Lezingen van de dag – maandag 1 januari 2018


Heilige (of feest) van de dag

Moeder Gods

hoogfeest

Maria wordt met de geboorte van Jezus moeder. Nieuwjaarsdag (1 januari) staat in het teken van Maria, Moeder Gods, acht dagen (een octaaf) na de geboorte van het pasgeboren Kerstkind.
Deze dag is een hoogfeest en is de afsluiting van het Kerstoctaaf.
Het feest is misschien wel het oudste feest van Maria. Het zet kracht bij de rol die Maria speelde bij de menswording van Jezus.

Feest van de Moeder Gods

hoogfeest


Uit het boek Numeri 6, 22-27

Moge de Heer u genadig zijn.

De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
“Moge de Heer u zegenen en u beschermen,
moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’

 

Psalm 67, 2 + 3 + 5 + 6 + 8

Refr.: God, dat alle volken U eren.

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Laten de naties juichen van vreugde,
want U bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.

Dat de volken U loven, God,
dat alle volken U loven.

Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor Hem heeft
tot aan de einden der aarde.

 

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 4, 4-7

Wie God is, kunnen wij aflezen van het gelaat van Christus en in de welwillende bedoelingen van zijn hart. In Jezus is ons alles gegeven. Eertijds waren wij slaven van de zonde. Hij maakt ons tot aangenomen kinderen van de Vader.

Broeders en zusters,
toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.
En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept.
U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

 

Alleluia.

De herders loofden God
om alles wat ze gezien en gehoord hadden.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 16-21

Wie Christus opneemt ontvangt de Blijde Boodschap van het heil. De herders waren onder de eersten. God maakt zich immers kenbaar in Jezus, wiens naam Verlosser betekent (Mt. 1, 25). Maria, toonbeeld van alle biddende mensen, treedt langzaam en geleidelijk steeds meer binnen in het mysterie van deze Naam.

De herders gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.

Waarschijnlijk was Maria geen vrouw van grote woorden, en zeker niet van luide woorden. Wat ze hoorde, bewaarde ze in de stilte van haar hart en dacht er rustig over na. Dit is meer dan een natuurlijke eigenschap van de persoon. Het is een manier van leven dat je in het gebed houdt, en dus verbonden met het mysterie.
Wie onmiddellijk praat nadat hij gehoord heeft, loopt het gevaar dat hij z’n eigen interpretaties als waarheid gaat zien, en deze als dusdanig ook gaat verkondigen, en nog erger: hij gaat zichzelf oh zo belangrijk vinden.
In Maria vinden we een houding van nederigheid, van geestelijk arm-zijn, wat een goede bedding vormt om te leven, om te luisteren en te ontvangen van de Heer.

Vandaag, op deze eerste dag van het jaar, viert de Kerk Maria als de Moeder Gods. Prachtig om het jaar in te gaan met de Moeder Gods aan onze zijde.
Zij staat aan het begin van dit nieuwe jaar, zoals zij in zekere zin ook aan het begin staat (door haar ja-woord) van de menswording van God in Jezus.
Laten we ook dit jaar weer toewijden aan haar. Dat ze ons als haar kinderen bij de hand mag nemen om ons te brengen in de genade van de Heer, in de wil van de Vader. Dat ze voor ons en met ons mag bidden opdat we Gods Geest mogen ontvangen met alle gaven die God ons schenken wil. Dat ze ons mag omhelzen met haar mantel van vrede en liefde, opdat we behoed mogen zijn voor alle kwaad, en bewaard in Gods liefde.

Aan ieder een mooi en genadevol 2018 !

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Moeder Maria,
graag wijden we dit nieuwe jaar toe aan U. De hele mensheid willen wij in uw schoot neerleggen. Wil ons allen bij de hand nemen en ons brengen in het hart van ons bestaan: in God zelf. Bid voor ons, lieve Moeder, opdat het vuur van Gods Geest ons hele zijn mag doen wenden naar de Vader.
Neem ons op in uw hart, goede moeder, en breng ons in Christus, onze Heer, onze Broer. Moge Hij ons leven leiden, moge Hij de ziel zijn van ons bidden, moge Hij instrument worden van ons handelen.
Bid voor ons, Moeder Gods. Amen.