Lezingen van de dag – maandag 31 dec 2018


Heilige (of feest) van de dag

Zoticus van Constantinopel († 340)

Zoticus van Constantinopel; stichter & martelaar

Volgens zeggen was hij afkomstig uit een oud Romeins geslacht, sommigen menen zelfs dat hij een bloedverwant was van keizer Constantijn († 337; feest 21 mei). Hij was begaan met de armen en hulpbehoevenden. Daarom kwam hij naar Constantinopel, verkocht al wat hij bezat en besteedde de opbrengst aan de stichting van opvanghuizen voor armen, wezen, daklozen en zieken. Ondanks zijn hoge afkomst nam hij zelf deel aan de verzorging en verpleging van deze mensen. Naar verluidt zou Constantijn hem persoonlijk geld gegeven hebben om zijn werk te ondersteunen.

Hij ontving de priesterwijding en keerde zich tegen de ariaanse opvattingen van Constantijns zoon en opvolger keizer Constantius (337-361).

Vergramd hierover liet de keizer hem achter een wilde ezel binden en zo over de grond slepen tot hij aan zijn verwondingen was overleden.

Bron: Heiligen.net

 

31 december


Uit de eerste brief van Johannes 2, 18-25

Johannes werd geconfronteerd met gedoopten, die reeds in het jonge christendom ontrouw geworden zijn aan de Heer. Zij hebben de geloofsgemeenschap verlaten. Echt geloven in de Heer veronderstelt verbondenheid met de gemeenschap die in Hem gelooft.

Vrienden,
het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.
U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt.

 

Psalm 96, 1 + 2 + 11 + 12 + 13

Refr.: De hemel straalt en de aarde jubelt.

Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing voor de Heer, heel de aarde.

Zing voor de Heer, prijs zijn Naam,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.

Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen voor de Heer.

Want Hij is in aantocht,
in aantocht is Hij als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 1, 1-18

Johannes benadrukt de kern van ons geloof: God heeft zich aan de mensen gegeven in zijn scheppend, menswordend en levengevend Woord. Het Woord is vlees geworden, mens zoals alle mensen. Dat woord kan men aanvaarden, of verwerpen. Zowel in de schepping, menswording als in Jezus’ leven is duidelijk dat Gods liefde het laatste woord is.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’
Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Van Woord naar leven

‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid’, zo lezen we vandaag in het evangelie.

Lieve mensen, het is vandaag de laatste dag van het jaar. Een iets of wat speciale dag, zeker naar de latere uren toe. Sommigen dansen het jaar feestend uit, weer anderen genieten van een intiem samen-zijn met familie of vrienden, sommigen bidden van oud naar nieuw; op zich mooi.

Ik zou u willen uitnodigen, de woorden uit het Johannes-evangelie hierboven aanhalend, dit jaar in diepe dankbaarheid af te sluiten. Dankbaarheid op de eerste plaats om God die bij ons is in Jezus Christus. Mensen, dat is zo’n groot geschenk voor de mensheid ! We kunnen daar ons niet genoeg bewust van zijn.
Jezus is àltijd bij ons, zowel op momenten dat wij bij Hem zijn alsook op momenten dat wij niet bij Hem zijn. Hij is trouw, ook al zijn wij wel eens ontrouw. En steeds opnieuw staat God in zijn Zoon op ons te wachten om ons weer in zijn armen te sluiten, ons omhelzend met zijn barmhartigheid, ons zijn liefde gevend. Dat is zo groots !! Het is Blijde Boodschap op zich.

Mogen wij deze Blijde Boodschap ook zijn voor elkaar; vanuit Gods inwoning diep in onszelf. Dit is geen onmogelijke opdracht, immers zo lezen we vandaag: ‘Uit Gods goedheid zij wij allen met goedheid overstelpt’. Inderdaad, zo is dat, elke mens, ook u en ik, draagt heel wat potentieel in zich om die Blijde Boodschap te kunnen volbrengen. Het is potentieel gegeven door God zelf. Ieder heeft talenten die hij kan ontwikkelen, gaven die hij heeft ontvangen, om die persoon te worden die God met hem wilt gaan. Het vraagt keuze van ons om ons te schenken aan Christus, opdat Hij in ons Gods weg kan gaan.
Laat ons in het komende jaar kiezen voor deze weg.

En laten we vandaag vooral dankbaar zijn om het voorbije jaar; dankbaar om God die elke dag bij ons was, dankbaar om zijn woonst in ieder van ons, om zijn liefde voor elke mens.

Een mooie jaarwissel voor ieder van u !

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Goede Vader,
geef dat wij er mogen zijn voor U, zoals Gij er zijt voor ons. Trek ons in de brand van uw liefde, maak ons innig één met U, opdat wij vanuit U mogen doen wat wij te doen hebben. Schenk ons de genade dat het jaar 2019 een beslissing mag zijn voor U, 365 dagen lang.
Om deze genade bidden wij U, door Christus, onze Broeder en Heer.
Amen.