Lezingen van de dag – donderdag 8 september 2016


Heilige (of feest) van de dag

Maria geboortemaria_geboorte

feest

Aanvankelijk werd het feest van “Maria Geboorte” alleen in het oosten gevierd.  Het is pas op het einde van de 7de eeuw dat het feest de roomse paus Sergius I, die van Griekse afkomst was, tijdens zijn pontificaat (687-701) ook in het Westen introduceerde.
Nu wordt het feest van “Maria Geboorte” zowel de rooms-katholieke Kerk als de Anglicaanse, de Oudkatholieke en de Orthodoxe Kerken gevierd.
Afgezien van het hoogfeest van Kerstmis is het, samen met de geboorte van Johannes de Doper (24 juni) het enige feest op de liturgische kalender dat de iemands geboorte viert.  Van alle andere heiligen wordt over het algemeen de sterfdag gevierd.Jeruzalem
Volgens een antieke Palestijnse traditie werd Maria geboren in Jeruzalem.  De plaatselijke overlevering lokaliseerde haar geboortehuis in het noordoostelijke stadsdeel, vlakbij de Vijver van Bethesda.  De moeder van Jezus werd vermoedelijk geboren in het jaar 25 vóór de christelijke jaartelling.  In die tijd was de derde stadsmuur van Jeruzalem nog niet gebouwd, wat betekent dat Maria buiten de stadsmuren geboren zou zijn.  Volgens een andere traditie werd Maria geboren in Bethlehem.  Weer een andere overlevering noemt de stad Sephoris, zo’n 5 kilometer ten noorden van Bethlehem, als haar geboorteplaats.

Apocriefe bronnen
De canonieke boeken van het Nieuwe Testament zeggen niets over de ouders van Maria.  In het apocriefe boek Proto-Evangelie van Jacobus, geschreven in het midden van de 2de eeuw, wordt de geboorte van Maria uitgebreid beschreven.  Volgens dit boek was zij de dochter van Joachim en Anna.  Ook het apocriefe Evangelie van de Pseudo-Matteüs noemt hen als grootouders van Christus.

Joachim en Anna
In genoemde boeken wordt Joachim voorgesteld als een rijke, vrome man uit de stam Juda.  Zijn echtgenoot Anna kan geen kinderen krijgen en het paar lijdt daar hevig onder omdat kinderloosheid in die tijd beleefd wordt als een vloek.  Joachim ondervindt grote nadelen van deze schande en komt, nadat hij uit de Tempel is verwijderd, in een sociaal en cultisch isolement terecht.  Zijn vrouw smeekt God daarop om een kind.  Haar gebed wordt verhoord.  Een engel brengt haar de blijde boodschap en zegt haar dat het kind aan God moet worden opgedragen.  Joachim, die vanwege de schande de woestijn is ingevlucht, wordt daar door een engel op de hoogte gesteld van de zwangerschap van Anna.  Hij keert terug naar Jeruzalem en treft zijn vrouw bij de Gouden Poort, waar zij elkaar innig omhelzen.  Anna (Hanna = de begenadigde) baart een dochter, die zij Maria noemt.  Al vanaf haar geboorte wordt het kind omgeven met grote zorg en gebed.  Op 4-jarige leeftijd staan de ouders haar af aan de Tempel, waar zij zich tot haar 13de levensjaar toelegt op de dienst aan God en de studie van de Tora.  Het verhaal van de geboorte van Maria heeft sterke parallellen met het verhaal van Samuël uit het Oude Testament.  Ook daar bleef de moeder kinderloos tot zij bad, en werd het kind na de geboorte aan God gewijd en in de tempel opgevoed.

Basiliek
Vanaf de 6de eeuw schrijven pelgrims over het vermeende geboortehuis van Maria bij de Vijver van Bethesda, waar toen al een basiliek ter ere van de Moeder Gods was gebouwd.  In welk jaar deze kerk precies werd ingewijd is onbekend; hoogstwaarschijnlijk gebeurde dat op de 8ste september, de dag waarop later het feest van Maria Geboorte gevierd zou worden.  In twee preken van de heilige Andreas van Kreta, bisschop van Jeruzalem omstreeks 680, wordt over het feest van 08 september gesproken.  In 799 wordt op de Synode van Salzburg het feest verplicht gesteld.

