Lezingen van de dag – vrijdag 25 mei 2018


Heilige (of feest) van de dag

Maria Magdalena de Pazzi († 1607)

Maria Magdalena (gedoopt Caterina) de’ Pazzi (ook de Pazzis), Karmelietes , Florence Italië

Zij werd op 2 april 1566 geboren als Caterina de’ Pazzi in de Italiaanse stad Florence. Op zestienjarige leeftijd trad zij in bij de karmelietessen van klooster Santa Maria degli Angeli in Florence en koos de naam Maria Magdalena. Ondanks (of dankzij?) haar zwakke lichamelijke gezondheid ontving zij zoveel mystieke ervaringen dat ze tot de grote mystici van de kerk wordt gerekend. Kort na haar professie in 1584 had ze veertig dagen lang extases, die door haar medezusters werden opgetekend in het mystieke werk ‘De Veertig Dagen’.

Niet alleen legde zij zichzelf zeer strenge verstervingen op; zo leefde zij bijvoorbeeld uitsluitend op water en brood. Daarnaast had zij zowel geestelijk als lichamelijk veel pijnen te doorstaan. Zij had zulk een intense devotie voor de eucharistie en de lijdende Christus, dat zij tenslotte de stigmata in haar lichaam ontving.

Zij werd heilig verklaard in 1669.

Zij is patrones van Florence en Napels; en van de ongeschoeide karmelietessen.

Zij wordt afgebeeld als karmelietes; met vlammend hart en een doornenkroon in de hand (symbool voor haar lijden); met ring (verloofd met lijdende Christus); met Christus die haar kruis, spons en speer aanreikt of haar de communie geeft; met Maria die haar een witte sluier aanreikt.

vrijdag in week 7 door het jaar


Uit de brief van Jakobus 5, 9-12

Veel kwaad zou vermeden worden, wanneer wijzelf of anderen niet lichtzinnig beoordelen, of – wat erger is – wij hen niet in een slecht daglicht stellen. Jakobus stelt de profeten en Job voor als voorbeelden van geduld, lijdzaamheid en standvastigheid temidden van het kwaad, onrechtvaardig aangedaan.

Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.
Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.

 

Psalm 103, 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 11 + 12

Refr.: Liefdevol en genadig is de Heer.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft Hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 1-12

Jezus leert ons hier ondubbelzinnig dat man en vrouw door hun huwelijk onlosmakelijk verbonden zijn. Man en vrouw worden door hun huwelijk één. Daarin mogen zijn hun trouw beleven.

Jezus vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om Hem heen; Hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen.
Er kwamen ook Farizeeën op Hem af. Ze vroegen Hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze Hem op de proef stellen.
Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’
Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’
Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’
In huis stelden de leerlingen Hem hier weer vragen over.
Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

Van Woord naar leven

Vandaag horen we Jakobus zeggen: ‘Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee.’

Met andere woorden: we moeten doen wat goed is; vastbesloten. Ook als dit moeite en tijd kost. Gewoon ervoor gaan. En als het kan: graag met een beetje blijheid.

Concreet betekent dit: doen waartoe de liefde je vandaag oproept. Als je iemand ontmoet vandaag, ontvang hem dan als een persoon die vanuit zichzelf vraagt bemind te worden; en bemin. Ja, bemin, geef hem aandacht, oprecht en gemeend, niet voorbij waaiend, maar de tijd nemend. Hij is immers je broer, je zus. Dat is Kerk-zijn in de straat, in je gezin, op je werk.

Laten we dit doen, zoals gezegd, met een zekere vreugde. Niet met een gemaakte platte-kaas-glimlach, maar met een gemeende vreugde; een innerlijke blijheid die haar wortels vindt in het Pasen van de Heer.

Ja zeggen op de medemens, ja zeggen op de liefde, ja zeggen tot God … daar draait het leven om, en dat geeft leven; aan de ander, en aan jezelf.

En nee zeggen tegen het kwaad, nee tegen ongure praktijken, nee tegen allerlei afgodjes …

De liefde, enkel de liefde.

Ja, laat ons christen zijn, laat ons Kerk zijn. Vanuit haar hart, vanuit de Heer.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer Jezus,
moge ons ja ja zijn en ons nee nee.
Mogen we consequent gaan voor de liefde, vanuit die innige verbondenheid met U.
Amen, ja amen.