Lezingen van de dag – maandag 19 nov 2018


Heilige (of feest) van de dag

Mechthildis van Hackeborn († 1299)

Mechthildis van Hackeborn (ook van Helfta) osb, kloosterlinge, Helfta Duitsland

Zij werd in 1241 geboren en werd op zevenjarige leeftijd voor haar verdere vorming toevertrouwd aan de zusters van het cisterciënzerinnenklooster Rodersdorf. Haar zus Geertruida († 1292; feest 16 november) was daar al eerder ingetreden en zou er in 1251 tot abdis gekozen worden. Mechtild trad zelf toe tot de kloostergemeenschap, die in 1258 verhuisde naar Helfta bij Eisleben. Mechtild werd aangewezen als het hoofd van de kloosterschool. Dat paste goed bij haar, want zij was wetenschappelijk uitstekend onderlegd; bovendien was zij kunstzinnig hoog begaafd. Daarnaast bleek zij een fijne en hartelijke persoonlijkheid.
Zij had een bijzondere devotie tot het Heilig Hart van Jezus. Enkele van haar gebedservaringen heeft zij in geschriften neergelegd. Deze zijn in later eeuwen van groot belang geworden voor de verbreiding van de Heilig-Hart-devotie.

Zij wordt afgebeeld tezamen met Geertruida voor een kruisbeeld; met een vlammend hart in de hand; de Heer geeft haar zijn hart; de Heer tronend in haar hart; engelen die haar bij haar dood de laatste sacramenten geven; met een boek waarop een duif zit (symbool van de Heilige Geest); een blinde kloosterzuster genezend.
Zij wordt aangeroepen tegen blindheid.

Bron: Heiligen.net

maandag in week 33 door het jaar


Uit het boek Apocalyps 1, 1-4 + 2, 1-5a

De apostel Johannes, in ballingschap, schrijft aan de kerken van Asia en in hen aan heel de Kerk. Hij vraagt terug te keren naar de tijden van de eerste liefde, geen compromissen te sluiten, maar ons steeds te bekeren.

Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.
Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft: Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen.
Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger.”

 

Psalm 1, 1-4 + 6

Refr.: Gelukkig de mens die zich verdiept in de wet van de Heer.

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de Heer
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Zo niet de wettelozen !
Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 18, 35-43

Het was hard voor de leerlingen wat Jezus hen in uitzicht stelde. Zij konden het nauwelijks geloven. Jezus antwoordt met de genezing van een blinde bedelaar. Met hem horen wij de leerlingen en ook onszelf zeggen: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien’. Ook wij hebben geloof en overgave nodig om te begrijpen en te doen wat de Heer van ons vraagt.

Toen Jezus in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg Hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem: ‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’
Daarop riep de blinde: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’
Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’
Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij Hem moest brengen. Toen deze voor Hem stond, vroeg Hij hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’
De blinde antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’
Jezus zei: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’
Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Hem terwijl hij God loofde.
Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.

Van Woord naar leven

Laten we vandaag eens stilstaan bij de voorlaatste zin uit het evangelie van vandaag: ‘Onmiddellijk kon hij weer zien, en hij volgde Hem terwijl hij God loofde’.

Elke aanraking die Jezus aan ons doet is in wezen een aanraking van genezing.
Wanneer je zojuist het ‘dagelijks Bijbelcitaat’ in je mailbox hebt gelezen, heeft Christus je aangeraakt met zijn Woord. Zo ook bij het lezen van de ‘lezingen van de dag’.
Moest je vandaag naar de Eucharistie gaan, raakt Christus je daar heel bijzonder aan doorheen Woord en Brood.
Wanneer wij thuis of op het werk ons in gebed tot Jezus richten, raakt Hij ons.
Wanneer wij doorheen de dag daden van liefde stellen, is dat omdat Hij ons heeft aangeraakt, ons heeft aangezet Hem te volgen, ook al doen we dit misschien (nog) niet zoals Hij het werkelijk zou willen.
Wanneer wij anderen daden van liefde zien doen, raakt Hij ons aan via onze ogen.
Kijk naar al het zogenaamde zwakke in de wereld… waardoor Christus heel bijzonder naar ons toekomt met de uitnodiging Hem lief te hebben.
Kijk naar je partner en zie zijn (ook Zijn) uitnodiging tot liefde, tot het schenken van vergeving, enz…
Of kijk naar de pracht van de natuur… een schitterende aanraking van God die heel ons zijn tot diepe verwondering kan brengen.
En zo kunnen we nog lang doorgaan…

Het is goed ons bewust te zijn van het feit dat Jezus ons voortdurend aanraakt, om vanuit deze aanraking Hem te volgen zoals de blinde man uit het evangelie van vandaag. Dat volgen zal de genezing steeds verder voltrekken, het zal vrede schenken aan ons hart, en het zal ons tot mensen maken die er vreugde in vinden ‘in’ de Heer te leven.

Laten ook wij, net zoals bij de man uit het evangelie van vandaag, bij elke aanraking van de Heer, kiezen om Hem te volgen. Niet een beetje, niet enkel wanneer we er zin in hebben of wanneer het ons goed uitkomt, maar altijd en overal. En dit in eenvoud, God lovend om Christus in ons leven, en al het goede dat daaruit voortkomt.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,
beziel ons bewustzijn met de gave van uw heilige Geest, opdat wij in al het goede U mogen herkennen; Gij die naar ons toekomt, Gij die ons aanraakt, Gij die ons geneest. Schenk ons bij dit ‘zien’ de genade U te volgen, God lof brengend om uw aanwezigheid en al de goede vruchten die Gij doorheen de mens bewerkstelligt.
Amen.