Lezingen van de dag – vrijdag 9 juni 2017


Heilige (of feest) van de dag

Ephraim de Syriër († 373)

Ephraim de Syriër, Edessa, Syrië; diaken

Hij werd rond 306 geboren in plaats Nisibis. Voor het jaar 338 moet hij de diakenwijding ontvangen hebben. Toen deze stad in 363 werd veroverd door de Syriërs week hij uit naar Edessa dat nog juist tot het Romeinse Rijk behoorde. Daar opende hij een theologische school. Hij schreef een vloed aan vooral moralistische en mystieke werken.
Tijdens een hongersnood in 372 wist hij de rijken ertoe te bewegen hun voorraadschuren te openen voor armen.
Paus Benedictus XV riep hem in 1920 uit tot kerkleraar. Op basis van de talrijke theologische tractaten en liederen die alle in metrische vorm zijn geschreven, draagt hij als bijnaam ‘citer (of harp) van de Heilige Geest’.

vrijdag in week 9 door het jaar


Uit het boek Tobit 11, 5-15a

De Joden in ballingschap ontdekten geleidelijk dat God het was die hen een dieper inzicht schonk in de dingen. De genezing van de blinde Tobit door zijn zoon Tobias, is er een symbolisch teken van. Ons wijst het verhaal op een openheid voor Gods gaven, die we dankbaar aanvaarden.

Anna zat weer bij de weg uit te kijken naar haar zoon.
Toen ze hem zag aankomen, riep ze zijn vader toe: ‘Daar komt je zoon, samen met zijn reisgenoot!’
Nog voordat Tobias bij zijn vader was, zei Rafaël: ‘Je vader zal beslist weer kunnen zien. Doe de gal in zijn ogen, de vliezen zullen door het medicijn krimpen en loslaten, en dan zal hij het licht weer kunnen zien.’
Anna vloog op haar zoon af en viel hem om de hals. ‘Daar ben je dan,’ snikte ze, ‘nu kan ik in vrede sterven.’
Tobit was opgestaan en schuifelde door de poort van de binnenplaats naar buiten. Tobias kwam hem tegemoet met de gal van de vis en blies in zijn ogen. ‘Houd moed, vader,’ zei hij, terwijl hij hem bij de hand nam. Hij bracht het medicijn aan en trok met beide handen de vliezen vanuit de ooghoeken weg. Tobit viel Tobias om de hals.
Huilend zei hij: ‘Ik kan je weer zien, jongen. Je bent het licht van mijn ogen.’
En hij dankte God: ‘God zij geprezen, geprezen is zijn grote naam en geprezen zijn al zijn heilige engelen. Moge zijn grote naam ons beschermen. Geprezen zijn al zijn engelen voor eeuwig en altijd. Hij heeft me zwaar beproefd, maar nu kan ik mijn zoon Tobias weer zien.’

 

Psalm 146, 2 + 7 + 8 + 9 + 10

Refr.: Koning is de Heer tot in eeuwigheid.

De Heer wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

De Heer doet recht doet aan de verdrukten,
Hij geeft brood aan de hongerigen.
De Heer bevrijdt de gevangenen.

De Heer opent de ogen van blinden,
de Heer richt de gebogenen op,
de Heer heeft de rechtvaardigen lief.

De Heer beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij,
maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde.

De Heer is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 35-37

Jezus stelde zijn leerlingen herhaalde malen voor de vraag naar zijn persoon. Dat Hij zoon van David zou zijn, namen ze wel aan. Maar hoe kon Hij ook tegelijk Davids meerdere zijn? Het antwoord wil duidelijk maken dat Hij meer was dan een politieke messias, meer dan een mens.

Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” David noemt Hem Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’
De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

Van Woord naar leven

Het evangelie van vandaag eindigt met: ‘De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.’

Dit kwam omdat de mensen de diepe ervaring hadden bij Jezus thuis te komen. Wat Hij zei voelden ze aan als waar.

Hoe zit dat met ons ?
Natuurlijk zullen we zeggen, en terecht, dat ook wij graag naar Jezus luisteren; zowel naar zijn Woord uit de Schrift, alsook drinkend van zijn aanwezigheid diep in onszelf.

Heeft deze liefde voor zijn Woord ook zijn gevolgen in ons dagelijks leven ?
Heeft het invloed op ons gebedsleven ?
Krijgt zijn Woord handen en voeten in de dingen die we doen en laten ?
Ja, belichamen we het Woord in een leven getekend door liefde ?

Mogen wij – bij wijze van spreken – het vijfde evangelie zijn.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer, mensgeworden Woord van de Vader,
verteer ons in U, opdat ons leven een beeld mag zijn van Gods goedheid voor ieder.
Kom Heilige Geest.
Amen.