Lezingen van de dag – maandag 31 oktober 2016


Heilige (of feest) van de dag

Alfonsus Rodriguez († 1617)10-30

(ook Alonso) Rodríguez sj, Palma de Mallorca, Spanje; lekenbroeder

Hij werd geboren in de Spaanse stad Segovia in de dertiger jaren van de 16e eeuw. Hij heeft enige tijd aan het jezuïetencollege van Alcalá gestudeerd. Maar toen zijn vader stierf, werd hij naar huis teruggeroepen om diens stoffenhandel over te nemen. In 1557 trouwde hij. Het echtpaar kreeg twee zoons en een dochter. Eerst ging zijn bedrijf failliet en vervolgens kwamen kort na elkaar zijn dochtertje, zijn vrouw, zijn twee jongens en zijn moeder te overlijden. Toen had hij alleen nog zijn geloof om zich aan vast te klampen. Hij was achtendertig jaar en net als Sint Paulus destijds stelde hij de vraag: ‘Heer wat wilt Gij dat ik doe?’

Op 31 januari 1571 trad hij te Valencia in bij de jezuïeten als lekenbroeder. Hij werd gezonden naar het college Montesion te Palma de Mallorca. Hij arriveerde er op 10 augustus van hetzelfde jaar en zou ruim vijfenveertig jaar onafgebroken de functie van broederportier vervullen.

Hij was een man van gebed, grote eenvoud en diepe vroomheid. Velen kwamen hem opzoeken om goede raad van hem te ontvangen. Een van hen was de priesterstudent Pedro Claver († 1654; feest 9 september). Als voormalig handelsman wist hij te vertellen dat er in de Nieuwe Wereld vreselijke dingen gebeurden. Vanuit Afrika werden door Spanjaarden, Portugezen, Hollanders en Engelsen negers naar Zuid-Amerika overgebracht, om daar voor goudgeld op de markt verkocht te worden. Ze werden in de goud- en zilvermijnen te werk gesteld en stierven als ratten. “Het goud en zilver waar onze kerken en paleizen mee zijn versierd, kost duizenden mensenlevens, en er schijnt niemand te zijn die zich om die arme mensen bekommert”, zo besloot broeder Alfonso. Van dat ogenblik af, stond het voor Pedro vast dat hij daar naartoe wilde. Pedro zou uitgroeien tot de Apostel van de negerslaven.

Broeder Alfonsus werd in 1888 door paus Leo XIII († 1903) heilig verklaard.

maandag in week 31 door het jaarbijbel


Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 2, 1-4

Acht de ander belangrijker dan uzelf.

Broeders en zusters,
nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

 

Psalm 131, 1-3

Refr.: Bij U, Heer, ben ik veilig; bescherm mij in uw vrede.

Heer, niet trots is mijn hart, Drieeenheid_2
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.

Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.

Israël, hoop op de Heer,
van nu tot in eeuwigheid.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 14, 12-14

Nodig armen, kreupelen, verlamden, blinden uit.

Jezus zei tot de Farizeeër die Hem aan tafel had genodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’

Van Woord naar leven

‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit.’

Jezus vermaant de mensen waar Hij te gast was. Hij vermaant hen niet omdat ze slecht zouden zijn, wel omdat ze hun goedheid en rijkdom, hun sympathie enkel voor elkaar bewaarden. Het bleef binnen hun eigen kring, een gemeenschapje waar al wat arm en broos was uitgesloten was.

Wij zijn de laatste dag van oktober, 2016. De terreurbeweging Islamitische Staat mag dan aan terrein en manschappen inboeten, ze blijft waar ze kan aanslagen plegen, verkrachten, uitbuiten, ginds en op vele plekken wereldwijd.
Boko Haram mag dan enkele jonge vrouwen vrijgelaten hebben, velen zitten nog gevangen in de klauwen van hun boosdoeners, terwijl deze laatsten via video’s de wereld uitlachen.
Honderdduizenden vluchtelingen wachten hier in Europa af of ze een nieuw leven mogen beginnen, als ze hun overtocht over de Middellandse Zee al gehaald hebben.
Vandaag zijn er op onze aarde meer dan achthonderd miljoen ondervoede mensen terwijl er naar het schijnt wereldwijd genoeg voedsel is om de wereldbevolking te voeden. De huidige kennis, instrumenten en beleidsmaatregelen, gecombineerd met politieke wil, zouden een oplossing kunnen bieden voor deze problemen. Dat lees ik; ik ben ook geen expert.
Morgen, met Allerheiligen, zal de Sant’Egidiusgemeenschap in Antwerpen weer haar overleden vrienden/daklozen herdenken; gestorven op de straat of thuis; door armoede. Het zullen er weer tientallen zijn; veel toch voor een grootstad als Antwerpen.
Hoeveel mensen lijden er vandaag onder eenzaamheid, de muren oplopend van hun appartementje, helemaal teruggedoken in zichzelf, meer en meer verschrompelend in hun alleen-zijn.
En dan de geestelijke honger… zovele mensen snakken naar meerwaarde in hun leven, naar ‘zin’ in hun bestaan.

Lieve mensen, waar staan wij als gelovige gemeenschap, de woorden van Jezus van vandaag in ons hart dragend… Gaan wij als Kerk, als lokale gemeenschap, als parochie, als gezin, en zelfs als individu, de deuren van ons hart wijd open zetten, de ramen geopend naar de wereld, of gaan we verder aan cocooning doen, ons eigen clubje dienen en strelen, elkaar lief in de ogen blijven kijken.
We zijn geroepen te leven van binnen naar buiten, maar de buitenkant welkom hetend in de binnenkant. Laten we, mét de Heer, een hart hebben voor al wat broos en arm is, dichtbij en veraf. Laten we verontwaardigd zijn over het onrecht in de wereld, kwaad om het kwaad, maar liefdevol voor elke mens.

Moge God ons bevrijden van vrijblijvend respect en tolerantie. Moge Hij ons de genade schenken deze te vervangen door diepe en echte medemenselijkheid.
Mogen we als Kerk onze stem laten horen. Mogen we in beweging komen. De wereld wacht.

Uiteraard met een diepe dankbaarheid aan al die mensen die nu reeds veel goed doen !!!!

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer Jezus,Christ-Pantocrator.-Andrei-Rublev.-1410-1420s.-The-central-part-of-the-iconographic-Deesis-of-Zvenigorod.-Moscow-The-State-Tretyakov-Gallery
beziel ons met uw liefde,
leer ons kijken met uw hart,
schenk ons tranen van verontwaardiging,
woede om het onrecht,
maar bovenal de rijkdom van
het evangelisch engagement.
Moge we, ieder naar onze roeping,
ieder met zijn gaven en talenten,
werken aan uw Rijk hier op aarde.
Kom heilige Geest.
Amen.