Lezingen van de dag – dinsdag 4 sept 2018


Heilige (of feest) van de dag

Rosalia van Palermo († 1160)

Sicilië, Italië; kluizenares

Zij moet rond 1100 in de Siciliaanse stad Palermo geboren zijn. Nog als jong meisje ontvluchtte zij haar rijke ouders in Palermo om een huwelijk te ontlopen en leefde als kluizenares in een grot op de Monte Pellegrino, ten noorden van de stad.

Op 15 juli 1624 werden hier haar stoffelijke resten gevonden, die vervolgens naar de dom van Palermo werden overgebracht. Precies op datzelfde moment zou er een eind gekomen zijn aan de pestepidemie die de stad al enige tijd teisterde. De grot werd een veelbezocht bedevaartsoord.
Zij is patrones van Palermo; haar voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest (pestheilige).

Zij wordt afgebeeld in een grot als boetelinge en kluizenares in een bruin gewaad; boeteketen om haar lichaam; als non met een krans van witte rozen op het hoofd; met engel, boek, lelie, doodshoofd en kruisbeeld in de hand; terwijl ze voor de grot de belofte graveert dat zij haar leven in eenzaamheid zal doorbrengen; met een boeket witte rozen.

dinsdag in week 22 door het jaar


Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 2, 10b-16

Diep godsdienstige mensen bezitten een geheime kracht die niet te verklaren is met verstand of wetenschap. Paulus zegt dat het de Geest van God is die hen dit dieper inzicht geeft. Zo iemand noemt hij een geestelijk mens. Deze kan alles beoordelen.

Broeders en zusters,
de Geest van God doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.
Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.
Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld.
Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan Hem raad geven?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

 

Psalm 145, 8-13

Refr.: Uw koningschap, Heer, omspant de eeuwen.

Genadig en liefdevol is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Goed is de Heer voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.

Laten al uw schepselen U loven, Heer,
en uw getrouwen U prijzen.

Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken.

Laten zij aan de stervelingen
uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap.

Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 4, 31-37

Jezus’ optreden wekte verwondering. Zijn leer bracht Hij met gezag als een bevrijding. De andere leraars brachten lange lijsten voorschriften, die drukten als een juk. Zelfs mensen die bezeten waren, wist Hij van hun boeien te bevrijden. Het geheim van deze kracht blijft hier nog een vraag. Later zal Jezus antwoorden dat het zijn verbondenheid is met de Vader, die Hem deze kracht en dit gezag geeft.

Jezus ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar Hij de inwoners steeds op sabbat onderwees.
Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak met gezag.
Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: ‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’
De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden.
Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die Hij zegt? Hoe komt het dat Hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’
Het nieuws over Hem verspreidde zich overal in de streek.

Van Woord naar leven

Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die Hij zegt? Hoe komt het dat Hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’

Inderdaad, Jezus had de macht en het gezag onreine geesten te verdrijven. Hij was dan ook Gods Zoon die op vele wijzen toonde hoe God er naar verlangde dat de mensen zouden leven bevrijd van het kwaad, zich gevend aan de liefde. Het verdrijven van boze geesten door Jezus was een van die tekenen die dat verlangen van God weerspiegelden.

Wij allen vechten met het kwaad. De ene periode misschien al meer dan de andere, maar diep in onszelf woedt er steeds een soort strijd tussen goed en kwaad. Zoals het goede lokt, lokt ook het kwade. Dikwijls ervaren we de sterke uitnodiging van God om in zijn liefde te staan, maar even dikwijls ervaren we hoe het kwaad macht heeft over ons en raar maar waar… hoe we schijnbaar bijna vanzelfsprekend toegeven aan dat kwaad. Denk aan roddel, oordelen, verkwisting, egoïsme, overdaad, enz… als we eerlijk in de spiegel kijken weten we het maar al te goed van onszelf.

Een sleutel om van onze neigingen tot het kwade af te raken is het gaan naar de Heer. Weet dat Hij op ons wacht. Nederig als Hij is wacht Hij tot we naar Hem toekomen, ons openen voor Hem. Hij heeft de macht en het gezag (zoals het evangelie ons vandaag zegt) ons te genezen van het kwaad, zowel van onze neigingen tot het kwaad als het kwaad zelf. Hij is in staat ons aan te raken in onze donkerste duisternis om alles te keren naar Gods licht. Hij is bij machte ons zo te vervullen met zichzelf dat wij innig verenigd met Hem ons kunnen keren naar God. Be-keren, kiezen voor Hem, kiezen voor de liefde, levend in zijn Vrede.

Laat ons geen angst hebben naar de Heer toe te gaan. Laten we ons werpen in zijn armen. Moge Hij alzo ons genezen van al onze neigingen tot kwaad.

Blijde Boodschap !

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,
kom met uw Geest over ieder van ons, schenk ons de genade U te erkennen als de Messias, de Zoon van God. En help ons vanuit deze erkenning ons volledig toe te vertrouwen aan U. Wil ons in deze overgave aanraken opdat wij en vele anderen mogen genezen van elke zonde, en mogen groeien op de weg waartoe God ons brengen wilt.
Alle dagen van ons leven. Amen.