Lezingen van de dag – vrijdag 8 juni 2018


Heilige (of feest) van de dag

Heilig Hart van Jezus

hoogfeest

Het feest van het Heilig Hart is een hoogfeest in de liturgische kalender van de Katholieke Kerk. Het wordt op de derde vrijdag na Pinksteren gevierd en valt meestal in de maand juni. Daarom wordt de maand juni soms wel de ‘maand van het Heilig Hart’ genoemd.

Het Heilig-Hartfeest ontstond in Frankrijk: in 1672 gaf de bisschop van Rennes aan de religieuze congregaties van de H. Johannes Eudes (1601-1680) voor het eerst verlof om een feest ter ere van het Heilig Hart van Jezus te vieren. In 1765 erkende Paus Clemens XIII deze dag officieel als een plaatselijk feest. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor heel de Kerk voor.

De devotie tot het Heilig of Allerheiligst Hart van Jezus is een uitdrukking voor een specifieke spiritualiteit, zoals deze in de Rooms-katholieke Kerk vorm krijgt. De verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd door Jezus’ Hart. Een passage uit het Evangelie volgens Johannes, waar Jezus’ zijde door een lans doorboord werd, waaruit bloed en water stroomden, speelt in deze mystieke vroomheid een grote rol. Daarbij is het hart van de Gekruisigde doorboord en bron van de sacramenten en van de Kerk.

Heilig Hart van Jezus

hoogfeest  –  eigen lezingen


Uit de brief van Paulus aan de Efesiërs 3, 8-12 + 14-19

De Liefde van Christus.

Broeders en zusters,
aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.
Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem.
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

 

Jes. 12, 2 + 3 + 4bcd + 5 + 6

Refr.: De Heer is mijn redder.

God, Hij is mijn redder.
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de Heer is mijn sterkte,
Hij is mijn beschermer.
Hij heeft mij redding gebracht.

Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.
Loof de Heer, roep zijn Naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven Naam.

Zing een lied voor de Heer:
wonderbaarlijk zijn zijn daden.
Laat heel de aarde dit weten.
Jubel en juich, inwoners van Sion,
want groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 19, 31-37

Men doorstak zijn zijde

Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen.
Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.
Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft.
Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’
Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’

Van Woord naar leven

Vandaag vieren we het Heilig Hart van Jezus. In de loop der geschiedenis zijn er heel wat mystieke overwegingen gemaakt wat betreft het Hart van Jezus. Het Hart dat doorstoken wordt en waar water en bloed uitvloeit; ware genadegaven voor Kerk en mensheid. Er zijn echt juweeltjes geschreven over deze mystiek.
Ik wil het vandaag even niet hebben over deze vorm van mystiek. Hoewel het in wezen dicht in de buurt komt…

Vanuit dit feest van het Heilig Hart zou ik met u willen nadenken over het begrip ‘hartelijk’. Hartelijk is een woord dat zéér veel gebruikt wordt. Hartelijk gefeliciteerd… je bent hartelijk welkom… met hartelijke groeten… Het drukt iets moois uit, namelijk dat je warm meent wat je zegt of doet. Het maakt de felicitaties, de welkom of de groet in je brief fonkelend en aangenaam. Het doet een mens goed op deze wijze ontvangen of benaderd te worden.

Hartelijk zijn maakt het samenzijn ook aangenaam; het maakt het mooi en warm. Mogelijke kilte in ons samenzijn verdwijnt doorgaans door hartelijkheid. Ook hardheid smelt gewoonlijk weg wanneer we hartelijk met elkaar omgaan. Het helpt elkaar verdragen. Het helpt zaken of gedragingen relativeren. Het helpt de ander uit zijn donkerte komen (moest dit zo zijn). Hartelijke mensen zijn zonnige mensen.

Hartelijkheid helpt ons vooral in de liefde te blijven. Want hoe kun je in de omgang met mensen liefhebben zonder hartelijk te zijn… Liefde en hartelijkheid zijn broer en zus, ze gaan hand in hand, het ene kan niet zonder het andere.

Moge Jezus de bron zijn van onze liefde en hartelijkheid naar elkaar toe. Moge Hij ons de genade schenken met elkaar om te gaan met een innige warme genegenheid.

Niet flauwkes bedoeld, maar werkelijk en waarachtig, vanuit de vrede en de vreugde van Jezus’ verrijzenis, ons hart leggend in het Zijne.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer Jezus,
leer ons hartelijke mensen te zijn, mensen die het leven aangenaam maken voor elkaar, die een innige genegenheid koesteren voor elkaar, met een liefde die haar bron vindt in U. Neem ons op, Jezus, in uw Heilig Hart, dat wij vandaag  vieren. Moge uw Hart en het onze met elkaar vervlochten geraken. Moge het één worden. Ja, moge onze liefde de uwe zijn.
Alle dagen van ons leven.
Amen.