Lezingen van de dag – woensdag 7 maart 2018


Heilige (of feest) van de dag

Perpetua & Felicitas († 203)

Perpetua van Carthago, Afrika; martelares met Felicitas, Satyrus, Saturninus, Revocatus, Secundulus en Vivia

Van hun marteldood bestaat een ooggetuigeverslag, dat gedeeltelijk is gebaseerd op de persoonlijke aantekeningen van Perpetua zelf. Zij was van voorname afkomst, wellicht uit Carthago zelf. Op het moment van haar marteldood was zij weduwe. Wellicht was zij de meesteres van Felcitas, een slavin die op dat moment hoogzwanger was.
Van de andere martelaars meent men, dat het geloofsleerlingen (catechumenen) waren; misschien was Satyrus hun leermeester.
Ze werden gearresteerd krachtens de wet van Septimius Severus die godsdienstpropaganda en bekeringswerk verbood. Revocatus bezweek al in de gevangenis. De overigen werden in het amfitheater voor de wilde dieren gegooid en door de hoorns van wilde stieren of koeien zo toegetakeld dat ze aan de verwondingen ervan overleden.
Sint Augustinus van Hippo († 430; feest 28 augustus) wijdde drie preken aan hen.

Perpetua is patrones van getrouwde vrouwen.

Perpetua en Felicitas worden afgebeeld met een stier naast zich. Perpetua in de arena naar de hemel wijzend; Felicitas met een kruis in de hand en een kind op de schoot.

woensdag in de 3e week
van de 40-dagentijd


Uit het boek Deuteronomium 4, 1 + 5-9

De voorschriften en bepalingen van de Heer zijn er niet om ons tot slaven te maken. Zij zijn de weg die leidt naar het geluk in het land van de beloften. Het getuigt van wijsheid en inzicht de wetten te onderhouden. Een leven in gehoorzaamheid aan Gods wil geeft ook de zekerheid dat God zeer dichtbij is.

Mozes sprak tot het volk:
“Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de Heer, de God van uw voorouders, u zal geven.
Zoals de Heer, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’
Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de Heer, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?
Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt.”

 

Psalm 147, 12 + 13 + 15 + 16 + 19 + 20

Refr.: Loof nu de Heer, Jeruzalem !

Prijs, Jeruzalem, prijs de Heer,
loof, Sion, loof je God.

Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.

Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.

Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit Hij uit als stof.

Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.

Met geen ander volk heeft Hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 17-19

‘Wie de geboden onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan’.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.
Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.’

Van Woord naar leven

Ware gehoorzaamheid aan de wet bestaat niet in een slaafs gehoorzamen aan de letter van de wet, maar wel in het gehoor geven aan de geest van de letter.

Of anders gezegd: het is gaan staan in het waaien van de Geest, je laten opnemen in het ja-woord van Christus tot de Vader. Het is tafelen aan het leven van de Drie-ene God, van Hen ontvangend, aan Hem teruggevend.

Het is leven vanuit en in hun liefde voor elkaar, Gods barmhartigheid dragend en uitdragend. Het is Gods Woord gestalte geven in alles, het kruis beminnend, levend in het Pasen van de Heer.

Ware gehoorzaamheid aan het Woord is het evangelie handen en voeten geven in het dagelijks leven; in je gebed, in je glimlach, in je doen en laten, in de wijze waarop je soep maakt, in het beminnen van ieder.

Het is je neervlijen tegen Christus om vanuit de Kerk te leven, te zingen, te bidden.

Het is leven met God aan je zijde, je gevend aan Hem, in Hem jezelf vindend.

Amen.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Goede God,
moge uw Geest ons hart bezielen, opdat we met heel ons zijn mogen zien waar het om gaat. Moge dit zien op de eerste plaats een schouwen van Christus zijn, om van Hem te ontvangen, van Hem te leren, in Hem te leven.
Moge de liefde gevierd worden; ja enkel de liefde.
In Jezus’ naam. Amen.