Lezingen van de dag – donderdag 22 maart 2018


Heilige (of feest) van de dag

Lea van Rome († 384)

Lea van Rome, Ostia, Italië; weduwe & volgelinge van Hiëronymus

Zij was een rijke weduwe uit de aristocratische kringen van Rome en had zich onder de geestelijke leiding geplaatst van Sint Hiëronymus († 420; feest 30 september).
Zij trad toe tot de leefgemeenschap van Sint Marcella († 410; feest 31 januari).
Zij stierf in de havenstad Ostia. Vermoedelijk met Hiëronymus op weg naar Bethelehem om daar met een aantal andere gezellinnen het leven van een kluizenares te leiden.
Pas in de 16e eeuw werd zij opgenomen in het Romeinse martelarenboek.
Zij is een van de patronessen van de weduwen.

donderdag in de 5e week
van de 40-dagentijd


Uit het boek Genesis 17, 3-9

Het verbond van God met Abram is het begin van het volk Gods. Hij ontvangt hierbij een nieuwe naam: Abraham. Dit betekent dat hij zal vader worden van een menigte volkeren. Zijn nakomelingen zullen een thuis hebben in het land van Kanaän. Hun aandeel zal in het bestaan beantwoorden aan Gods trouw.

Abram boog zich diep neer en God sprak:
‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want Ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn.
Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.
Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal Ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en Ik zal hun God zijn.’
Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie.’

 

Psalm 105, 4-9

Refr.: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen.

Zie uit naar de Heer en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan,
de oordelen die Hij heeft uitgesproken.

Nageslacht van Abraham, zijn dienaar,
kinderen van Jakob, door hem verkozen.

Hij is de Heer, onze God,
zijn besluiten gelden over de hele aarde.

Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken
zijn belofte aan duizend geslachten.

Het verbond dat Hij sloot met Abraham
en voor Isaak bevestigde met een eed.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 8, 51-59

Een gelukkig leven is de diepe hunker van elke mens. Jezus spreekt van eeuwig leven, indien we zijn woorden onderhouden. Daardoor plaatst Hij zich in de rij van de profeten. Hij laat zelfs vermoeden dat Hij nog groter is dan Abraham. ‘Van voor Abraham er was, ben Ik er’. Die uitspraak is te sterk voor zijn toehoorders.

Jezus sprak: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’
Toen zeiden de Joden: ‘Nu weten we zeker dat U bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en U zegt: “Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’
Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat Hij onze God is, hoewel u Hem niet kent. Ik ken hem. Als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik een leugenaar zijn, net als u. Maar Ik ken Hem wel, en Ik bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’
De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en U zou Abraham gezien hebben?’
‘Waarachtig, Ik verzeker u’, antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben Ik er.’
Toen raapten ze stenen op om naar Hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.

Van Woord naar leven

Vandaag verzekert Jezus ons: ‘Als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’

Gisteren hoorden we nog dat Christus’ woord meer is dan de woorden uit de Schrift. Hij zelf is Gods Mensgeworden woord, zoals Johannes z’n evangelie begint. En dat Woord, Jezus zelf, mogen we in ons dragen.

En daar we Hem in ons dragen, dragen we nu reeds de hemel in ons, en mogen we leven vanuit de glorie van die hemel; mét de engelen, mét de heiligen, met allen en alles wat de hemel kleurt.

In die zin leven we, voor wie in Christus leeft, nu reeds in de eeuwigheid. Die eeuwigheid begint niet de dag van ons aards sterven, maar die eeuwigheid is er nu reeds, tenminste wanneer we leven in de Heer.

En ook al zullen we ooit hier op aarde sterven, in wezen zien we de dood niet, want ons sterven zal een naadloze overgang zijn van ons aards bestaan naar het eeuwige leven.
Zo mogen we de woorden van Jezus van vandaag verstaan: ‘Als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
beziel ons met uw Geest,
ja trek ons in de vlam van uw liefde,
opdat wij nu reeds deelgenoot mogen zijn
van het eeuwig leven bij U in de Vader.
Amen.