Lezingen van de dag – maandag 15 april 2019


Heilige (of feest) van de dag

Crescens van Myra († ca 400)

Crescens van Myra, Lycia, Klein-Azië; martelaar

Hij was een eerzaam burger van de stad Myra. Toen er vervolgingen uitbraken en er steeds meer slachtoffers onder de christenen begonnen te vallen, begaf hij zich naar de stadsbestuurders om hun onder de aandacht te brengen dat dit alles goddeloos was; en dat ze beter konden geloven in de ware God, de Schepper van hemel en aarde. Zij hadden in het geheel geen eerbied voor zijn ouderdom noch voor zijn eerbiedwaardige staat van dienst. De stadsbestuurders lieten hem arresteren en folteren. Toen hij niet tot andere gedachten gebracht bleek te kunnen worden, werd hij door hen levend verbrand.

Bron: Heiligen.net

 

maandag in de Goede Week


Uit de profeet Jesaja 42, 1-7

In vier liederen bezingt Jesaja de ‘Dienaar van Jahwe’, waarin Jezus de volmaakte verpersoonlijking zal zijn. Het eerste lied spreekt over zijn uitverkiezing. Hij krijgt de opdracht om Israël het heil te brengen. Daartoe werd hij vervuld met de geest. Hij zal in zachtmoedigheid en nederigheid de kracht en het universele licht van de ware God moeten brengen bij de naties.

Zo spreekt de Heer:
‘Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
Dit zegt God, de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren.
In gerechtigheid heb Ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis.’

 

Psalm 27, 1 + 2 + 3 + 13 + 14

Refr.: De Heer is mijn licht, mijn behoud.

De Heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen ?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn ?

Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.

Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

Mag ik niet verwachten
de goedheid van de Heer te zien
in het land van de levenden ?

Wacht op de Heer,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de Heer.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 12, 1-11

De maaltijd bij Lazarus en de zalving van Jezus vinden plaats zes dagen voor Pasen. Judas Iskariot vindt het een geldverspilling. Dit verslag verwijst reeds naar de komende gebeurtenissen. Judas zal Hem overleveren. Jezus zal sterven, maar ook verrijzen. De aanwezigheid van Lazarus herinnert er ons aan dat Jezus heer en meester is over leven en dood.

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt.
Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen.
Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.
Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit.
Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’
Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de dood had opgewekt.
De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in Hem gingen geloven.

Van Woord naar leven

Judas Iskariot wilt de heilige uithangen maar dat is puur voor de schijn. In werkelijkheid is hij een dief, een verrader. Achter de schone schijn schuilt een kwaad hart. Iets dat bij ons allemaal wel eens voorkomt: goed doen opdat de mensen ons hoog zouden inschatten terwijl we diep vanbinnen… ach… we weten het wel.

Maria daarentegen nam een kruikje zeer kostbare olie, ze zalfde de voeten van Jezus en droogde ze met haar haren af. De geur van de olie, zo staat er, vulde heel de ruimte. Met de olie gaf Maria in gehele toewijding zichzelf aan de Heer. Hem had ze lief, aan Hem gaf ze zichzelf, Hem wou ze dienen. Ze had immers de vermaning goed begrepen die Jezus enige tijd terug aan haar zuster Marta gaf dat zij, Maria het beste deel gekozen had, weet je nog…

Hoe gaan wij in deze dagen van de Goede Week met onszelf om… Houden we onszelf krampachtig vast, levend voor de mooie schijn, of durven we ons los te laten, ons schenken aan de Heer opdat Hij de weg met ons kan gaan die Hij met ons wilt gaan.

Net als Judas zijn we allemaal een stuk geknakt riet, zoals de profeet Jesaja dat vandaag uidrukt. We zijn geknakt door anderen, door eigen lauwheid, of zelfs zonde. Het geknakte breekt God niet af, integendeel. Hij zal het ondersteunen, tot het weer sterk wordt. Zoals het vlammetje dat dreigt te doven. Met zorg zal Hij het kleinste vlammetje voorzien van de nodige bescherming en dat beetje Wind dat het nodig zal hebben om weer een sterkte vlam te worden, in staat anderen tot warmte te zijn.

Wat lauwheid en zonde betreft: meer dan wijzelf weet Jezus hoe nee-woorden het vuur in de mens dooft. Toegeven aan luiheid en kwaad verwijdert de mens steeds meer van God. Met alle gevolgen van dien voor hemzelf en de samenleving.

Voor hen, voor ons, zal Hij de weg gaan van het kruis. Nederig zal Hij afdalen tot de allerminste, om helemaal onderaan de ladder elk geknakt rietje te sterken. Elke van God vervreemde mens (door lauwheid of zonde) zal Hij optillen omdat … ja, omdat Jezus liefde is, omdat Hij ons liefheeft, trouw, tot het uiterste.

De Goede Week staat in het teken van deze Liefde.
Moge Jezus’ genade ons ten diepste bevruchten.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,
dank om uw grote liefde voor ieder van ons.
Wat zouden we zijn zonder U…
Neem ons op in uw reddende aanwezigheid
en leer ons ‘ja’ te zeggen tot U,
uw kruis omhelzend,
van uw kruis ontvangend.
Kom heilige Geest.
Amen.