Lezingen van de dag – woensdag 19 oktober 2016


Heilige (of feest) van de dag

Paulus van het Kruis († 1775)candle-1129354_640

cp, Rome, Italië; stichter

Hij was van jongs af aan bezield van het ideaal om mensen voor God te winnen. Hij ondervond daarbij almaar meer steun van gelijkgezinden. Samen met zijn broer Giovanni Batista trad hij op als missionaris onder de verarmde bevolking van Noord- en Midden-Italië. Zo kwam hij ertoe de Congregatie van de Paters Passionisten op te richten.
Paus Clemens XII verleende hun hiervoor in 1738 de titel ‘apostolisch missionaris’. In zijn spiritualiteit vertoont Paulus van het Kruis de invloed van Johannes Tauler en Franciscus van Sales.

Hij werd in 1867 heiligverklaard door Paus Pius IX.

Bron: Heiligen.net

woensdag in week 29 door het jaarbijbel


Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 3, 2-12

Het mysterie van Christus is de uitwerking van Gods liefde voor de mensen. In de persoon van zijn Zoon staat God open voor alle mensen. Ieder mens wil Hij de volheid van het goddelijk leven brengen. Wat waar is in de hemel, mogen de mensen op aarde helpen verwerkelijken.

Broeders en zusters,
moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.
Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem.

 

Jes. 12, 2-6

Refr.: God, de Heer, is mijn redder.

God, Hij is mijn redder,
ik heb een vast vertrouwen,
ik wankel niet,
want de Heer is mijn sterkte.Drieeenheid_2
Hij is mijn beschermer,
Hij heeft mij redding gebracht.

Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.
Op die dag zullen jullie zeggen:
‘Loof de Heer, roep zijn Naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven Naam.

Zing een lied voor de Heer:
wonderbaarlijk zijn zijn daden.
Laat heel de aarde dit weten.
Jubel en juich, inwoners van Sion,
want groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont.’

 

Uit het evangelie volgens Lucas 12, 39-48

Aan iedereen heeft God mogelijkheden en talenten toevertrouwd, waarop we ook door Hem worden aangesproken. Zowel de talenten als het aangesproken worden, moeten we ernstig nemen.

Jezus sprak:
‘Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’
Petrus vroeg: ‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’
De Heer antwoordde: ‘Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen.
Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.’

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we bij Paulus: ‘Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.’

Lieve mensen,
ook al zijn wij Paulus niet, en genoot hij zeer zeker een specifieke roeping, toch in wezen dragen wij geen andere zending in ons dan degene die hij droeg. Ook wij zijn dienaars van het evangelie, en wel door de gave Gods die ook wij ontvangen hebben, en door Gods kracht die in ons werkt.

Dienaar zijn van het evangelie…. Wat betekent dat ?
Het evangelie is het Woord van God, waardoor Christus tot ons komt. Dus dienaar zijn van het evangelie is dienaar zijn van de Heer die onder ons is. Het is in Christus’ dienst gaan staan. Het is medewerker worden van Hem. Het is arbeider zijn in Gods wijngaard. Het is Christus de leiding geven. Het is Hem werkzaam laten zijn door jouw handelingen, in jouw woorden, doorheen jouw keuzes.

Het onderhouden van een innige verbondenheid met de Jezus is hier van wezenlijk belang, anders verlies je Hem. De verbondenheid met de Heer zou het hart van ons christen-zijn moeten zijn. Het levendig gebed, het zich laten opnemen door de Heer, zou het centrum moeten zijn van al ons doen en laten. Het is afsterven aan dat ik dat leeft voor z’n ego, maar het is Christus jouw leven laten zijn.

Allemaal woorden… kun je zeggen. Ik geef toe, ze zijn makkelijk neer te schrijven. Ze in praktijk brengen is heel andere koek.
Maar voor God is niets onmogelijk, zo lezen we bij Lucas 1, 37. Dat betekent vooreerst dat het wel degelijk mogelijk is dat Christus door ons werkzaam kan zijn, ook al achten we dit voor onszelf als bijna niet mogelijk. Wel, voor God is dat dus wél mogelijk.
Ieder van ons, ook u, roept Hij daartoe. Dat doet Hij nu, vandaag. Waar je je op deze moment op je levensweg ook bevindt, wat je in het verleden misschien ook hebt uitgespookt, Hij roept je. Of je nu een mooi en rechtvaardig leven hebt geleid tot nu toe, of eerder een leven los van God met heel wat duistere praktijken, Hij roept je. Dat is geen vrome theorie, dat is realiteit. Dat is Blijde Boodschap voor u.

Laten we Gods roeping aan ieder van ons ervaren als een hele eer. Christus spreekt u heel persoonlijk aan Hem te volgen, Hem te verkondigen, zijn goedheid te belichamen. Een hele eer toch. Niet ?
Laten we ook dankbaar zijn om die roeping. Want weten dat God doorheen Christus jou aanspreekt… Dat is nogal wat. Maar het is wel degelijk zo. Een dankbaar hart is hier op de juiste plaats.
Laat dat gevoel van dankbaarheid, en het besef van de grootheid dat Hij jou persoonlijk kiest en aanspreekt, uitmonden in een daadwerkelijk ‘ja’: blij, onbevangen, nederig, fris.

Omarm Christus in je hart, en leef vandaag mét Hem. Geef vrede, verzoen, heb lief. Wees christen.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Jezus, lieve Heer, goede Broer, IMG_7006_2-e1349987512222
in U verlangen wij te leven,
met U verlangen wij lief te hebben,
vanuit U verlangen wij vrede te schenken.
Wees ons genadig Heer,
trek ons in de brand van uw liefde.
Laat ons smelten in U.
Oh Heer.
Amen.