Lezingen van de dag – donderdag 13 dec 2018


Heilige (of feest) van de dag

Lucia van Syracuse († 304)

Lucia van Syracuse, Sicilië, Italië; martelares

Zij zou rond het jaar 286 te Syracuse op het eiland Sicilië geboren zijn.

Volgens de legende bezocht zij met haar zieke moeder Eutychia het graf van de heilige Agatha († ca 253; feest 5 februari); dat lag niet ver van Syracuse in de plaats Catania. Toen moeder op wonderbare wijze genas, schonk Lucia al haar bezittingen aan de armen. Maar haar heidense bruidegom kon dat niet waarderen en klaagde haar aan vanwege haar geloof in Christus. Dat bracht immers met zich mee dat men geen offers bracht aan de Romeinse afgoden. Daarmee sloot men zich af van het sociale leven; elke openbare manifestatie begon indertijd met een offerritueel aan de goden. Omdat de keizers goddelijke waardigheid droegen, werd er ook geofferd aan de geest van de keizer. Wie dat weigerde, stelde daarmee een openbare daad van ongehoorzaamheid of zelfs majesteitsschennis
Lucia werd ertoe veroordeeld om in een bordeel te gaan werken. Maar zelfs een span ossen kon haar niet van haar plaats krijgen: zo onverzettelijk bleek zij. Ook op de brandstapel had zij nergens last van. Tenslotte stootte de beul haar een zwaard door de keel.

Over de plaats waar zich haar stoffelijke resten bevinden, bestaan twee tegenstrijdige overleveringen. Volgens de een rust zij in de kerk van SS- Geremia e Lucia te Venetië, volgens de ander in een kerk te Metz.
Haar legendarische levensbeschrijving (‘Vita’) uit de 5e of 6e eeuw verscheen pas nadat er in Syracuse een aan haar gewijde kathedraal was gebouwd.

Zij wordt afgebeeld met een dolk door haar hals, of met een schaal waarop twee ogen liggen, toespeling op de betekenis van haar naam. Later vormde zich om die schaal met ogen weer een nieuwe legende: om gevrijwaard te blijven van opdringerige jongemannen die haar godsdienst en haar persoon niet zouden respecteren, zou zij zichzelf de ogen hebben uitgestoken…

Zij is patrones van de Italiaanse steden Mantua, Syracuse en Venetië; van de Spaanse stad Toledo en van de Caraïbische plaats Santa Lucia.

Zij wordt vereerd als patrones van het licht in de ogen; vandaar ook van blinden en slechtzienden, van artsen, oogartsen en opticiëns; van elektriciëns; en van prostituees die spijt hebben. Daarnaast van arbeiders in het algemeen, in het bijzonder van glazenmakers, glazeniers en glasblazers; van kleermakers en wevers; van zadelmakers en van venters; van deurwachters en portiers; van schippers en zeevarenden; van boeren en schrijvers.
Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen besmettelijke ziekten, keelpijn (vanwege de dolksteek waarmee ze gedood werd), tegen oogkwalen en -ziekten, blindheid (ook geestelijk) en brand (vanwege haar naam); tegen vrouwenziekten en armoede.
Omdat haar feest haast midden in de winter valt, wordt zij vooral in de Scandinavische landen in verband gebracht met midwintergebruiken; daar komen veel kaarsjes en lichtjes aan te pas.

Bron: Heiligen.net

donderdag in de 2e week
van de advent


Uit de profeet Jesaja 41, 13-20

‘Wees niet bang, Ik help je’, zegt de Heer. Ook in zeer moeilijke omstandigheden is de Heer bij zijn volk. De mens kan bergen verzetten als hij blijft rekenen op de Heer. Zoals Hij eens zijn volk trouw was in de woestijn, zo zal Hij trouw blijven en hen verlossen. Dan zullen zij die geloven volledig verstaan en begrijpen waarom de Heer dit alles heeft gedaan.

