Lezingen van de dag – vrijdag 31 aug 2018


Heilige (of feest) van de dag

Maria, Moeder en Middelares van genade

gedachtenis

De heilige Maagd werkte op buitengewone wijze mee in het verlossingswerk van haar Zoon. Het was haar vrije instemming bij de Aankondiging door de aartsengel Gabriël, die de menswording bewerkstelligde. Volgens de heilige Thomas van Aquino was het alsof God de Vader had gewacht op de toestemming van de mensheid door de stem van Maria.

Door haar goddelijk moederschap is Maria op innige wijze verenigd met het mysterie van de verlossing, tot aan de vervulling ervan aan het kruis. Daar, op Calvarië, nam Maria op een bijzondere wijze deel aan het lijden en sterven van haar Zoon. Vanop het kruis was Hij zo goed Maria aan de apostel Johannes te geven, die de gehele mensheid vertegenwoordigde. Dit verklaart de redenering achter de leer van de Kerk, die niet ophoudt te verkondigen, zoals kort geleden gedefinieerd door het Tweede Vaticaanse Concilie: «De moederlijke taak van Maria tegenover de mensen verduistert of vermindert op geen enkele wijze dat enig middelaarschap van Christus, maar toont aan, hoe krachtig het is.»
Zij is de Middelares vanwege de Middelaar, haar Zoon. Het gaat om een «middelaarschap in Christus». «De onmiddellijke vereniging van de gelovigen met Christus wordt er geenszins door belemmerd, maar juist bevorderd.»

Maria oefende dit middelaarschap al uit toen Johannes de Doper van vreugde opsprong in de schoot van Elisabeth.
Jaren later, op de bruiloft te Kana, was Maria verantwoordelijk voor het eerste wonder dat door haar Zoon verricht werd. In deze situatie wilde Maria haar gastheer en gastvrouw van dienst zijn, zodat zij niet in verlegenheid gebracht werden. De heilige Johannes wijst erop dat dit wonder ook geestelijke consequenties had: en zijn leerlingen geloofden in Hem.
Zoals het geval is bij alle moeders, sprak zij ten gunste van anderen bij haar Zoon, bij veel gelegenheden die in de evangelies niet genoemd worden. «Ten hemel opgenomen, heeft zij deze heilbrengende taak niet neergelegd, maar door haar menigvuldige voorspraak gaat zij voort ons de gaven van het eeuwige heil te bezorgen. Met moederlijke liefde draagt zij zorg voor de broeders van haar Zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegend vaderland bereiken. Daarom wordt de heilige Maagd door de Kerk aangeroepen onder de titels van voorspreekster, hulp, weldoenster, middelares.»

vrijdag in week 21 door het jaar


Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 17-25

Voor heel veel mensen is de dwaasheid van het kruis moeilijk te aanvaarden. Zoals sommige Joden verwachten velen een machtiger christendom. Anderen zien zoals de Grieken in het christendom een verstandelijk systeem. Aan alle mensen biedt God daarentegen de dwaasheid en de zwakte van het kruis.

Broeders en zusters,
ik ben niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen; en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.
De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’ Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?
Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en Hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging.
De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

 

Psalm 33, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11

Refr.: Juich, rechtvaardigen, voor de Heer.

Juich, rechtvaardigen, voor de Heer,
de oprechten moeten Hem loven.

Huldig de Heer bij de klank van de lier,
speel voor Hem op de tiensnarige harp.

Oprecht is het woord van de Heer,
alles wat Hij doet is betrouwbaar.

Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.

De Heer doet de plannen van volken teniet,
Hij verijdelt wat naties beramen.

Het plan van de Heer houdt eeuwig stand,
wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 25, 1-13

Naast waakzaamheid raadt Jezus de christenen ook wijsheid en voorzichtigheid aan. De boodschap van het evangelie moet nu reeds in de praktijk worden gebracht. Anders zullen wij niet klaar zijn wanneer de bruidegom komt. De Kerk wordt hier bruid genoemd. Zij bereidt zich voor op de komst van de bruidegom, Christus haar Heer.

Jezus hield zijn leerlingen volgende gelijkenis voor:
‘Het zal met het Koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.
De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich.
Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”
Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”
De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”
Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”
Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.’

Van Woord naar leven

‘Wees waakzaam’

Net zoals gisteren worden we ook vandaag opgeroepen tot waakzaamheid.

Christus Jezus zal komen als onze verlosser en rechter aan de grens van de tijd. Dan zullen we Hem ontmoeten, eens en voor altijd. Wie we ook zijn, waar en hoe we ook geleefd hebben… de ontmoeting zal plaatsvinden. Laten we dus waakzaam zijn.

De parabel handelt niet enkel over de ontmoeting met de Heer bij ons sterven. Hij handelt ook over elk moment waarop we de Heer ontmoeten of ervaren dat Hij op ons toekomt (nu dus bijvoorbeeld in zijn Woord dat je zonet gelezen hebt in de lezingen van de dag). Jezus Christus is niet alleen toekomst, Hij is ook heden en hier. Ook daarvoor moeten we waakzaam zijn.

Ieder moment van de dag kan een moment worden van eeuwigheid, een kans om God en de medemensen te dienen en hen te beminnen met de liefde die de Allerhoogste ons toereikt.
Soms kan Hij opeens voor ons staan, klaar en helder en heel bewust. Duidelijk klinkt dan de plotse roep “Daar is de bruidegom!”
Maar soms gebeurt het dat Hij als het ware op ons toesluipt op zachte voeten. Opeens staat Hij dan stil naast ons, stil achter ons.
Of Hij gaat met ons mee zonder spreken, zonder zichtbaar of hoorbaar teken. Maar Hij is er wel.
Het kan ook zijn dat ons geloof wankelt, dat ons bidden en zelfs beminnen dor is, dat we twijfelen, enz… ook dan is Hij midden onder ons en leidt Hij ons.
Hij is altijd tussen ons en in ons, als de aanwezige én de komende.

Laten ons leven met een wakker hart.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,
schenk ons die diepe liefde,
uw heilige Geest,
die ons met hart en verstand
bewust maakt van uw komen.
Maak van ons oplettende mensen
die niet verdwalen in hun eigen ik los van U,
maar maak ons tot verliefde mensen
op uw aanwezigheid.
Kom heilige Geest.
Amen.