in eenheid met de hele kerk en allen die bidden. Laat ons vragen dat alle mensen zich mogen openen voor de Heer, met een diep verlangen Hem te ontmoeten, om vanuit deze ontmoeting te werken aan een wereld waar het goed is om leven, waar de liefde geëerd wordt, en de vrede bemind wordt, en wel in naam van God.

Ja, laat ons bidden. De wereld heeft recht op ons gebed. Het is een hele diepe vorm van missionering en evangelisatie.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer God,
kom met uw heilige Geest over ieder van ons. Beziel ons hart met de gave van het gebed. Geef ons die grote liefde voor de mensheid die ook Jezus heel zeker gekend heeft. Doe ons dagelijks bidden voor de grote mensengemeenschap, dat ieder U mag vinden op de wijze dat Gij voor hen goed acht.
Kom heilige Geest, beziel ons gebedsleven ten diepste. Amen.