Lezingen van de dag – woensdag 25 april 2018


Heilige (of feest) van de dag

Marcus evangelist (+ ca 68)

Marcus Evangelist, Alexandrië, Egypte & Venetië, Italië; martelaar

Feest 11 januari (Griekse kerk) & 31 januari (overbrenging relieken van Alexandrië naar Venetië) & 9 & 25 april (= 30 Baramûdah: Koptische kerk) & 25 juni (te Venetië: verschijning van Marcus om zijn vergeten relieken aan te wijzen) & 23 september & 3 oktober & 8 & 30 oktober (oosterse kerk)

De overlevering vertelt, dat de schrijver van het tweede evangelie Markus heette; dat deze gezel was van Petrus en Paulus en dat hij dezelfde is als de ‘Johannes Markus’ van wie sprake is in de Handelingen der Apostelen. Als dat alles klopt, dan weten we van hem, dat hij uit Jeruzalem afkomstig was, dat zijn moeder Maria heette en huisbaas was in de stad Jeruzalem; in één van haar huizen houdt de eerste christengemeente haar eerste bijeenkomsten. Aanvankelijk vergezelde hij Paulus en Barnabas, die een neef van hem was, op hun zendingsreizen. Hij maakte ook de eerste arrestatie van Paulus mee. Later heeft hij zich bij Petrus heeft gevoegd (deze noemt hem ‘mijn zoon’). Kennelijk is dat bij Paulus in het verkeerde keelgat is geschoten (Handelingen 12,25; 13,13 en 15,37-39).

Hij was in de jaren 60 van de eerste eeuw tezamen met Petrus en Paulus in Rome. Volgens de legende maakte hij aantekeningen van Petrus’ prediking; daaruit zou later zijn evangelie groeien. Het is het oudste van de vier evangelies.

Rond het jaar 140 weet Papias over Markus te vertellen dat deze de uitlegger is van Petrus’ verkondiging; dat hij later naar Alexandrië is gegaan, dat hij de eerste bisschop van die stad zou zijn geworden en daar de marteldood zou hebben moeten ondergaan.

Zijn gebeente is in 829 door Venetiaanse kooplui onder militaire bescherming uit Alexandrië weggehaald. Die stad was toen geheel onder de invloedssfeer van de Islam gekomen. De Venetianen hebben hem overgebracht naar hun vaderstad. Daar bouwden zij een rijke kathedraal voor hun nieuwe patroonheilige, de San Marco. Deze prachtige kerk staat er nog steeds tot op de dag van vandaag.

H. Marcus, evangelist

feest   –   eigen lezingen


Uit de eerste brief van Petrus 5, 5b-14

U groet mijn zoon Marcus.

Dierbaren, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.
Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.
Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, heb ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.
De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u.
Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde.
Vrede zij met u allen, die één bent in Christus.

 

Psalm 89, 2 + 3 + 6 + 7 + 16 + 17

Refr.: Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen, alleluia.

Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.

Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.

Heer, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen U loven om uw trouw.

Want wie daar boven kan de Heer evenaren,
wie van de goden zich meten met de Heer.

Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt
en leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.

Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,
door uw gerechtigheid richten zij zich op.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 16, 15-20

‘Maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend’.

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei:
‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’
Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.
En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.’

De christelijke zending is geen andere dan deze die ook de Heer in zich droeg: Gods Blijde Boodschap dragen en uitdragen.
Onze zending mogen we in Christus’ zending beleven. Hij neemt ons op in zijn zending, en met dezelfde kracht waarmee Hij verkondigde mogen wij het goede nieuws uitdragen. Hij zal het doen met ons, door ons, in ons. We zullen dezelfde vruchten zien, in en rondom ons.
Dit vraagt echter van ons een onverdeeld ‘ja’ tot de Heer, niet halfslachtig, maar totaal, met ons hele zijn.

Het zou echter een vergissing zijn te denken dat dit evangelie enkel geschreven is voor missionarissen. Oh ja, voor hen is het ook geschreven. Duizenden en duizenden religieuze broeders en zusters hebben in de loop der jaren kracht geput uit deze woorden van de Heer. Door hun verkondiging en meeleven met de plaatselijke bevolking, hebben veel missionarissen prachtig werk gedaan, en doen dat nog steeds zo. Ze hebben hun leven gegeven voor de missie. Prachtig toch.

Maar, zoals gezegd, het zou een vergissing zijn te menen dat deze evangelieverzen enkel voor hen geschreven is.
Hoe staan wij op ons werk, hoe gaan wij met onze collega’s om, hoe en waarover praten wij met onze kinderen, hoe beleven wij ons engagement in chiro of scouts, hoe gaan wij met onze buren om,…
In elke handeling, in iedere glimlach, in elk woord, in ieder gebaar,… mogen we verkondigers zijn van Gods goedheid. Wie in zijn omgang met anderen Gods Vrede uitdraagt is een ware verkondiger.
Daar hoeven doorgaans geen grote woorden voor gebruikt te worden. Gewoonlijk uit zich dat niet in grote gebaren. Het gebeurt veeleer in stilte, doorgaans onopvallend. Maar het zijn tekenen die onze huizen, onze scholen, onze jeugdbewegingen, onze werkplaatsen, zoveel warmte en kleur geven. En God tonen (voor wie ziende is).

Laten we dragers en uitdragers zijn van God, opdat Hij zichzelf doorheen onze wijze van leven kan openbaren.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
trek ons in uw ja-woord,
in uw zending.
Ga met ons mee,
leef en handel door ons heen,
opdat de wereld U mag leren kennen
en ontmoeten, steeds meer.
Kom Heer Jezus, kom.
amen.