Lezingen van de dag – donderdag 30 aug 2018


Heilige (of feest) van de dag

Fiacre van Meaux († ca. 670)

Frankrijk; kluizenaar

Hij was van Ierse afkomst en vestigde zich als kluizenaar in de buurt van Meaux op een landgoed dat hem door Sint Faro († ca 672; feest 28 oktober) ter beschikking was gesteld. Zijn kluizenaarswoning werd al tijdens zijn leven een veelbezochte plek.

In de kapel van Notre Dame du Tertre in de Bretonse plaats Châtelaudren (Côtes-du-Nord) wordt de legende van zijn leven afgebeeld op 15e eeuwse plafondschilderingen. We zien hoe zijn koninklijke ouders elkaar omhelzen en hoe een oude kluizenaar vervolgens aan de moeder voorspelt dat uit deze gemeenschap een groot heilige zal groeien. De geboorte van Fiacre verloopt vlot en een min toont het zojuist geboren kind aan de trotse vader. Vervolgens zien we hoe de jonge Fiacre afstand doet van zijn rechten op de troon en besluit het leven van een kluizenaar te leiden. Hij neemt afscheid van zijn bedroefde ouders. We zien hoe hij zich hult in een monnikspij en een opengeslagen bijbel naast zich heeft liggen.

In een bootje steekt hij over naar het vasteland waar hij zich meldt bij bisschop Faro van Meaux, ten oosten van Parijs. Deze wijst hem een stuk grond toe om te bewonen en stelt hem een schop ter hand om het te ontginnen. Aangekomen op zijn grondgebied hoeft hij niets te doen. Op zijn gebed vallen de bomen vanzelf om.

Een vrouw uit de buurt, Becnaude, is er getuige van en beschuldigt hem ervan toverkrachten te gebruiken. De bisschop hecht aanvankelijk geloof aan haar beschuldigingen. Maar als hij inziet dat hij daaraan verkeerd doet, biedt hij nederig zijn verontschuldigingen aan, waarop de heilige kluizenaar hem vergeeft. Deze zelfde legende vinden we op muurschilderingen uit 1540 in de kerk van de Franse plaats Sillegny (Moselle).

Op afbeeldingen uit de St-Fiacrekapel bij Radenac, (Morbihan, Bretagne) zien we nog hoe Sint Fiacre, altijd met zijn onafscheidelijke schop in de hand, zijn gebeden verricht voor een Maria-altaar en hoe zieken genezing bij hem zoeken. In de parochiekerk van het Belgische plaatsje Boussu bevindt zich een schilderij dat uitbeeldt hoe hij het evangelie verkondigt aan de mensen in de omgeving.

In Châtelaudren tenslotte weer is afgebeeld hoe hij in eenzaamheid vroom afsterft en hoe engelen zijn ziel ten hemel voeren

Na zijn dood ging dat onverminderd door. In Bretagne heeft hij op vele plaatsen een kapel, vaak met bron. Zo bv. in Radenac, Guengat, Guidel, Treffiagat en Plusquelle. In Parijs heten tot op de dag van vandaag huurkoetsen ‘fiacres’, omdat de eerste rijtuigen gehuurd konden worden bij een hotel met een levensgrote beeltenis van de heilige naast de deur. Hij is patroon van de hoveniers en wordt dan ook vaak afgebeeld met een spade in de hand.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen kinkhoest, darm- en ingewandsklachten, bloedingen en steenpuisten.

donderdag in week 21 door het jaar


Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 1-9

De eerstvolgende dagen lezen wij als eerste lezing uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. De lokale kerk van Korinte ziet Paulus als model van de universele Kerk. In Christus is Korinte rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis.

Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de Naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door Hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.
Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus.
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

 

Psalm 145, 2-7

Refr.: Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer.

Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw Naam loven tot in eeuwigheid.

Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,
uw machtige daden verkondigen.

Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.

Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid luid bezingen.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 24, 42-51

In een toespraak over de eindtijd, spoort Jezus ons aan waakzaam te zijn en onze tijd goed te gebruiken. Wij kennen dag noch uur van de laatste komst van de Heer.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie: Hij zal hem aanstellen over alles wat Hij bezit.
Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn Heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en Hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.’

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus tot ons: ‘Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.’

Een mens kan zijn dag doorbrengen op twee manieren: hij leeft in de grootste vanzelfsprekendheid dat de dag van morgen er gewoon zal zijn, of hij leeft in de mogelijkheid dat vandaag zijn laatste dag kan zijn.

Wie leeft naar de tweede mogelijkheid zal zijn dag heel anders doorgaan dan degene die leeft naar de eerste mogelijkheid. Hij is er zich namelijk terdege van bewust dat hij vandaag kan sterven. En wees maar zeker: dan leef je anders. Dan lééf je !
Als gelovige leef je dan naar die grote ontmoeting met de Heer. Je zult je meer bewust zijn van je zondigheid, meer bewust ook van de grootheid van de Heer, meer bewust van de realiteit van het eeuwig leven. Misschien ga je nog vlug stappen zetten van verzoening, bid je sinds lang ineens met je hart, enz…

Je zult meer afgestemd zijn op de kern van je leven, op God. Je daden zullen in zijn licht gebeuren, op wat komen gaat.

Moeten we de mogelijkheid dat vandaag onze laatste dag kan zijn dan steeds verstandelijk voor ogen houden ?
Nee, het gaat hier niet over een voortdurend verstandelijk beredeneren dat je vandaag nog kunt sterven, het gaat veeleer om een spontane gerichtheid op de realiteit van het eeuwig leven. En zoals gezegd, dan leef je anders, bid je mogelijk intenser, enz…
Het is leven in Gods eeuwige liefde, nu reeds hier op aarde, de Heer (en dus de naaste) beminnend, Hem verwachtend.

Natuurlijk vraag ons dagelijks leven ook waakzaamheid wat het komen van de Heer betreft. Hij komt immers niet enkel op de moment van ons sterven.
Maar je kan niet alles tegelijk zeggen …

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,
schenk ons de eenvoud van het evangelie. Kom in ons met de vreugde van de eeuwigheid. Opdat onze daden van liefde in U mogen gebeuren, opdat zij eeuwigheidswaarde mogen hebben, opdat zij vol van genade mogen zijn door uw werkzaamheid doorheen onze liefde, waarmee Gij ons en anderen ten diepste aanraakt, geneest en bevrijdt.
Kom heilige Geest. Amen.