Onbevlekte Ontvangenis
De datum voor het hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis is afgeleid van die van Maria Geboorte op 08 september.  Deze werd vastgesteld op 8 december, omdat de verwekking (ontvangenis) van Maria plaatsvond negen maanden vóór haar geboorte.

De eerste schriftelijke overleveringen over de kinderjaren van Maria zijn afkomstig uit de 2de eeuw.  Ze zijn te vinden in het proto-evangelie van Jacobus, dat in het Grieks werd opgetekend.  Deze geschriften kennen nog altijd een grote populariteit, maar zowel in het oosten als in het westen als niet-canonisch beschouwd.  Het proto-evangelie van Jacobus is zonder twijfel het uitgangspunt voor de uitbeelding van de geboorte van Maria. Anna en Joachim, de ouders van Maria, worden daarin afgeschilderd als een voornaam, vermogend en vroom echtpaar.  De icoon toont het moment na de geboorte van Maria. Anna zit op haar bed en wordt omringd door dienaressen.  De vroedvrouw staat voor het bed van Anna, zodat deze alles goed kan overzien.  Op haar ene arm houdt zij Maria, met de andere controleert zij de temperatuur van het water, dat een dienares in de wastobbe giet.  Geheel rechts staat Joachim, de handen in dankbaarheid opgeheven. In het Jakobusevangelie wordt verteld  … en Anna vroeg de vroedvrouw: “Is het een jongen?”  De vroedvrouw zei: “Een meisje”.  Dan spreekt Anna: “Het geluk is met mij op deze dag.  Mijn ziel looft de Heer”.

Bron: Dekenaat Aalst

Maria geboortebijbel

feest  –  eigen lezingen


Vroeger en nu, hier en elders, is iedere geboorte een blijde gebeurtenis. Voor de Kerk, voor elke gelovige, is de geboorte van Maria een genadevol feit. Het is mee de aanzet van onze eigen verlossing. Want op een wonderbare wijze gebruikt God het geloof en de inzet van mensen om zijn verlossingsplan door te zetten. Maria heeft er op een voortreffelijke manier aan meegewerkt. Een reden om haar geboortedag van harte te vieren !

 

Uit de profeet Micha,5, 1-4a

De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.

Dit zegt de Heer: ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.’ Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.

 

Psalm 13, 6 Drieeenheid_2

Refr.: Ik zal zingen voor de Heer, mijn leven lang !

Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

Ik zal zingen voor de Heer,
Hij heeft mij geholpen.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 1, 18-23

Het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Van Woord naar leven

Waarom vieren we in de Kerk de geboorte van Maria ?

Waarom vier je de geboorte van je man, je kind, je vader of moeder, je medezuster- of broeder,… Omdat je van die mensen houdt, van hun leven, van God die hen het leven gaf. Verjaardagen zijn feesten van dankbaarheid, van verbondenheid, feesten van lof.
Zo ook met de geboorte van Maria. Of Maria werkelijk op 8 september is geboren is nog maar de vraag, maar op zich is die vraag helemaal niet belangrijk. Van belang is dat we haar vieren om juist dezelfde reden dan dat we de geboorte vieren van onze kinderen, van onze partner, van hen die ons dierbaar zijn. We houden van Maria, we houden van God die haar het leven gaf (vol van genade), we houden van haar ja-woord, van haar moederschap zowel over Jezus als over ons.
Reden genoeg om haar vandaag in de bloemetjes te zetten.

Laten we ons in alle eenvoud geven aan Maria, onze Moeder, opdat zij vanuit de hemel, vanuit ons hart, kan doen wat zij zo graag wil doen: ons brengen in de genade van Jezus, in de wil van de Vader, in de liefde van de heilige Geest.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Een oud Marialied :

Lief Vrouwke,
ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.beeld-maria-h_hart-28cm_33_0
Ik heb U niets te geven,
niets te vragen deze dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke,
ik kom niet om te spreken,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te zeggen,
niets te vragen deze dag.
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke,
Ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te bieden,
niets te vragen deze dag.
Laat voor mij alleen de grote vreugde
als ik Moeder zeggen mag.