Lezingen van de dag – donderdag 25 okt 2018


Heilige (of feest) van de dag

Tabita van Joppe († 1e eeuw)

Tabita (ook Tabitha) van Joppe, Palestina; leerling van Petrus

Over haar wordt verteld in het Bijbelboek Handelingen der Apostelen:

‘In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, dat wil zeggen ‘Gazelle’. Ze deed veel goede werken en bewees liefdadigheid in overvloed. Juist in die dagen werd ze ziek en stierf. Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek. Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het verzoek: ‘Kom zonder uitstel naar ons toe.’ Petrus ging direct met hen mee. Na zijn aankomst brachten ze hem naar het bovenvertrek. Daar kwamen alle weduwen bij hem en lieten hem onder tranen de kledingstukken zien die Gazelle maakte toen ze nog bij hen was. Petrus stuurde ze allemaal weg, knielde neer en bad. Toen keerde hij zich naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze deed haar ogen open en toen ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. Hij reikte haar de hand en hielp haar opstaan. Daarna riep hij de heiligen, ook de weduwen, en liet hun zien dat ze weer leefde. Dit werd bekend in heel Joppe en velen gingen geloven in de Heer.´
(Hand. 9, 36-42)

Bron: Heiligen.net

donderdag in week 29 door het jaar


Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 3, 14-21

Paulus staat in bewondering voor al wat God in zijn wijsheid aan de mensen bewerkte. Hij wenst daarom maar één ding: blijf gegrondvest in de liefde. Alleen de Geest van Christus, die in ons woont, maakt ons hart zo ruim dat de afmetingen van de liefde groeien naar de maat van God.

Broeders en zusters,
ik buig mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid.
Amen.

 

Psalm 33, 1-2 + 4-5 + 11-12 + 18-19

Refr.: Huldig de Heer bij de klank van de lier.

Juich, rechtvaardigen, voor de Heer,
de oprechten moeten Hem loven.
Huldig de Heer bij de klank van de lier,
speel voor Hem op de tiensnarige harp.

Oprecht is het woord van de Heer,
alles wat Hij doet is betrouwbaar.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.

Het plan van de Heer houdt eeuwig stand,
wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft,
de natie die Hij verkoos als de zijne.

Het oog van de Heer rust op wie Hem vrezen
en hopen op zijn trouw.
Hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal Hij hun leven sparen.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 12, 49-53

Christus’ zending is zo veeleisend dat niet iedereen haar onverdeeld aanvaardt. Zelfs onder vrienden en verwanten kan ze zodoende verdeeldheid teweegbrengen. Voor Hem zelf bracht ze mee dat Hij als het ware erin gedompeld werd. Eenmaal door lijden en dood heen, doopt Hij ook de christenen op deze weg. Maar Hij verzekert hen zijn Geest.

Jezus sprak: ‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou Ik graag willen dat het al brandde! Ik moet een doop ondergaan, en Ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is.
Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg Ik jullie, Ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus ons: ‘Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg Ik jullie, Ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’

Deze woorden van Jezus kunnen merkwaardig overkomen. Want, Jezus is toch dé man van de vrede, Gods Zoon die vrede is komen verkondigen, die oproept tot vrede, Hij die de vrede zelf is.
En nu zegt Hij: Denk je dat Ik gekomen ben om vrede te brengen? Nee hoor, Ik kom verdeeldheid brengen.

Je hebt twee soorten van vrede: een echte en een onechte, een hemelse en een duivelse.
De hemelse vrede is er één van tussen God en de mens; een vrede die zich uiteraard ook moet manifesteren in de samenleving, maar het is een vrede die begint in het hart van de mens, een inwendige vrede, een bron waar ieder zich aan kan laven om een te-vreden mens te worden; een mens die leeft in en met en door God, een vrede door God zelf gegeven.
Maar er bestaat ook een valse vrede, een koude vrede, een soort valse rust, één die ontstaat vanuit het kwaad, die aanzet tot engagement voor dingen die de mensheid naar omlaag haalt, die mensen en groepen aanzet tot (soms religieus) geweld (inval WTC-torens, middeleeuwse kruistochten, IS-toestanden…). Maar ook op de werkvloer waar mensen roddelen en zich daarin groeperen en er vreugde aan beleven, denken we ook aan het hebben van veel geld en je daarin heel goed en rustig voelen, maar ten koste van zoveel armen, enz enz… Het is een zogezegde vrede, maar in wezen heeft het niets met echte vrede te maken. Het is veeleer een vals gevoel dat iets vernietigends in zich heeft, iets dat mensen verslindt en blind maakt voor wat schoon en edel is, voor de dingen van God zeg maar.

Gods vrede heeft te maken met het zachte vuur van de liefde, het vuur van de heilige Geest, het vuur van ware heldhaftigheid, het vuur dat van binnenuit bouwt aan Gods Rijk op aarde, het vuur dat vergeving schenkt, het vuur dat zacht-moedig is, het vuur dat mensen bij elkaar brengt rond wat God geeft en wilt. Het is het vuur dat Jezus in zich droeg en aan ieder van ons toewenst. Hijzelf wil dat vuur in ons zijn opdat ieder drager en uitdrager zou zijn van Gods vrede.

Maar wie kiest voor het één, kiest niet voor het ander. Je kan geen twee heren dienen. Met als gevolg dat de mensheid zich zal opsplitsen, zichzelf zal verdelen. Voor de één zal het een kruiservaring zijn, zich wetend aan de zijde van de Heer, zich gevend aan de liefde van God waarvan men gelooft dat zij het kwade zal overwinnen. Voor de ander zal het een vergankelijke vreugde zijn, een soort duivelse gejubel met een wrange nasmaak.

Laat ons kiezen voor God, voor zijn Vrede. En moest dit verdeeldheid brengen… laten we er dan over waken dat we Gods vrede niet verliezen, maar dat ons nestelen in Gods vrede juist een bron mag zijn van diepe liefde, ook en vooral voor hen die zich laten meeslepen door het kwaad.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,
wie kiest voor U, maakt het zichzelf niet gemakkelijk. U navolgen gaat immers dikwijls regelrecht in tegen vele gangbare praktijken. Omhels ons dan met uw kruisgenade, help ons trouw te zijn, en leer ons lief te hebben in uw barmhartigheid.
Amen.