Lezingen van de dag – woensdag 15 maart 2017


Heilige (of feest) van de dag

Louise de Marillac († 1660)

Louise de Marillac, Parijs, Frankrijk; stichteres

Zij was een onecht kind dat in 1591 in de hogere kringen van de Parijse adel werd geboren. Hoewel zij zelf het liefste in het klooster was gegaan, gaf haar geestelijk leidsman de raad toch maar in het huwelijk te treden met de secretaris van de koningin, Antoine Le Gras. Hij stierf in 1625; op dat moment was Louise nog pas 34 jaar oud.
Wat zou ze nu verder met haar leven aanvangen? Haar aandacht was getrokken door de Parijse priester Vincentius a Paolo. Hem ging ze om raad vragen. Hij maakte in haar het vroegere verlangen weer wakker om het klooster in te gaan. Hij spoorde haar aan om aandacht te geven aan haar geloofsleven en werken van christelijke naastenliefde te gaan doen.
Dat leidde er uiteindelijk toe dat zij samen een nieuwe broeder- en zustercongregatie stichtten: de Zusters en Broeders van Liefde. De eerste zusters traden toe in 1638. Zij trokken op de eerste plaats de aandacht vanwege de wijde kappen die ze droegen. Maar veel belangrijker was het dat zij zich toelegden op allerlei vormen van sociaal werk. Van het begin af aan tot aan haar dood is Louise hun overste geweest.

Zij werd zalig verklaard in 1920 en heilig in 1934.Zij ligt begraven in het moederhuis van de Zusters van Liefde in de Rue du Bac te Parijs.

Zij is patrones van alle vormen van sociaal werk.

woensdag in de tweede week
van de vastentijd


Uit de profeet Jeremia 18, 18-20

De profeet Jeremia voelt zich bedreigd door zijn eigen volksgenoten. De gelovige Israëlieten erkennen in hem de toekomstige Messias, die ook zal te lijden hebben van mensen uit eigen omgeving. De klacht die hij uitspreekt is een gelovig gebed vol vertrouwen op een betere toekomst.

Die het gemunt hadden op het leven van de profeet zeiden: “Laten we iets tegen Jeremia ondernemen. Want het onderricht van onze priesters, de raad van onze wijzen, de verkondiging van onze profeten zullen allerminst verdwijnen. Kom, we brengen hem in opspraak, we schenken aan zijn woorden niet langer gehoor.”
Heer, luister naar mij, hoor de plannen van mijn tegenstanders. Mag goed met kwaad worden vergolden? Een kuil hebben ze voor mij gegraven – en dat terwijl ik voor U stond om voor hen te pleiten, om uw toorn van hen af te wenden.

 

Psalm 31, 5 + 6 + 14 + 15 + 16

Refr.: Red mij, Heer, door uw genade.

Het net dat de mensen mij heimelijk spannen
ontkom ik door U die mij altijd beschermt.
In uw hand leg ik mijn leven,
Heer, trouwe God, U verlost mij.

Ik hoor de mensen over mij fluisteren,
van alle kanten dreigt gevaar.
Ze steken de hoofden bijeen
en smeden plannen om mij te doden.

Maar ik vertrouw op U, Heer,
ik zeg: U bent mijn God,
in uw hand liggen mijn lot en mijn leven,
bevrijd mij uit de greep
van mijn vijanden en vervolgers.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 20, 17-28

Jezus spreekt klare taal tot zijn apostelen als Hij het over zijn eigen toekomst heeft. Hij zal de beker drinken, Hij zal gekruisigd worden. Maar de derde dag zal Hij verrijzen. Dat is ook de weg van zijn volgelingen. Wie onder hen groot wil zijn zal de minste moeten zijn, zoals de Mensenzoon.

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen:
‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met Hem zullen drijven en Hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood.’
Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Ze viel voor Hem neer om Hem een gunst te vragen.
Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’
Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast U mogen zitten, de een rechts van U en de ander links.’
Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal moeten drinken?’
‘Ja, dat kunnen wij’ , antwoordden ze.
Toen zei Hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers.
Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn, zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Van Woord naar leven

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met Hem zullen drijven en Hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood.’

Was het nu echt niet mogelijk dat dat Pasen kon gebeuren zonder die Goede Vrijdag ?
Moest dat lijden nu echt ?

Jezus had kunnen weglopen, vluchten zeg maar, gewoon verdwijnen in het niets. Een andere mogelijkheid was dat Hij gewapenderhand ten strijde trok, en zijn leerlingen daartoe opriep.
Nee, niets van dat. Hij moest en wou de weg van de liefde en de geweldloosheid ten einde toe gaan met een trouw om U tegen te zeggen.

Het kruis van de Heer heeft vele inhouden. Eén van die inhouden is de trouw; Jezus’ trouw aan de Vader, trouw aan zijn zending, trouw voor ieder van ons. Deze trouw zal zijn dood worden; een waar mysterie. Zijn dood is enerzijds een tragisch gebeuren in de geschiedenis. Anderzijds is het de poort geworden naar Pasen toe.

Laten we tijdens deze veertigdagentijd stil staan bij die trouw van de Heer. Voor de hele mensheid is Hij deze weg gegaan; ja ook voor ieder van ons.

Kijk naar het kruis als een arme zondaar, en ontvang de genade die van het kruis uitgaat. Laat je maar diep omhelzen door die genade. Het zal ons innerlijk oprichten, ons brengen in het hart van Pasen; de verrezen Heer mét ons.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer Jezus,
kijkend naar U willen we van U ontvangen. Trek ons in de liefde van uw kruis en doe ons in U opstaan. Voor de mensheid.
Amen.