Lezingen van de dag – maandag 20 februari 2017


Heilige (of feest) van de dag

Eucherius van Orléans († 743)

Eucherius van Orléans osb (ook van Jumièges of van Sint-Truiden), Frankrijk; bisschop; † (738 of) 743

Hij was afkomstig uit Orléans en genoot een zorgvuldige opvoeding. Rond 714 trad hij in bij de benedictijnen van klooster Jumièges aan de Seine in het bisdom Rouen. In 721 werd hij bisschop van zijn geboortestad. Omdat hij zich te weer stelde tegen de wijze waarop Karel Martel met kerkelijke goederen omsprong, werd hij in 737 naar Keulen verbannen. Daar werd hij al gauw een geliefd man. Vervolgens werd hij naar Luik gestuurd en bracht zijn laatste jaren door in de abdij van Sint-Truiden, België.

Hij stond in zo’n hoog aanzien, dat hij naast de stichter van het klooster Sint Trudo, begraven werd.

Hun beider gebeente werd tot tweemaal toe verheven; de eerste keer op 11 augustus 880, en voor de tweede keer op 11 augustus 1169.

Geschiedkundigen menen, dat zijn verering er de oorzaak van is geworden, dat zijn naam terecht is gekomen op de lijst van Maastrichtse bisschoppen, en dat hij sindsdien wordt aangezien voor achtste bisschop van die stad.

maandag in week 7 door het jaar


Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 1, 1-10

De schepping is het werk van Gods liefde voor de mensen. Wanneer wij dit alles durven zien als een gave, kunnen wij in dit plan ook Gods wijsheid ontdekken. Zij die Hem liefhebben gaan dit nog meer beseffen.

Alle wijsheid komt van de Heer en is bij Hem tot in eeuwigheid.
De zandkorrels aan de zee, de druppels van de regen en de dagen van de eeuwigheid, wie kan ze tellen?
De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde, de oervloed en de wijsheid, wie kan ze meten?
De wijsheid is vóór alles geschapen, inzicht en begrip bestonden al voor de tijd begon.
De bron van de wijsheid is het woord van God in de hoogste hemel, haar wegen zijn de eeuwige geboden.
De wortel van de wijsheid, voor wie werd hij blootgelegd, haar diep doordachte daden, wie kent ze?
De kennis van de wijsheid, aan wie werd ze geopenbaard, de rijke ervaring die ze biedt, wie heeft die verworven?
Slechts één is wijs en ontzagwekkend: Hij die zit op zijn troon.
De Heer zelf heeft de wijsheid geschapen, Hij heeft haar gezien en uitgemeten, haar over heel zijn schepping uitgestort.
Al wat leeft heeft Hij in haar laten delen, en Hij schenkt haar aan wie Hem liefheeft.
De liefde voor God is eerbiedwaardige wijsheid voor hen aan wie Hij zich kenbaar maakt; Hij geeft wijsheid aan wie ontzag voor Hem heeft.

 

Psalm 93, 1 + 2 + 5 

Refr.: Heiligheid is van Gods huis het sieraad.

De Heer is koning, met hoogheid is Hij bekleed,
de Heer is met macht bekleed en omgord.

Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
en vast staat van oudsher uw troon.

U bent van alle eeuwigheden.
Uw uitspraken zijn betrouwbaar.

Heiligheid is van uw huis het sieraad,
Heer, tot in lengte van dagen.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 9, 14-29

De genezing van een bezetene vertoont meerdere symbolische gelijkenissen met wat het uitverkoren volk meemaakte. Hij was stom, dikwijls werd hij in het water geworpen en in het vuur, hij knarsetandt. Het volk kende ook zulke periodes. Zonder profeten was het stom, het trok door de zee en de wolk. Het morde in de woestijn. Dit zieke volk moet door de dood heen naar het leven, zoals wij met Christus mogen sterven en verrijzen.

Toen Jezus na de gedaanteverandering terugkwam bij de andere leerlingen, zag Hij een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze Hem zagen, en liepen meteen naar Hem toe om Hem te begroeten. Hij vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’
Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar U gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’
Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie verdragen? Breng hem bij me.’
Ze brachten de jongen bij Hem. Toen de geest Hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer.
Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’
Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als U iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’
Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’
Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak Hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest die doof en stom maakt, Ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’
Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op.
Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen Hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’
Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’

Van Woord naar leven

Lieve mensen,
vandaag in de eerste lezing het begin van dat mooi en diepgaand boek uit het Oude Testament: Wijsheid van Jezus Sirach. Er staan juweeltjes in. Als je eens tijd hebt moet je dat boek eens in z’n geheel doorlezen. Het zijn niet altijd eenvoudige woorden, maar in de diepte is het boek echt een parel.

Gewoon al die eerste zin: Alle wijsheid komt van de Heer en is bij Hem tot in eeuwigheid. 

Wie deze woorden zich biddend eigen maakt kan niet anders dan echt of innerlijk op de knieën gaan in een geest van diepe dankbaarheid jegens God, jegens zijn aanwezigheid, jegens al wat Hij geeft, al wat Hij is, al waartoe Hij uitnodigt. Al wat mooi is, edel en nobel, verheven en zuiver, heilig en kostbaar, komt van God. Ja, al wat in de diepte wijs is komt van Hem, het heeft bij Hem zijn oorsprong, het kent in Hem zijn vervulling, het vindt in Hem zijn zin.

Gods wijsheid toont zich nog het meest in de liefde die Hij heeft voor elk schepsel op aarde, ver voorbij de grenzen van het aards bestaan; ja tot in de eeuwigheid. Die liefde, die Hij koestert voor ieder van ons persoonlijk, ook dus voor u, heeft Hij nog het meest getoond in de zelfgave van zijn Zoon Jezus op het kruis met het zalige Pasen tot gevolg voor ieder. Daarom heb ik als afbeelding bij het Bijbelcitaat van vandaag gekozen voor de paus die de Gekruisigde zoent. De paus zoent in naam van elk mensenkind de liefde van de Heer. In het kruis ontvangt de mensheid de verzoening met God. Zeer mooie en diepgaande foto !

Lieve mensen,
laten we dankbaar zijn om Gods liefde. Laten we deze liefde beantwoorden door zelf liefde te worden, en wel vanuit de liefde de Hij voor ons koestert, en schenkt in zijn geliefde Zoon.

Kijk naar het kruis, lieve mensen, en bemin in naam van de Heer. Ja, bemin.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Goede Vader,
wij danken U om de liefde die Gij hebt voor ieder van ons. Trek ons in het vuur van uw Zoon, opdat wij deelgenoot mogen worden van uw liefde voor de mensheid.
Kom heilige Geest. Amen.