Lezingen van de dag – maandag 12 juni 2017


Heilige (of feest) van de dag

Johannes Gonzales de Castgrillo († 1479)

Johannes Gonzáles de Castrillo (ook van Sahagún, van San Facundo of van Fagondez) oesa, Salamanca, Spanje

Hij werd rond 1420 of 1430 geboren in de Spaanse stad San Facundo, verbasterd tot Sahagún, en kreeg zijn opleiding in de benedictijner abdijen van zijn woonplaats San Facundo, en vervolgens te Salamanca en Burgos. Daar werd hij door de plaatselijke bisschop in 1440 benoemd tot kanunnik Na enige tijd vroeg hij ontheffing van zijn functie om aan de universiteit van Salamanca te kunnen studeren. In 1454 werd hij pastoor te San Sebastián. In 1463 trad hij toe tot de augustijnen te Salamanca. Hij was er twee keer prior. Daarnaast trok hij predikend rond en bleek in staat burgertwisten tussen adellijke families bij te leggen.

In zijn gebedsleven ontving hij bijzondere mystieke genadegaven. Hij was een begenadigd predikant, die kon zeggen waar het op stond. Om die reden heeft een hertog uit de buurt geprobeerd hem te doen doden. Johannes was bij hem op bezoek geweest om hem zijn mensonwaardige levenswijze onder de aandacht te brengen. Aan de buitenkant leek het alsof de man hem welwillend aanhoorde. Maar zodra hij weg was, gaf hij twee huurmoordenaars opdracht in een hinderlaag te gaan liggen en de geestelijke uit de weg te ruimen. Toen de twee schurken zagen op wie hun opdrachtgever het had gemunt, konden ze het niet over hun hart verkrijgen zo’n goed en onschuldig mens geweld aan te doen. Zij kwamen te voorschijn, biechtten hem op waarom zij daar eigenlijk waren en kregen vergiffenis van de heilige man. Bij een andere gelegenheid was het een prostitué die een poging deed hem te vergiftigen. Volgens zeggen heeft hij doden weer ten leven gewekt.

Hij ligt begraven in Salamanca, en werd in 1690 heilig verklaard.

Hij is patroon van het bisdom en de stad Salamanca; daarnaast van de augustijnen.

maandag in week 10 door het jaar


Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 1-7

Mensen die geleden hebben en dit lijden zonder kleerscheuren hebben doorstaan, kunnen ook troosten. Zij kunnen hun eigen lijden opzij zetten om met anderen mee te lijden. Hét voorbeeld hiervan was Christus. En daarop doet Paulus een beroep. Zoals Paulus navolger was van Christus tot in zijn lijden toe, zo moeten ook wij navolgers zijn én van Christus én van de apostel.

Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en van onze broeder Timoteüs. Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaje. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.
Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan.
De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

 

Psalm 34, 2-9

Refr.: Proef, en geniet van de goedheid van de Heer.

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Roem met mij de grootheid van de Heer,
sluit u aan om zijn Naam te verheffen.
Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de Heer,
Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

De engel van de Heer waakt
over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen.
Proef, en geniet de goedheid van de Heer,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 1-12

Vandaag begint een doorlopende lezing uit het evangelie van Matteüs. De zaligsprekingen (gelukkig zij… vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling) vormen een basisstuk van Jezus’ levensopgave. Deze worden aangeboden aan allen die haar willen aanvaarden. Zoals Jezus moeten wij voor God staan, als armen van geest en met al die andere schoonmenselijke eigenschappen.

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.’

Van Woord naar leven

Vandaag horen we Jezus zeggen: ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.’

Inderdaad, wie zuiver van hart is mag zich geluk-zalig prijzen. ‘Zij zullen God zien’ zegt Jezus.

Wat betekent het ‘zuiver van hart zijn’ ?
Wat houdt dat in ‘zij zullen God zien’ ?

Zuiver van hart zijn zij die leven in het hart van God, die hun thuis hebben in Hem. Het zijn zij die toelaten dat God door hen leeft, degenen die arm zijn geworden opdat God God kan zijn. Het zijn zij die geleerd hebben instrument te zijn van de liefde, penseel in de handen van God. Het zijn zij die dragers zijn van Gods goedheid, uitdragers van zijn vrede. Het zijn zij die leven naar Gods beeld en gelijkenis, verenigd met Christus: hun centrum, hun Al.

Ja, zij zien God. Zij staan als het ware als een gebed zonder ophouden voor het aanschijn van de Vader, badend in zijn liefde, drinkend van zijn goedheid. Zij zien God in zichzelf, in elke broer en zus, in heel de schepping, en in zovele situaties waar Hij naar ons toekomt. Zij ontvangen en geven, zij groeien en doen groeien, Christus barend voor allen en alles.

Zuiver van hart is hij die leeft in God.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer God,
maar ons zuiver van hart,
volwassen in geloof,
bekwaam in het liefhebben.
Leer ons ons te geven aan U,
doorheen Jezus uw Zoon,
opdat wij mogen groeien
in zijn ja-woord tot U.
Kom heilige Geest.
Amen.