Lezingen van de dag – donderdag 24 augustus 2017


Heilige (of feest) van de dag

Bartholomeüs, apostel († ca. 70)

feest

Bartolomeus behoorde tot de twaalf leerlingen die Jezus zelf als zijn meest intieme vriendenkring had uitgekozen (Mattheus 10,03; Markus 03,18; Lukas 06,14). Men neemt aan dat hij dezelfde is als de trouwe Joodse wetgeleerde Nathanaël, aan wie Filippus kwam berichten:
“Wij hebben Hem gevonden van wie Mozes in de Wet geschreven heeft en de profeten: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.”
Zijn antwoord was: “Kan er uit Nazaret iets goeds komen?”
Filippus reageerde slechts met: “Kom dan kijken.”
Toen Jezus hem op zich af zag komen, zei Hij: “Kijk, een ware Israëliet in wie geen bedrog is.”
Nathanaël reageerde verrast: “Hoe kent u mij?”
Waarop Jezus zei: “Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgenboom.”
[Johannes 01,46-49].

Voor het overige komt zijn naam in het Nieuwe Testament niet meer voor. We weten dus in het geheel niet wat voor persoon hij was.

Aanvankelijk bevonden Bartolomeus’ relieken zich te Nephergerd (Mijafarkin); rond 507 gingen ze naar Daras in Mesopotamië. Circa 580 werd zijn gebeente overgebracht naar het eiland Lipari, in 838 naar Benevento en in 983 uiteindelijk naar de St-Bartolomeuskerk in Rome. In 1515 werden ook relieken van hem overgebracht van St-Martens-Lierde naar Geraardsbergen in Vlaanderen. Vandaar dat tot op de dag van vandaag in Geraardsbergen op de zondag in het octaaf van 24 augustus een processie van ‘Plaisance en Cavalcade’ wordt gehouden ter herinnering aan de overbrenging van zijn relieken.

In de kunst wordt hij meestal afgebeeld op blote voeten (duidt op het volgen van Jezus als apostel), met een boek of een rol (verwijzing naar het evangelie); verder met een mes en/of een afgestroopte huid (verwijzingen naar zijn marteldood); soms met kruis vanwege zijn kruisiging.

Hij geldt als patroon van Frankfurt am Main, Maastricht en de Tsjechische stad Plzen. Daarnaast is hij patroon van de zondaars (op grond van zijn legende, waarin zondaars op spectaculaire wijze tot bekering worden gebracht) en van allerlei beroepen, waarbij met huiden of leer wordt gewerkt of waarbij een mes wordt gebruikt, zoals slagers en huidhandelaren, leerlooiers, leerbewerkers, schoen- en handschoenmakers, kleermakers, snijders, boekbinders, stukadoors en wijnbouwers; bovendien is hij patroon van herders en landbouwers, van mijnwerkers en zoutdragers, en in Florence van de zout- en kaashandelaren. Hij wordt aangeroepen door vrouwen in barensnood, alsmede tegen zenuwziekten en stuipen. Hij wordt ook vereerd als patroon van braambessen, koolplanten en van moestuinen (alweer vanwege zijn mes!).

Bartholomeus, apostel

feest   –   eigen lezingen


‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ Zo beschrijft Jezus zelf zijn apostel Bartholomeüs.

Bartholomeüs, ook Nathanaël genoemd in de evangelies, leek een bezonnen, voorzichtig man. Hij liet zich niet meedrijven op praatjes en geruchten. Wanneer een mens, Jezus genaamd, veel invloed uitoefent op het volk, dan geeft hij zich niet meteen gewonnen. Hij kijkt liever uit, hij oordeelt liever zelf. Wanneer Jezus dan blijk geeft hem door en door te kennen is ook zijn medewerking totaal. Hij laat alles in de steek en volgt Hem.


Uit het boek Apocalyps 21, 9b-14

De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam.

Een engel kwam naar mij toe en zei: ‘Ik wil je de Bruid laten zien, de vrouw van het Lam.’
Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.
De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.
Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie.
De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam.

 

Psalm 145, 10 + 11 + 12 + 13ab + 17 + 18

Refr.: Uw heiligen, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend.

Laten al uw schepselen U loven, Heer,
en uw getrouwen U prijzen.

Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken.

Laten zij aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap.

Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.

Rechtvaardig is de Heer in alles wat Hij doet,
zijn schepselen blijft Hij trouw.

Allen die Hem aanroepen is de Heer nabij,
die Hem roepen in vast vertrouwen.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 1, 45-51

De eerste leerlingen van Jezus trokken anderen aan. Maar beslissend voor de geloofsovergave blijft, zoals bij Natanaël, de ontmoeting met Jezus zelf. Hij ervaart doorheen de menselijke gestalte van Jezus iets diepers en wordt erdoor getroffen, zodat hij anders gaat denken en leven. Wie zich bekeert tot Jezus zal de hemel open zien en Gods glorie aanschouwen.

Filippus kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’
‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’
‘Ga zelf maar kijken’, zei Filippus.
Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’
‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël.
Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’
‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ zei Natanaël.
Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’
‘Waarachtig, Ik verzeker jullie’ , voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Van Woord naar leven

Nathanaël zat onder de vijgenboom. Wellicht in Kana waar hij woonde.
Jezus zei: ‘Ik had je al gezien vóórdat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat’, zo hoorden we vandaag.

Voor de vrome Jood is onder een vijgenboom zitten een gebruikelijke plaats om zich bezig te houden met de dingen van God. Met zijn laag neerhangende takken kon en kan je er ongestoord en ongezien je wijden aan de studie van de Schrift. Het is een plek van vrede. Ongetwijfeld heeft Nathanaël daar onder de vijgenboom zijn verlangen naar de Komende gevoed. Hij hield deze verwachting levend. In zijn vroomheid was dit verlangen een bede zonder ophouden; een bede om de komst van de Messias.
En dan …  ja dan wordt hij geroepen om de Messias te zien en te ontmoeten. Wat een ervaring voor de man !

Het is goed voor ieder van ons om zo’n vijgenboom te hebben. Om een plek van rust te hebben, een plek van overdenking en gebed. Een plek waar je her-innerd wordt aan de vrede met God en waar je die vrede kunt oefenen. Een plek ook waar je jezelf voorbereidt op zijn komen in uw leven.
Deze plek kan een kapel of kerk zijn, een gebedshoekje in huis, een plekje in de natuur; een plek die ons in de eenzaamheid brengt, waar geen verstrooïng is, waar we met de Heer alleen kunnen zijn, waar we Hem kunnen ontmoeten, naar Hem kunnen kijken, naar Hem kunnen luisteren; in duisternis of bij zonneschijn.
Deze plek is veel meer dan een plek in de ruimte. Deze plek moet bovenal een plek in ons hart zijn, een plaatsje waar niets of niemand tussen ons en de Heer kan komen, een plaats waar we ongestoord kunnen drinken van de Bron die levend water geeft: Jezus.

Laat ons die ‘plek’ koesteren als zéér belangrijk in ons leven.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
ieder van ons heeft nood
aan een vijgenboom in ons leven
om U in her-innering te brengen,
om naar U te luisteren,
om van U te ontvangen,
om ons te laten kneden door U.
Doe ons het belang inzien
van zo’n heilig plekje in ons leven.
En schenk ons de moed en de liefde
U daar met regelmaat te gaan opzoeken.
Alle dagen van ons leven.
Amen.