Lezingen van de dag – donderdag 19 oktober 2017


Heilige (of feest) van de dag

Paulus van het Kruis († 1775)

cp, Rome, Italië; stichter

Hij was van jongs af aan bezield van het ideaal om mensen voor God te winnen. Hij ondervond daarbij almaar meer steun van gelijkgezinden. Samen met zijn broer Giovanni Batista trad hij op als missionaris onder de verarmde bevolking van Noord- en Midden-Italië. Zo kwam hij ertoe de Congregatie van de Paters Passionisten op te richten.
Paus Clemens XII verleende hun hiervoor in 1738 de titel ‘apostolisch missionaris’. In zijn spiritualiteit vertoont Paulus van het Kruis de invloed van Johannes Tauler en Franciscus van Sales.

Hij werd in 1867 heiligverklaard door Paus Pius IX.

donderdag in week 28 door het jaar


Uit de brief van Paulus aan Romeinen 3, 21-29

In de eerste hoofdstukken van zijn brief aan de christenen van Rome verklaart Paulus hoe de mens gered wordt door het geloof. Zowel Joden als heidenen schoten tekort bij het onderhouden van de wet. Christus heeft ons verlost; door ons geloof in Hem zijn wij opnieuw met God verzoend. Hoe noodzakelijk onze werken zijn, ze hebben maar zin en kracht door het geloof.

Broeders en zusters,
Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat Hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: Hij laat ons zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.
Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u Hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven.
Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, want er is maar één God.

 

Psalm 130, 1-6

Refr.: Mijn ziel verlangt naar de Heer.

Uit de diepte roep ik tot U, Heer,
hoor mijn stem, wees aandachtig,
luister naar mijn roep om genade.

Als U de zonden blijft gedenken, Heer,
wie houdt dan stand ?
Maar bij U is vergeving,
daarom eert men U met ontzag.

Ik zie uit naar de Heer,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord.

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 11, 47-54

De wetgeleerden maakten maar één fout, ze bleven steken bij de erkende profeten. Deze waren slechts overgangsfiguren, wegbereiders van Hem die komen moest. Daardoor bleven de Farizeeën doof voor elke aanvulling van de profeten en tenslotte voor Christus zelf. Anderen hebben ze aldus belet deze ontmoeting in hun leven waar te maken.

Jezus sprak tot de wetgeleerden:
‘Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben! Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: “Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.”
Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist, van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. Ja, Ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist!
Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.’
Toen Hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen Hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.

Van Woord naar leven

Jezus zelf heeft de schuld op zich genomen van degenen die Hem verwierpen. En daar gaat Hij mee door, door in Kerk mensen te roepen die door hun dagelijks gebed het kwaad in hun hart opnemen om dit aan Hem te schenken.
Monialen zijn daar op een bijzonder wijze toe geroepen, maar in wezen draagt elke christen deze roeping in zich.

De dagelijkse vraag naar ontferming, het eventuele vasten, kleine offertjes brengen doorheen de dag, … een niet onbelangrijke bijdrage aan de zending van de Kerk opdat de mensheid de verlossing die door Christus reeds geschonken is ten diepste zou doorvoelen en beleven.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer Jezus,
leer ons de zin inzien van de smeekbede,
van het vragen om ontferming.
Geef dat we dit dagelijks mogen doen,
ieder van ons persoonlijk,
en de Kerk als gemeenschap.
Kom heilige Geest.
Amen.