Zo spreekt de Heer:
‘Ik ben de Heer, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, Ik zal je helpen.
Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël, Ik zal je helpen – spreekt de Heer –,de Heilige van Israël is je bevrijder.
Ik maak van jou een scherpe dorsslede, een nieuwe slede met dubbele sneden. Bergen zul je dorsen en vermalen, van heuvels laat je niets over dan kaf.
Je zult ze wannen, en de wind neemt ze op, de stormwind jaagt ze uiteen. Dan zul je juichen om de Heer, je om de Heilige van Israël gelukkig prijzen.
Armen en behoeftigen zoeken water; niets! Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de Heer, zal hun antwoord geven, Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.
Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de woestijn laat Ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op.
Ik plant in de woestijn ceder en acacia, mirte en olijf, en Ik laat in de wildernis den, kamperfoelie en cipres opschieten.
Dan zullen zij zien en beseffen, begrijpen en erkennen dat de hand van de Heer dit heeft verricht, dat de Heilige van Israël dit alles schiep.’

 

Psalm 145, 1 + 9-13

Refr.: Laten al uw schepselen U loven, Heer.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw Naam prijzen tot in eeuwigheid.

Goed is de Heer voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.

Laten al uw schepselen U loven, Heer,
en uw getrouwen U prijzen.

Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken.

Laten zij aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap.

Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 11-15

Johannes de Doper is de voorloper of wegbereider van Jezus. Hij is de draaispil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. We horen waar Jezus de persoon van Johannes situeert. Hij sluit de rij af van de profeten die de komst van de Heer moesten voorbereiden.

Jezus sprak tot de menigte:
‘Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.
Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou.
Laat wie oren heeft goed luisteren!’

Van Woord naar leven

Zo spreekt de Heer:
‘Ik ben de Heer, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, Ik zal je helpen.
Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël, Ik zal je helpen – spreekt de Heer –, de Heilige van Israël is je bevrijder.

Prachtige woorden weer vandaag uit de profeet Jesaja. Woorden uit een ver verleden, maar evengoed woorden voor ons vandaag: ‘Wees niet bang, Ik zal je helpen, de Heilige van Israël is je bevrijder’.

Wees niet bang…
Waarvoor zouden we bang zijn ?
Hoe kun je van iemand bang zijn terwijl je die persoon verwacht, terwijl je van die persoon houdt ?
Hoe kunnen we bang zijn van Jezus; wij die zeggen zo veel van Hem te houden ?

En toch…
ik denk dat we in de diepte dikwijls bang zijn.
Bang voor wat de Heer ons zal vragen,
bang voor wat Hij zal bewerkstelligen in ons,
bang voor wat de liefde ons zal aandoen.
Ja, bang voor het loslaten van ons ego.

Konden we maar eens bevroeden welke vreugde, welke diepe vrede we zullen ervaren wanneer we onze hand zouden leggen Jezus’ hand dat Hij uitstrekt naar ons. We zullen ons geleid weten en behoed, bewoond en vervuld. We zullen ons weten opgenomen in zijn ja-woord tot de Vader.
We zullen een zeker sterven ervaren aan ons oppervlakkig ik om in de ervaring te staan van een wedergeboorte; het ontwaken van ons meest waarachtig ik waarvan God heeft gezegd dat Hij het gemaakt heeft naar zijn beeld en gelijkenis.

Lieve mensen,
laten we niet bang zijn onszelf te verliezen. Het zal enkel winst geven, voor onszelf en de mensen die God ons toevertrouwt.
Laat Jezus je bevrijder zijn.

Oh God.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Goede God,
kom met uw heilige Geest over ieder van ons en maak ons klein, arm van geest, opdat wij de nederigheid in ons zouden dragen ons te laten helpen door U. In Jezus komt Gij immers tot ons als onze redder, onze bevrijder. Ja God, raak ons aan in Hem. Genees ons, bevrijd ons van onze ik-gerichtheid, neem alle angsten uit ons weg, open ons voor de liefde; uw liefde. Neem ons op in U, goede God, maak ons innig één met U, opdat wij doorheen uw Zoon uw liefde mogen worden.
Amen. Ja, amen.