Lezingen van de dag – woensdag 16 jan 2019


Heilige (of feest) van de dag

Cosmas Melodus (+ 760)

Cosmas Melodus (ook de Hymnenschrijver of van Majuma) bij Gaza, Palestina; bisschop & componist

Hij werd geboren in Jeruzalem. De legende vertelt dat hij op vroege leeftijd zijn vader verloor. Hij werd als wees opgenomen door de ouders van Sint Johannes van Damascus († ca 749; feest 4 december). Zij groeiden samen op, kregen dus dezelfde gelovige opvoeding en werden vrienden voor het leven. Samen kozen zij ervoor om als monnik te leven en in te treden in de Laura, de beroemde monnikenvestiging bij Jeruzalem onder leiding van abt Sabbas († 532; feest 5 december). Allebei componeerden zij hymnen, liederen en liturgische gezangen. Ze inspireerden en corrigeerden elkaar.

Tegen zijn zin werd hij tot bisschop gewijd van Maiumas, de havenstad van Gaza. Hij bleef ook als bisschop vooral zijn leven wijden aan de liturgische muziek. Hij wordt de ‘geleerdste en geheimnisvolste’ onder de hymnendichters genoemd. Daaraan heeft hij ook zijn bijnaam ‘Melodus’ te danken.

Hij overleefde Johannes vele jaren en stierf op hoge leeftijd.

Bron: Heiligen.net

 

woensdag in week 1 door het jaar


Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 2, 14-18

Het geheim van Christus bestond in zijn God-zijn en zijn volkomen menselijkheid. In alles is Hij volkomen aan ons gelijk geworden. De beste manier om mensen te helpen is immers steeds hun lot te delen en mét hen in hun situatie op weg te gaan. Dan pas kan men elkaar bevrijden en zelfs elkaar werkelijke belangen bij God behartigen, zoals Christus dat doet ten aanzien van ons.

Broeders en zusters,
omdat de kinderen van één familie mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.
Het moge duidelijk zijn: Hij is niet begaan met het lot van engelen, Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou Hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.
Juist omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

 

Psalm 105, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Refr.: Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.

Loof de Heer, roep luid zijn Naam,
maak zijn daden bekend onder de volken,
zing en speel voor Hem,
spreek vol lof over zijn wonderen.

Beroem u op zijn heilige Naam,
wees blij van hart, u die de Heer zoekt.
Zie uit naar de Heer en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Nageslacht van Abraham, zijn dienaar,
kinderen van Jakob, door Hem verkozen,
Hij is de Heer, onze God,
zijn besluiten gelden over de hele aarde.

Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken
zijn belofte aan duizend geslachten,
het verbond dat Hij sloot met Abraham
en voor Isaak bevestigde met een eed.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 1, 29-39

Jezus wil geen slachtoffer worden van misverstanden. Velen, die aan allerhande ziekten leden, werden door Hem genezen. Daardoor werden heel wat mensen belust op wonderwerken en nieuwe mirakelen. Hij ontvlucht hen en gaat op zoek naar andere mensen, die Hij de Blijde Boodschap écht kan brengen.

Toen Jezus, Jakobus en Johannes uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.
‘s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en Hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was.
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.
Maar Simon en de anderen die bij Hem waren, gingen Hem vlug achterna, en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’
Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’
In heel Galilea bracht Hij het nieuws in de synagogen en dreef Hij demonen uit.

Van Woord naar leven

Het mag duidelijk zijn dat Jezus ook ons wil ontmoeten, ons bij de hand wil nemen zoals Hij dat deed bij de schoonmoeder van Petrus uit het evangelie van vandaag. Hij wil ons genezen in ons diepste binnenste, ons opwekken uit onze kleinmoedigheid, om vanuit deze aanraking ons opnieuw in dienst te stellen van onze naasten, zoals vandaag in het evangelie gebeurde: Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

Jezus wil ieder van ons aanraken om ons in zijn dienst te nemen, om bouwers te worden van zijn rijk.

Aanraking door Jezus betekent altijd de deur van je hart openen, opdat de wereld naar je toe zou mogen komen, en jij naar de wereld.

Bezield worden door Jezus zal altijd zin voor gemeenschap tot gevolg hebben. Hij zelf zal je stuwen naar je broeders en zusters. Hij zal je zenden naar hen die je vandaag zult ontmoeten, en naar hen waar Hij vraagt om voor te bidden.

Aanraking door Jezus brengt ons samen rond Hem en doet ons leven vanuit Hem.

Moge Hij ieder van ons ten diepste aanraken.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer Jezus,
wil ook ons aanraken, opdat wij, genezen en bezield door U, bouwers mogen worden van Gods Rijk, biddend en/of handelend. Geef ons het blijde bewijst-zijn dat wij verantwoordelijkheid zijn voor een wereld waar het goed is om wonen. Heer, ga met ons mee naar allen die Gij ons schenkt.
Tot in lengte van dagen. Amen.