Lezingen van de dag – vrijdag 28 aug. 2015


Heilige (of feest) van de dag

Augustinus van Hippo († 430)augustine

bisschop en kerkleraar

Augustinus werd in 354 te Tagaste in Noord-Afrika (Oost-Algerije) geboren, overleden 28 augustus 430 Hippo Regius.
Na een woelige jeugd en een bewogen studentenleven werd hij in Milaan tot het geloof bekeerd en op 24 april in 387 door bisschop Ambrosius gedoopt. (Ook het jaar van overlijden van zijn moeder St. Monica).
34 jaar lang was hij een voorbeeld voor zijn gelovigen, die hij onderrichte door zijn talrijke preken en geschriften, waarin hij ook tegen de dwalingen van zijn tijd krachtig optrad en de geloofsleer op een knappe wijze verduidelijkte. Hij was van 376 tot 383 hoogleraar retorica in Carthago en manicheïst. In Italie was hij in de ban van St. Ambrosius. Terug in Thagaste stichtte hij ca 390 in zijn huis het eerste klooster in Romeins Afrika, waar ook St. Alypius van Thagaste en St. Possidius van Calama intraden en werd in 391 priester. Hij leidt een ascetisch leven. Hij werd bisschop van Hippo.

In zijn Confessiones (Belijdenissen) vertelt hij zijn levensverhaal tot aan de dood van zijn moeder. Het boek is doortrokken van droefheid en leed (met name de dood van zijn moeder). Ook zijn andere werken over de “Drie-eenheid Gods” en de”Staat Gods” (handelend over staten: “wat zijn staten zonder gerechtigheid anders dan grote roversbenden?” zijn van grote invloed geweest op de RK kerk (doop) en op de reformatische kerken (predestinatie). Hij had zijn eigen opvattin over zonde (Heer laat mij heilig doodgaan, maar niet nu) en over genade (alles hangt af van genade en goede werken zijn zonder verdienste). In 428 waarschuwde St. Prosper Tiro hem dat zijn genadeleer in Marseille werd bestreden. Hierop schreef Augustinus zijn “Voorbeschikking der heiligen” en het “Geschenk van de volharding”. Beroemd zijn ook zijn bijbelpreken, waaruit blijkt hoezeer hij volgens de Schrift leefde.

Augustinus is samen met Ambrosius van Milaan, Gregorius de Grote en Hieronymus van Bethlehem een van de vier grote westerse kerkvaders. Hij werd in 1295 tot kerkleraar uitgeroepen. Zijn graf bevindt zich sinds de 8e eeuw in Pavia. Na zijn dood verrezen in Noord-Afrika religieuze groeperingen die men met kloosters kan vergelijken. Deze monniken weken naar Zuid-Europa uit en daar werd de grondslag voor de orden van de augustijnen en augustinessen gelegd. Zij volgen de heilige in zijn brief nr. 221 neergelegde regel.

Patr. van de bisdommen Coimbra en Lamego, van bibliothecarissen, bierbrouwers, boekbinders, boekdrukkers, boekhandelaren, brouwers, drukkers, theologen; beschermer van ogen.

VRIJDAG IN WEEK 21 DOOR HET JAAR


Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 4, 1-8

De Tessalonicenzen hadden wel het geloof van Paulus aanvaard, maar daarom waren zij nog niet vrij van heidense invloeden. Paulus ziet een oplossing in een moraal die leeft vanuit de heilige Geest die ons door God geschonken wordt.

Broeders en zusters,
in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft.

 

Psalm 97, 1 + 2b + 5 + 6 + 10 + 11 + 12

Refr.: Breng hulde aan Gods heilige Naam.

De Heer is koning – laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust. 130106-trinitasicoon
Zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

De bergen smelten als was voor de Heer,
voor de Heer van heel de aarde.
De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

U die de Heer bemint: haat het kwade.
Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn,
uit de greep van de goddelozen bevrijdt Hij hen.

Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
vreugde voor de oprechten van hart.
Verheug u, rechtvaardigen, in de Heer,
en breng hulde aan zijn heilige Naam.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 25, 1-13

Naast waakzaamheid raadt Jezus de christenen ook wijsheid en voorzichtigheid aan. De boodschap van het evangelie moet nu reeds in de praktijk worden gebracht. Anders zullen wij niet klaar zijn wanneer de bruidegom komt. De Kerk wordt hier bruid genoemd. Zij bereidt zich voor op de komst van de bruidegom, Christus haar Heer.

Jezus hield zijn leerlingen volgende gelijkenis voor:
‘Het zal met het Koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.
De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich.
Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”
Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”
De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”
Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”
Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.’

Van Woord naar leven

‘Wees waakzaam’

Christus Jezus zal komen als onze verlosser en rechter aan de grens van de tijd. Dan zullen we Hem ontmoeten, eens en voor altijd. Wie we ook zijn, waar en hoe we ook geleefd hebben… de ontmoeting zal plaatsvinden. Laten we dus waakzaam zijn.

De parabel handelt niet enkel over de ontmoeting met de Heer bij ons sterven. Hij handelt ook over elk moment waarop we de Heer ontmoeten of ervaren dat Hij op ons toekomt (nu dus bijvoorbeeld in zijn Woord dat je zonet gelezen hebt in de lezingen van de dag). Jezus Christus is niet alleen toekomst, Hij is ook heden en hier. Ook daarvoor moeten we waakzaam zijn.

Ieder moment van de dag kan een moment worden van eeuwigheid, een kans om God en de medemensen te dienen en hen te beminnen met de liefde die de Allerhoogste ons toereikt.
Soms kan Hij opeens voor ons staan, klaar en helder en heel bewust. Duidelijk klinkt dan de plotse roep “Daar is de bruidegom!”
Maar soms gebeurt het dat Hij als het ware op ons toesluipt op zachte voeten. Opeens staat Hij dan stil naast ons, stil achter ons.
Of Hij gaat met ons mee zonder spreken, zonder zichtbaar of hoorbaar teken. Maar Hij is er wel.
Het kan ook zijn dat ons geloof wankelt, dat ons bidden en zelfs beminnen dor is, dat we twijfelen, enz… ook dan is Hij midden onder ons en leidt Hij ons.

Hij is er altijd; als de aanwezige én de komende.

Laten ons leven met een wakker hart.

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,OLYMPUS DIGITAL CAMERA
schenk ons die diepe liefde,
uw heilige Geest,
die ons met hart en verstand
bewust maakt van uw komen.
Maak van ons oplettende mensen
die niet verdwalen in hun eigen ik los van U,
maar maak ons tot verliefde mensen
op uw aanwezigheid.
Kom heilige Geest.
Amen.