Lezingen van de dag – donderdag 31 augustus 2017


Heilige (of feest) van de dag

Maria, Moeder en Middelares van genade

gedachtenis

De heilige Maagd werkte op buitengewone wijze mee in het verlossingswerk van haar Zoon. Het was haar vrije instemming bij de Aankondiging door de aartsengel Gabriël, die de menswording bewerkstelligde. Volgens de heilige Thomas van Aquino was het alsof God de Vader had gewacht op de toestemming van de mensheid door de stem van Maria.

Door haar goddelijk moederschap is Maria op innige wijze verenigd met het mysterie van de verlossing, tot aan de vervulling ervan aan het kruis. Daar, op Calvarië, nam Maria op een bijzondere wijze deel aan het lijden en sterven van haar Zoon. Vanop het kruis was Hij zo goed Maria aan de apostel Johannes te geven, die de gehele mensheid vertegenwoordigde. Dit verklaart de redenering achter de leer van de Kerk, die niet ophoudt te verkondigen, zoals kort geleden gedefinieerd door het Tweede Vaticaanse Concilie: «De moederlijke taak van Maria tegenover de mensen verduistert of vermindert op geen enkele wijze dat enig middelaarschap van Christus, maar toont aan, hoe krachtig het is.»
Zij is de Middelares vanwege de Middelaar, haar Zoon. Het gaat om een «middelaarschap in Christus». «De onmiddellijke vereniging van de gelovigen met Christus wordt er geenszins door belemmerd, maar juist bevorderd.»

Maria oefende dit middelaarschap al uit toen Johannes de Doper van vreugde opsprong in de schoot van Elisabeth.
Jaren later, op de bruiloft te Kana, was Maria verantwoordelijk voor het eerste wonder dat door haar Zoon verricht werd. In deze situatie wilde Maria haar gastheer en gastvrouw van dienst zijn, zodat zij niet in verlegenheid gebracht werden. De heilige Johannes wijst erop dat dit wonder ook geestelijke consequenties had: en zijn leerlingen geloofden in Hem.
Zoals het geval is bij alle moeders, sprak zij ten gunste van anderen bij haar Zoon, bij veel gelegenheden die in de evangelies niet genoemd worden. «Ten hemel opgenomen, heeft zij deze heilbrengende taak niet neergelegd, maar door haar menigvuldige voorspraak gaat zij voort ons de gaven van het eeuwige heil te bezorgen. Met moederlijke liefde draagt zij zorg voor de broeders van haar Zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegend vaderland bereiken. Daarom wordt de heilige Maagd door de Kerk aangeroepen onder de titels van voorspreekster, hulp, weldoenster, middelares.»

donderdag in week 21 door het jaar


Uit eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 3, 7-13

Het is de grootste vreugde in het apostolaat te kunnen vaststellen dat anderen standhouden in het geloof. Paulus kent ook deze vreugde. Maar hij wijdt haar aan de Heer die dit alles bewerkt. Daarom is hij Hem zo dankbaar en bidt hij dat allen toenemen in liefde voor elkaar.

Broeders en zusters, we zijn we over u gerustgesteld. In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof, want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op. Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we Hem ooit genoeg danken voor de vreugde die Hij ons met u geschonken heeft? Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen.

 

Psalm 90, 3 + 4 + 12 + 13 + 14 + 17

Refr.: Vervul ons in de morgen met uw liefde.

U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Keer u tot ons, Heer – hoe lang nog ?
Ontferm U over uw dienaren.
Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 24, 42-51

In een toespraak over de eindtijd, spoort Jezus ons aan waakzaam te zijn en onze tijd goed te gebruiken. Wij kennen dag noch uur van de laatste komst van de Heer.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie: Hij zal hem aanstellen over alles wat Hij bezit.
Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn Heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en Hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.’

Van Woord naar leven

Vandaag horen we de psalmist zingen: Vervul ons in de morgen met uw liefde.

Oh mensen, wat een genade is het in alle vroegte op te staan om God aanbiddend en dankend de dag van Hem te ontvangen. Los van alles, alleen met Hem.
Ok, het vraagt wat om uit je warm bed op te staan terwijl het niet echt ‘moet’. Maar geloof me, de vroege morgen is een prachtige tijd om te treden voor Gods Aangezicht. Gewoon daar zitten, je handen open, zonder woorden, je hart in het Zijne, in Hem biddend, van Hem ontvangend.

Het loont de moeite jezelf dagelijks de discipline op te leggen vroeg uit de veren te wippen voor Hem, om – zoals de psalmist het uitdrukt – je te laten vullen met Gods liefde. Na dit innig samen-zijn met de Heer ga je dan dag tegemoet, zijn liefde dragend en uitdragend. Velen, en ook jijzelf, zullen daar baat bij hebben. Want God zal een gezicht krijgen.

Gewoon doen. Het loont de moeite !

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Goede God,
geef ons liefde voor het gebed, bijzonder voor het gebed in alle vroegte. Moge het momenten zijn van diepe genade, momenten van innig samen-zijn met U, in Christus, in de liefde van uw Geest.
Ja heer God, geef ons liefde voor het gebed. Het zal de wereld zo’n deugd doen.
Amen.