Lezingen van de dag – dinsdag 30 augustus 2016


Heilige (of feest) van de dag

Fiacre van Meaux († ca. 670)

Frankrijk; kluizenaar

Hij was van Ierse afkomst en vestigde zich als kluizenaar in de buurt van Meaux op een landgoed dat hem door Sint Faro († ca 672; feest 28 oktober) ter beschikking was gesteld. Zijn kluizenaarswoning werd al tijdens zijn leven een veelbezochte plek.

In de kapel van Notre Dame du Tertre in de Bretonse plaats Châtelaudren (Côtes-du-Nord) wordt de legende van zijn leven afgebeeld op 15e eeuwse plafondschilderingen. We zien hoe zijn koninklijke ouders elkaar omhelzen en hoe een oude kluizenaar vervolgens aan de moeder voorspelt dat uit deze gemeenschap een groot heilige zal groeien. De geboorte van Fiacre verloopt vlot en een min toont het zojuist geboren kind aan de trotse vader. Vervolgens zien we hoe de jonge Fiacre afstand doet van zijn rechten op de troon en besluit het leven van een kluizenaar te leiden. Hij neemt afscheid van zijn bedroefde ouders. We zien hoe hij zich hult in een monnikspij en een opengeslagen bijbel naast zich heeft liggen.

In een bootje steekt hij over naar het vasteland waar hij zich meldt bij bisschop Faro van Meaux, ten oosten van Parijs. Deze wijst hem een stuk grond toe om te bewonen en stelt hem een schop ter hand om het te ontginnen. Aangekomen op zijn grondgebied hoeft hij niets te doen. Op zijn gebed vallen de bomen vanzelf om.

Een vrouw uit de buurt, Becnaude, is er getuige van en beschuldigt hem ervan toverkrachten te gebruiken. De bisschop hecht aanvankelijk geloof aan haar beschuldigingen. Maar als hij inziet dat hij daaraan verkeerd doet, biedt hij nederig zijn verontschuldigingen aan, waarop de heilige kluizenaar hem vergeeft. Deze zelfde legende vinden we op muurschilderingen uit 1540 in de kerk van de Franse plaats Sillegny (Moselle).

Op afbeeldingen uit de St-Fiacrekapel bij Radenac, (Morbihan, Bretagne) zien we nog hoe Sint Fiacre, altijd met zijn onafscheidelijke schop in de hand, zijn gebeden verricht voor een Maria-altaar en hoe zieken genezing bij hem zoeken. In de parochiekerk van het Belgische plaatsje Boussu bevindt zich een schilderij dat uitbeeldt hoe hij het evangelie verkondigt aan de mensen in de omgeving.

In Châtelaudren tenslotte weer is afgebeeld hoe hij in eenzaamheid vroom afsterft en hoe engelen zijn ziel ten hemel voeren.

Na zijn dood ging dat onverminderd door. In Bretagne heeft hij op vele plaatsen een kapel, vaak met bron. Zo bv. in Radenac, Guengat, Guidel, Treffiagat en Plusquelle. In Parijs heten tot op de dag van vandaag huurkoetsen ‘fiacres’, omdat de eerste rijtuigen gehuurd konden worden bij een hotel met een levensgrote beeltenis van de heilige naast de deur. Hij is patroon van de hoveniers en wordt dan ook vaak afgebeeld met een spade in de hand.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen kinkhoest, darm- en ingewandsklachten, bloedingen en steenpuisten.

dinsdag in week 22 door het jaarbijbel


Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 2, 10b-16

Diep godsdienstige mensen bezitten een geheime kracht die niet te verklaren is met verstand of wetenschap. Paulus zegt dat het de Geest van God is die hen dit dieper inzicht geeft. Zo iemand noemt hij een geestelijk mens. Deze kan alles beoordelen.

Broeders en zusters,
de Geest van God doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.
Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.
Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld.
Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan Hem raad geven?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

 

Psalm 145, 8-13

Refr.: Uw koningschap, Heer, omspant de eeuwen.

Genadig en liefdevol is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Goed is de Heer voor alles en allen, Drieeenheid_2
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.

Laten al uw schepselen U loven, Heer,
en uw getrouwen U prijzen.

Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken.

Laten zij aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap.

Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 4, 31-37

Jezus’ optreden wekte verwondering. Zijn leer bracht Hij met gezag als een bevrijding. De andere leraars brachten lange lijsten voorschriften, die drukten als een juk. Zelfs mensen die bezeten waren, wist Hij van hun boeien te bevrijden. Het geheim van deze kracht blijft hier nog een vraag. Later zal Jezus antwoorden dat het zijn verbondenheid is met de Vader, die Hem deze kracht en dit gezag geeft.

Jezus ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar Hij de inwoners steeds op sabbat onderwees.
Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak met gezag.
Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: ‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’
De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden.
Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die Hij zegt? Hoe komt het dat Hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’
Het nieuws over Hem verspreidde zich overal in de streek.

Van Woord naar leven

Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die Hij zegt? Hoe komt het dat Hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’

Inderdaad, Jezus had de macht en het gezag onreine geesten te verdrijven. Hij was dan ook Gods Zoon die op vele wijzen toonde hoe God er naar verlangde dat de mensen zouden leven los van het kwaad, zich gevend aan de liefde. Het verdrijven van boze geesten door Jezus was een van die tekenen die het verlangen van God weerspiegelden.

Wij allen vechten met het kwaad. De ene periode misschien al meer dan de andere, maar diep in onszelf woedt er steeds een soort strijd tussen goed en kwaad. Zoals het goede lokt, lokt ook het kwade. Dikwijls ervaren we de sterke uitnodiging van God om in zijn liefde te staan, maar even dikwijls ervaren we hoe het kwaad macht heeft over ons en raar maar waar… hoe we schijnbaar bijna vanzelfsprekend toegeven aan dat kwaad. Denk aan roddel, oordelen, verkwisting, egoïsme, overdaad, enz… als we eerlijk in de spiegel kijken weten we het maar al te goed van onszelf.

Een sleutel om van onze neigingen tot het kwade af te raken is het gaan naar de Heer. Weet dat Hij op ons wacht. Nederig als Hij is wacht Hij tot we naar Hem toekomen, ons openen voor Hem. Hij heeft de macht en het gezag (zoals het evangelie ons vandaag zegt) ons te genezen van het kwaad, zowel van onze neigingen tot het kwaad als het kwaad zelf. Hij is in staat ons aan te raken in onze donkerste duisternis om alles te keren naar Gods licht. Hij is bij machte ons zo te vervullen met zichzelf dat wij, innig verenigd met Hem, ons kunnen keren naar God. Be-keren, kiezen voor Hem, kiezen voor de liefde, levend in zijn Vrede.

Laat ons geen angst hebben naar de Heer toe te gaan. Laten we ons werpen in zijn armen. Moge Hij ons genezen van al onze neigingen tot kwaad.

God is groot !

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,images
schenk ons de genade U te erkennen als de Messias, de Zoon van God. En help ons vanuit deze erkenning ons volledig toe te vertrouwen aan U. Wil ons in deze overgave aanraken opdat wij en vele anderen mogen genezen van elke zonde, en mogen groeien op de weg waartoe God ons brengen wilt. Alle dagen van ons leven. Amen.