Lezingen van de dag – woensdag 26 april 2017


Heilige (of feest) van de dag

Stefanus van Perm († 1396)

Stefanus van Perm, Moskou, Rusland; bisschop

Hij werd in 1345 geboren te Ust Yug en trad in 1365 in het klooster te Rostov. Daar bereidde hij zich dertien jaar lang voor op het leven van een missionaris. Na zijn priesterwijding trok hij naar het gebied waar hijzelf oorspronkelijk vandaan kwam, even ten westen van het Oeralgebergte, om daar het evangelie te verkondigen. Hij ijverde ervoor dat de mensen daar hun godsdienst konden uitoefenen in hun eigen taal; gaf ze een eigen alfabet, vertaalde hele stukken uit de schrift en zette schooltjes op. Ook maakte hij zich bij de plaatselijke bevolking bijzonder geliefd door zich te blijven verzetten tegen de onophoudelijke inmenging en bemoeizucht van Moskou en Novgorod. In 1383 werd hij bisschop van Perm (tegenwoordig Molotov).

woensdag in de tweede paasweek


Uit de Handelingen van de Apostelen 5, 17-26

De Handelingen van de Apostelen verhalen ons tot driemaal toe wonderbare bevrijdingen van de leerlingen uit joodse gevangenissen. Hierin mogen we een teken zien: echte christenen zijn en blijven altijd vrije mensen, niemand kan hen aan banden leggen. De jonge kerk stelt ons de vraag in hoever wijzelf ons christen-zijn ervaren als bevrijdend, in hoever wij ons niet laten intimideren en gevangen zetten.

In die dagen besloten de hogepriester en zijn medestanders, de Sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten.
‘s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat.’
De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.
Toen de hogepriester en de Sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden: ‘De gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan.’
Toen het hoofd van de tempelwacht en de priesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn.
Kort daarop kwam iemand zeggen: ‘De mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderrichten het volk.’
Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen.

 

Psalm 34, 2-9

Refr.: Proef, en geniet de goedheid van de Heer.

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Roem met mij de grootheid van de Heer,
sluit u aan om zijn Naam te verheffen.
Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de Heer,
Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

De engel van de Heer waakt
over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen.
Proef, en geniet de goedheid van de Heer,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 3, 16-21

Geloven in Christus wil zeggen: geloven dat Hij midden ons ons werd gezonden uit pure liefde, omdat God liefde is. Zo een geloof geeft licht aan het leven dat soms zo duister is. Dat licht is God zelf. Wie leeft in dit licht wordt licht voor anderen.

Jezus sprak tot Nikodemus:
‘God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.
Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus tot Nikodemus, én tot ons: ‘Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Liefde en kwaad zijn tegengesteld, zoals licht en duisternis dat zijn. Wie kwaad doet, leeft in tegenstelling met de liefde en leeft in de duisternis.
Wie oprecht tracht te leven en daardoor het licht opzoekt, zal getuigen van Gods Liefde, want hij leeft in de Liefde en de Liefde spreekt van God.

Gaan we leven als kinderen van het licht, of als kinderen van de duisternis ?
Laat ons kiezen voor het eerste, in eenvoud en evangelische vreugde.

Niets is zo mooi dan een wereld die verlicht is door de liefde en de vrede. Klinkt misschien wat wollig, maar het is toch gewoon zo. Onze wereld zou moeten stralen van licht omdat er mensen wonen die elkaar ten diepste liefhebben en vreugde vinden in een samenleving die getekend is door vrede.

Kom, laat ons vredebrengers zijn, fakkels van God, instrumenten van zijn liefde.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Goede God,
ga met ons mee en trek ons in de brand van uw Liefde, opdat wij van U mogen stralen.
Moge het kwaad ophouden te bestaan, en mag de mensheid zich in waarheid keren naar U.
In Christus’ naam.
Amen.