Lezingen van de dag – woensdag 27 maart 2019


Heilige (of feest) van de dag

Ensfrid van Keulen (+ 1192)

Ensfrid (ook Enfrid) van Keulen, Duitsland; dekaan aan de St-Andreaskerk

Aanvankelijk was hij pastoor in Siegburg. Van daaruit werd hij in Keulen aangesteld tot dekaan van de St-Andreaskerk.
Hij staat te boek als een originele, maar ook deugdzame en beminnelijke priester. Hij was de biechtvader van de recluus Waldever († 1188; feest 27 maart).

Caesarius van Heisterbach beschrijft hoe hij elke gelegenheid aangreep om aan liefdadigheid te doen. Hij schrok er niet voor terug letterlijk het hemd van zijn lijf weg te geven, als een bedelaar dat nodig leek te hebben. Een toehoorder merkt zelfs op dat hij dus verder ging dan de grote Martinus, want die deelde ‘slechts’ zijn mantel, terwijl Ensfrid soms in zijn blootje achterbleef.

Bron: Heiligen.net

 

woensdag in de 3e week van de vasten


Uit het boek Deuteronomium 4, 1 + 5-9

De voorschriften en bepalingen van de Heer zijn er niet om ons tot slaven te maken. Zij zijn de weg die leidt naar het geluk in het land van de beloften. Het getuigt van wijsheid en inzicht de wetten te onderhouden. Een leven in gehoorzaamheid aan Gods wil geeft ook de zekerheid dat God zeer dichtbij is.

Mozes sprak tot het volk:
“Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de Heer, de God van uw voorouders, u zal geven.
Zoals de Heer, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’
Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de Heer, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?
Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt.”

 

Psalm 147, 12 + 13 + 15 + 16 + 19 + 20

Refr.: Loof nu de Heer, Jeruzalem !

Prijs, Jeruzalem, prijs de Heer,
loof, Sion, loof je God.

Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.

Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.

Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit Hij uit als stof.

Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.

Met geen ander volk heeft Hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 17-19

‘Wie de geboden onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan’.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.
Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.’

Van Woord naar leven

Gehoorzaamheid aan de wet bestaat niet in een slaafs gehoorzamen aan de letter van de wet, maar wel in het gehoor geven aan de geest van de letter.

Het is het evangelie handen en voeten geven in het dagelijks leven; in je gebed, in je glimlach, in je doen, in je laten, in de wijze waarop je soep maakt, in de manier waarop je de was ophangt, enz.

Het is je neervlijen tegen Christus om vanuit de Kerk in deze wereld te leven, te zingen, te bidden.

Het is leven met God aan je zijde, je gevend aan Hem, in Christus jezelf vindend; beeld van God.

Voor de ander; voor ieder ander.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heilige Geest,
beziel ons hele zijn,
opdat wij vanuit
het Hart van de Kerk,
in innige verkering met de Heer,
de wereld mogen dienen,
God alle eer brengend.
Amen.