Lezingen van de dag – dinsdag 18 dec 2018


Heilige (of feest) van de dag

Flavitus van Marcilly († 620)

Flavitus (ook Flavit, Flavy of Flawad) van Marcilly bij Troyes, Frankrijk; burchtheer, priester & kluizenaar

Hij was van Italiaanse afkomst. Door rondstropende soldaten die eerder struikrovers waren dan krijgers, werd hij gevangen genomen en doorverkocht aan een zekere Montanus, kasteelheer in de Franse landstreek Champagne. Deze stelde hem aan tot hoofd van de huishouding van zijn kasteel. De kasteelvrouwe, van wie de naam niet wordt overgeleverd, werd waanzinnig verliefd op hem, maar hij ging niet op haar toenaderingspogingen in. Nu sloeg haar liefde om in vlammende haat. Na een lange lijdensweg besloot Montanus dat het beter was Flavitus te doen huwen en schonk hem een bruid, Apronia. Bovendien schonk Montanus hun de vrijheid.

Het paar besloot ook in het huwelijk elkaars kuisheid te respecteren. Ze gingen naar de aartsbisschop van Sens om hem zijn zegen te vragen. Hij legde aan Apronia de sluier op en wijdde Flavitus tot priester. Deze trok zich als kluizenaar terug in de eenzaamheid aan de rand van een landgoed te Marcilly.

Bron: Heiligen.net

dinsdag in de 3e week
van de advent


Uit de profeet Jeremia 23, 5-8

De profeet Jeremia kende de oude voorspellingen aangaande de Messias, die zou geboren worden uit het geslacht van David. Maar de concrete werkelijkheid, het verval van het koningshuis, maakte het voor hem niet gemakkelijk. Toch spreekt de Heer: ‘De dag zal komen dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten…’

De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De Heer is onze gerechtigheid”.
Daarom, de dag zal komen – spreekt de Heer – dat er niet meer wordt gezegd: “Zo waar de Heer leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd”, maar: “Zo waar de Heer leeft, die de nakomelingen van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen hij hen verbannen had.”
Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen.

 

Psalm 72, 2 + 12 + 13 + 18 + 19

Refr.: Moge zijn luister heel de aarde vervullen.

Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.

Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.

Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.

Geprezen zij God, de Heer, de God van Israël.
Hij doet wonderen, Hij alleen.

Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 1, 18-24

De evangelist Matteüs verduidelijkt dat Jezus past in het heilsplan van God. Jozef, uit het geslacht van David krijgt de opdracht te zorgen voor Maria en het kind in zijn familie op te nemen. Hij moet geloven dat op die manier de oude voorspelling in vervulling gaat; dat God mens wordt; dat in Jezus, de Immanuël, ‘God-met-ons’ is.

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.
Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw.

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we bij de profeet Jesaja: De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De Heer is onze gerechtigheid”.

Als ik deze profetie lees, en tegelijk in de wereld van vandaag kijk, dan denk ik: Man man, wat hebben we er een potje van gemaakt…
Jezus is gekomen, de wijze en rechtvaardige bij uitstek, de Koning van de Vrede, Hij heeft gepreekt, heeft tekenen verricht, is voor ons gestorven en verrezen, heeft zich getoond in vele gedaanten, en is in ons en onder ons aanwezig met een genade om U tegen te zeggen. God heeft dit zo in zijn liefde gewild. En kijk hoe de wereld vandaag leeft…
Erg toch ? Niet ?

Maar, ondanks vele redens tot treurnis, laten we diep vanbinnen de christelijke vreugde niet verliezen; niet oppervlakkig bedoeld maar een verrijzenisvreugde van binnenuit, dankbaar om Gods ‘er-zijn’, om zijn belofte; vreugdevol omdat Christus in wezen vreugde is.
Laten we dit samen doen, als kerk, als één gemeenschap die zich gevormd weet door Christus zelf.

Deze verrijzenisvreugde bewaren is ook waakzaamheid, is ook advent.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer God,
geef ons een verlangend hart, een blij hart, een vreugdevol hart, een hoopvol hart, een hart dat haar wortels heeft in het Pasen van de Heer.
Moge uw Geest ons hele zijn vervullen, opdat we verlangend en verliefd zouden uitkijken naar die heilige kerstnacht waar Gij U tastbaar zult schenken aan ieder van ons, Uzelf gevend voor de hele mensheid.
Om deze genade bidden wij U, in Christus, onze Broeder en Heer.
Amen.